Zapomniałeś hasła Zarejestruj się!

Ładowanie...

Regulamin

REGULAMIN kalendarzbiegowy.pl

Regulamin niniejszy (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu kalendarzbiegowy.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis kalendarzbiegowy.pl”), serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym http://www.kalendarzbiegowy.pl, przez BIEGANIE.PL spółka jawna zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa (dane kontaktowe: tel: (022) 428 26 43, e-mail: redakcja@bieganie.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000278099 (dalej: „Bieganie.pl").

 

Artykuł I. Zasady ogólne

 1. Serwis kalendarzbiegowy.pl ma na celu gromadzenie informacji na temat wydarzeń biegowych oraz usprawnienie zarządzania nimi. Dedykowany jest wszystkim uczestnikom imprez biegowych oraz ich organizatorom.
 2. Serwis kalendarzbiegowy.pl nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Serwis, a więc na stronie internetowej pod adresem http://www.kalendarzbiegowy.pl. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.
 3. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika ich inne
  • Administrator - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia oraz decydujący o składzie redakcji tych Materiałów. Administratorem automatycznie zostaje Użytkownik Zarejestrowany, który dodał daną Imprezę, Trening lub Wydarzenie;

  • Administrator Główny - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo dodawania, edycji i usuwania wszystkich Materiałów. Decyduje o przyjęciu bądź odmowie zgłoszenia nadanego przez Organizatora dotyczącego elektronicznych zapisów i płatności;

  • Awatar - obraz wizualnie reprezentujący Użytkownika Zarejestrowanego w formie pliku graficznego;

  • Dyskusje - forum dyskusyjne Imprezy, Treningu lub Wydarzenia, gdzie Użytkownik Zalogowany może założyć własny Temat;

  • Elektroniczne płatności (zwane również Płatnościami) - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi opłacić swój udział w Imprezie Sportowej;
  • Impreza - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat zawodów biegowych;

  • Impreza Sportowa – każde sportowe wydarzenie, zawody biegowe lub trening, które realizowane jest przez Organizatora, posiadające Regulamin Imprezy określony przez Organizatora;
  • Kalendarz - zbiór wszystkich Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych w serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych przedstawiony w formie graficznej, listy lub mapy;
  • Kalendarz Użytkownika - Zbiór Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz Imprez Sportowych do których Użytkownik Zarejestrowany zapisał się korzystając z Formularza Zapisów;
  • Komentarz - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie w ramach Dyskusji oraz aktualności Imprez, Treningów lub Wydarzeń;
  • Konto Użytkownika (zwane również Kontem) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto składa się z Danych Użytkownika, Kalendarza Użytkownika, galerii Użytkownika, informacji o wystawionych Ocenach, Komentarzach oraz zgromadzonych Punktach;
  • Materiały - wszelkie teksty, informacje, Imprezy, Treningi, Wydarzenia, Komentarze, zdjęcia i grafiki dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji;
  • Nagroda - forma uznania, którą Użytkownik Zarejestrowany może odnieść po uzbieraniu odpowiedniej liczby Punktów;
  • Ocena - przedstawiona w formie liczbowej oraz tekstowej opinia Użytkownika Zalogowanego na temat Imprezy;
  • Organizator - każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy Sportowej, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  • Polityka Prywatności - część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników; 
  • Punkty - jednostki gromadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego, którymi jest on nagradzany za dodawanie Materiałów. Punkty można wymienić na Nagrody;
  • Redaktor - Użytkownik Zarejestrowany, który posiada prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia. Redaktorem może zostać każdy Użytkownik Zarejestrowany, który po wysłaniu zgłoszenia zostanie zaakceptowany przez Administratora;
  • Regulamin Imprezy – regulamin Imprezy Sportowej, opracowany przez Organizatora;
  • Temat Dyskusji (zwany również Tematem) - część Dyskusji będący zbiorem Komentarzy dodanych przez Użytkowników Zalogowanych;

  • Trening - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat treningu biegowego;

  • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu, przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Serwisu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła;
  • Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy danych dostępowych - swojego loginu i hasła - do swojego Konta;
  • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Materiały;
  • Wydarzenie - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat wydarzenia biegowego;
  • Zapisy - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi zarejestrować swój udział w Imprezie Sportowej. Mogą być związane z Płatnościami.

 

Artykuł II. Korzystanie z Serwisu

 1.   Użytkownik Serwisu kalendarzbiegowy.pl zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu:
  • a. połączenie z siecią Internet;

  • b. sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym;

  • c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • d. konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Za pośrednictwem Serwisu kalendarzbiegowy.pl udostępniane są Użytkownikom następujące świadczenia, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu przez Serwis:
  • a. informacji dotyczących Imprez, Treningów oraz Wydarzeń;

  • b. Kalendarza biegowego;

  • c. możliwości dodawania i edycji Materiałów;

  • d. możliwości zapisania się do Imprezy Sportowej;

  • e. możliwości opłacenia udziału w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł III. Rejestracja w serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu (nazwy, pod którą Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Serwisie), hasła oraz swojego adresu e-mail (dodatkowo na tym etapie Użytkownik może podać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
 3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może po zalogowaniu uzupełnić Dane Użytkownika w ramach Konta o własne informacje oraz zamieścić Awatar, przy czym Dane oraz Awatar może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Dane oraz Awatar nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator Główny zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara oraz wybranych Danych w przypadku, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Bieganie.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu.
 5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  • a. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  • b. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności;
  • c. wyraża zgodę na upublicznienie Konta, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Serwisu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
   • hasła do Konta;
   • adresu e-mail (jeżeli użytkownik zaznaczył tę opcję);
   • wybranych danych dotyczących adresu zamieszkania (kodu pocztowego, ulicy, nr domu/mieszkania);
  • d. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Głównego przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora Głównego usług dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji
 8. Bieganie.pl może uzależnić rejestrację lub korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych w trakcie rejestracji.
 9. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetu hasła podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail.

 

Artykuł IV. Działania niedozwolone

 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Bieganie.pl lub Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w inny sposób szkodzą Bieganie.pl lub Serwisowi, mogą naruszać prawa innych osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Bieganie.pl może:
  • a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  • b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • c. usunąć lub zablokować niedozwoloną treść;

  • d. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

 2. Skorzystanie przez Bieganie.pl z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Bieganie.pl oraz innych Użytkowników.

 

Artykuł V. Dodawanie i edycja Materiałów

 1. Możliwość dodawania Materiałów posiada Użytkownik Zarejestrowany.
 2. Użytkownik, który zamierza dodać Imprezę, Trening lub Wydarzenie do Kalendarza powinien zalogować się do Serwisu przy użyciu swojego loginu i hasła lub - jeżeli nie posiada jeszcze konta w Serwisie kalendarzbiegowy.pl - uprzednio się zarejestrować.
 3. W procesie dodawania Imprezy, Treningu lub Wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje dotyczące dodawanego Materiału, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Serwisu.
 4. Możliwość edycji Materiałów posiada Redaktor oraz Administrator danej Imprezy, Treningu lub Wydarzenia.
 5. Administrator Główny ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika Imprezy, Treningi, Wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane Materiały zostały zdublowane. O tym, która Impreza, Trening lub Wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub stopień wypełnienia danych.
 6. Prawo do dodawania imprez z cyklu parkrun posiada wyłącznie Administrator Główny.
 7. Każdy Organizator Imprezy będący jej Redaktorem lub Administratorem może skorzystać z dodania funkcji Zapisów oraz Płatności. W tym celu Organizator powinien uzupełnić wszystkie niezbędne informacje w zakładce zapisy dostępnej w panelu edycyjnym Imprezy z uwzględnieniem dwóch możliwości:
  • a. dodania jedynie Zapisów;
  • b. dodania Zapisów i Płatności.
 8. Wobec Organizatora Bieganie.pl oferuje również możliwości dokonania za pośrednictwem Serwisu poboru opłaty za udział Użytkownika w Imprezie Sportowej. Warunki takiej usługi określa odrębna umowa między Bieganie.pl a Organizatorem.

 

Artykuł VI. Własność intelektualna

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Serwisu kalendarzbiegowy.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Bieganie.pl lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Bieganie.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie kalendarzbiegowy.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Bieganie.pl.
 4. Wprowadzone przez użytkownika informacje, staja się własnością portalu operatora kalendarzbiegowy.pl, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.

 

Artykuł VII. Rejestracja uczestnictwa w Imprezie Sportowej

 1. Możliwość rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej posiada każdy Użytkownik.
 2. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy z Organizatorem oraz dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 3. W procesie rejestracji do Imprezy Sportowej Użytkownik podaje wymagane przez Organizatora Imprezy Sportowej dane, potwierdza ich poprawność oraz akceptuje Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora.
 4. Akceptacja Regulaminu Imprezy przez Użytkownika stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy, której treść stanowi Regulamin Imprezy. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie Sportowej. Potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 5. Bieganie.pl nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem, której treść stanowi Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora i zaakceptowany przez Użytkownika w procesie rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł VIII. Płatność elektroniczna

 1. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora PayU na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.

 

Artykuł IX. Zwrot opłaty

 1. Użytkownik może żądać zwrotu opłaty startowej w ciągu 5 dni licząc od daty dokonania opłaty. Bieganie.pl przekaże organizatorowi kwotę opłaty startowej nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty.
 2. W przypadku odwołania imprezy, opłaty zostaną zwrócone uczestnikom przez Bieganie.pl, niezwłocznie po otrzymaniu ich od Organizatora.

 

Artykuł X. Odpowiedzialność oraz Reklamacje

 1. Odpowiedzialność z tytułu organizacji oraz przebiegu Imprezy Sportowej leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące odwołania, organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas lub w związku z Imprezą powinny być zgłaszane przez Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora Imprezy Sportowej. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Imprezy Sportowej przez Bieganie.pl, Bieganie.pl przekaże reklamację do Organizatora.
 3. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu kalendarzbiegowy.pl można składać w szczególności e-mailem na adres [reklamacje@kalendarzbiegowy.pl] lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Bieganie.pl, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacja, o której mowa w ust. 3 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • a. oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi: firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją;
  • b. opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
 5. Reklamacje, o których mowa ust. 3 powyżej oraz spełniające warunki określone w ust. 4 powyżej są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Bieganie.pl. O decyzji w przedmiocie reklamacji Bieganie.pl niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

Artykuł XI. Polityka prywatności

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu. Administratorem dany osobowych jest BIEGANIE.PL spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa.
 2. Bieganie.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Bieganie.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Bieganie.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Bieganie.pl w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w przypadkach wskazanych przez Bieganie.pl oraz za odrębną, dobrowolną zgodą Użytkownika..
 5. Bieganie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 6. Bieganie.pl informuje Użytkowników, iż niektóre elementy Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. W uzupełnieniu powyższego należy wskazać, iż pliki cookies mogą być zbierane przez Serwis w celu uzyskania tzw. danych zmiennych środowiskowych w celach statystycznych (np. licznik odwiedzin strony internetowej), w celu usprawnienia poruszania się po stronie internetowej Serwisu (np. konfiguracja lub optymalizacja tej strony dla poszczególnych typów i wersji przeglądarki internetowej lub ekranów, z których korzysta dany Użytkownik) jak również z powodów bezpieczeństwa (np. określenie źródła spamu). Jeden lub więcej pakietów cookies może zostać umieszczony anonimowo na twardym dysku komputera Użytkownika. Cookies nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobistym lub umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, lecz wyłącznie zbieranie informacji w czasie odwiedzania Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić, czy cookies są zapisane na jego komputerze oraz ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies poprzez dezaktywację tej funkcji w przeglądarce internetowej komputera z którego korzysta.

 

Artykuł XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

06 stycznia 2017 w ramach I Zimowa Piątka Nocnego Puszczyka odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 95 zawodników, 35 pań i 60 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Łukasz WRÓBEL - 00:19.41
 2. Rafał TOMOWIAK - 00:20.16
 3. Wojciech JANUĆ - 00:20.22
 4. Karol JANISZEWSKI - 00:21.13
 5. Grzegorz PAWEŁ NOWAK - 00:21.24
 6. Piotr WALIGÓRA - 00:21.27

Kobiety

 1. Izabela BUDNA - 00:24.04
 2. Emilia BOGUCKA - 00:24.53
 3. Agnieszka ZAŁUSKA-LIPA - 00:25.37
 4. Marta CHMIELEWSKA - 00:26.19
 5. Andżelika KĘDZIERSKA - 00:27.08
 6. Milena ŁODYGA - 00:27.23

pomiar czasu: Plus Timing

06 stycznia 2017 w ramach 1. Bieg Trzech Króli w Łodzi odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 1306 zawodników, 439 pań i 867 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Artur KOZŁOWSKI - 00:15.45
 2. Norbert PIEKIELNY - 00:16.00
 3. Michał OLEJNIK - 00:16.19
 4. Jan Marian WRÓBLEWSKI - 00:16.57
 5. Rafał PODZIŃSKI - 00:17.05
 6. Przemysław GIŻYŃSKI - 00:17.08

Kobiety

 1. Monika KACZMAREK - 00:17.53
 2. Aleksandra HORNIK - 00:19.28
 3. Michalina WALCZAK-PECYNA - 00:20.04
 4. Agata WALCZAK - 00:20.35
 5. Karolina GIŻYŃSKA - 00:20.59
 6. Małgorzata ZABADEUSZ - 00:21.05

pomiar czasu: Pro Timer

06 stycznia 2017 w ramach II Bieg Trzech Króli odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 188 zawodników, 44 pań i 144 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Jakub MUSIAŁ - 00:34.49
 2. Roman KŁOSOWSKI - 00:35.33
 3. Błażej PAWLAK - 00:36.36
 4. Jacek KARBOWIAK - 00:37.22
 5. Jerzy URBAŃCZYK - 00:37.26
 6. Dariusz BĄK - 00:38.15

Kobiety

 1. Magdalena PRZESŁAWSKA42 - 00:45.46
 2. Agnieszka CZERNIAK - 00:46.06
 3. Monika POKŁADECKA - 00:46.38
 4. Sylwia ROSZAK-SURKÓW - 00:47.36
 5. Arleta ROGALINSKA - 00:48.43
 6. Dorota LEWANDOWSKA - 00:48.53

pomiar czasu: Time 4 Run

04 stycznia 2017 w ramach XXIII Bieg do Herbacianego Domku odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 29 zawodników, 29 pań i 0 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

01 stycznia 2017 w ramach Szczeciński Bieg Noworoczny odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 414 zawodników, 153 pań i 261 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Paweł PANKRATOW - 00:15.55
 2. Bartosz NOWICKI - 00:16.33
 3. Dawid NOWACZYK - 00:17.00
 4. Daniel ADAMSKI - 00:17.14
 5. Arkadiusz MINKO - 00:17.14
 6. Tomasz DZIJAK - 00:17.16

Kobiety

 1. Natalia GULCZYŃSKA - 00:19.29
 2. Nikolina SZURGOCIŃSKA - 00:19.51
 3. Joanna WOŹNIAK - 00:19.59
 4. Wioletta MURAWSKA - 00:21.33
 5. Ada SKRZYPCZAK - 00:21.40
 6. Ewa ŻUROWSKA - 00:21.54

pomiar czasu: Domtel Sport

01 stycznia 2017 w ramach III Bieg Noworoczny odbył się bieg na 5.4 km.
Bieg ukończyło 440 zawodników, 199 pań i 241 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mariusz DEMBOWSKI - 00:17.20
 2. Dominik GOSK - 00:18.21
 3. Tomasz ROSZKOWSKI - 00:19.06
 4. Patryk KOŚCIELSKI - 00:19.11
 5. Robert MICHALSKI - 00:20.11
 6. Marcin KARPIŃSKI - 00:20.14

Kobiety

 1. Diana DAWIDZIUK - 00:19.43
 2. Agnieszka ŁĘCKA - 00:20.41
 3. Elena SAFONOVA - 00:21.37
 4. Magdalena DOBAJ - ZEREK - 00:22.21
 5. Marta JASTRZĘBSKA-MAJAK - 00:22.24
 6. Weronika KLINGER - 00:22.37

01 stycznia 2017 w ramach Nowy Rok na Sportowo-Noworoczna Piątka odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 75 zawodników, 20 pań i 55 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek JAROSZUK - 00:17.34
 2. Jacek CHRUŚCIEL - 00:18.16
 3. Michał BŁĘDOWSKI - 00:19.17
 4. Rafał PAJDOSZ - 00:19.23
 5. Dominik GREGER - 00:19.43
 6. Dawid SKRABURSKI - 00:20.05

Kobiety

 1. Paulina PRUGAR - 00:20.15
 2. Katarzyna PAJDOSZ - 00:20.53
 3. Julia SZPURA - 00:24.55
 4. Magdalena MANDZIUK - 00:25.44
 5. Małgorzata MAKOSZ - 00:25.47
 6. Anna LASZUK - 00:26.11

pomiar czasu: Time 2 Go

01 stycznia 2017 w ramach II Noworoczny Bieg Tura odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 83 zawodników, 83 pań i 0 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

pomiar czasu: Elektroniczne Zapisy Pl

01 stycznia 2017 w ramach Bieg Noworoczny odbył się bieg na 7 km.
Bieg ukończyło 145 zawodników, 0 pań i 145 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek CHOŁOTA - 00:28.45
 2. Michał ZIELSDORF - 00:29.02
 3. Karol MACIĄG - 00:29.15
 4. Sławomir MATYSIAK - 00:29.43
 5. Sławomir KASPRZAK - 00:30.21
 6. Piotr JUDKOWIAK - 00:30.44

pomiar czasu: Maratończyk Pomar Czasu

01 stycznia 2017 w ramach II Zakopiański Bieg Noworoczny odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 63 zawodników, 28 pań i 35 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Patryk RYDZIŃSKI - 00:19.16
 2. Jacek DUDEK - 00:20.59
 3. Wojciech SUŁEK - 00:21.09
 4. Adam WINIARSKI - 00:21.18
 5. Franciszek FATLA - 00:21.32
 6. Dariusz ŚLAGA - 00:21.52

Kobiety

 1. Justyna KOSTRZEWSKA - 00:24.31
 2. Marzena MUSIAŁ - 00:24.49
 3. Justyna BOCZKOWSKA - 00:26.15
 4. Marcelina GĄSIENICA-ROJ - 00:26.27
 5. Dorota CZYŻYCKA-KUŹNIAR - 00:26.34
 6. Anna GĄSIENICA-ROJ - 00:26.41

31 grudnia 2016 w ramach XXXIII Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy im. Ryszarda Burgiela odbył się bieg na 10.8 km.
Bieg ukończyło 438 zawodników, 108 pań i 330 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Krzysztof HADAS - 00:35.29
 2. Szymon BYTNIEWSKI - 00:37.23
 3. Paweł BAJRAN - 00:38.27
 4. Błażej WYTWER - 00:38.47
 5. Bartosz MAJORCZYK - 00:41.36
 6. Marek SKĄPSKI - 00:42.03

Kobiety

 1. Małgorzata KOŁACKA - 00:42.17
 2. Dorota PRZYBYSZ - 00:43.13
 3. Alicia DIAGO - 00:44.40
 4. Jolanta JEŻ - 00:46.29
 5. Patrycja KOŁECKA - 00:47.18
 6. Iwona ZYDORCZAK - 00:47.57

31 grudnia 2016 w ramach 13. Krakowski Bieg Sylwestrowy odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 1033 zawodników, 1032 pań i 1 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Andrii MURAN - 00:40.31

Kobiety

 1. Maciej LUBIENIECKI - 00:33.53
 2. Roman PRZYBYLSKI - 00:33.56
 3. Andrzej LACHOWSKI - 00:34.07
 4. Paweł NAWROT - 00:34.08
 5. James KEVAN - 00:34.28
 6. Łukasz KAPŁON - 00:34.55

31 grudnia 2016 w ramach XL Bieg Sylwestrowy odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 121 zawodników, 20 pań i 101 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin ZAGÓRNY - 00:32.45
 2. Rafał MISJAN - 00:34.24
 3. Tomasz SOMMER - 00:34.50
 4. Sławomir NASKRĘT - 00:35.56
 5. Patryk SOPATA - 00:36.57
 6. Karol HELAK - 00:37.06

Kobiety

 1. Patrycja TALAR - 00:39.03
 2. Malwina DYMEK - 00:39.27
 3. Karolina CHABROS - 00:39.57
 4. Agnieszka GOLAK - 00:41.26
 5. Katarzyna KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK - 00:41.32
 6. Agnieszka HABER - 00:41.38

31 grudnia 2016 w ramach 13. Krakowski Bieg Sylwestrowy odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 936 zawodników, 483 pań i 453 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adam CZERWIŃSKI - 00:15.25
 2. Mateusz WYSZOMIRSKI - 00:15.29
 3. Damian POŁEĆ - 00:15.52
 4. Szymon ZIĘBA - 00:16.13
 5. Kornel MACH - 00:17.08
 6. Dominik GURDEK - 00:17.17

Kobiety

 1. Katarzyna BRONIATOWSKA - 00:16.00
 2. Karolina GIZA - 00:17.21
 3. Sandra MICHALAK - 00:18.08
 4. Agnieszka CADER - 00:18.18
 5. Julia KUDLIŃSKA - 00:19.54
 6. Angelika STĘPIEŃ - 00:20.11

31 grudnia 2016 w ramach XXXIII Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy im. Ryszarda Burgiela odbył się bieg na 5.4 km.
Bieg ukończyło 337 zawodników, 159 pań i 178 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Roch GOSZCZYŃSKI - 00:18.30
 2. Radosław PLUCIŃSKI - 00:18.35
 3. Adam GROBELNY - 00:18.40
 4. Klaudiusz WALASZCZYK - 00:18.45
 5. Sebastian BERESZYŃSKI - 00:18.53
 6. Hubert BORWIŃSKI - 00:19.03

Kobiety

 1. Agnieszka STACHOWIAK - 00:20.18
 2. Dominika KŁODA - 00:23.03
 3. Agnieszka ŚLEBIODA - 00:23.49
 4. Lucyna PAUSZEK-SUBSTYK - 00:24.02
 5. Ewa MAJCHRZAK - 00:24.17
 6. Krystyna GRZEŚ - 00:24.21

31 grudnia 2016 w ramach X Bieg Sylwestrowy im.Łucjana Różańskiego odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 684 zawodników, 208 pań i 476 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek KOWALSKI - 00:30.26
 2. Andrzej ROGIEWICZ - 00:31.16
 3. Bartosz KOTŁOWSKI - 00:32.31
 4. Bartosz PAWLAK - 00:32.45
 5. Wiktor WITKOWSKI - 00:33.06
 6. Mateusz WITKOWSKI - 00:33.20

Kobiety

 1. Dominika NOWAKOWSKA - 00:35.42
 2. Marta SZENK - 00:37.37
 3. Patrycja WŁODARCZYK - 00:38.04
 4. Sylwia NAWROCLA - 00:41.17
 5. Aleksandra GRABIAS - 00:41.52
 6. Agnieszka DUDEK - 00:42.56

pomiar czasu: B4SPORT

31 grudnia 2016 w ramach 32. Uliczny Bieg Sylwestrowy odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 1502 zawodników, 358 pań i 1144 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Norbert PIEKIELNY - 00:31.36
 2. Wojciech KOWALSKI - 00:31.58
 3. Bartłomiej STAJNIAK - 00:32.12
 4. Marek SZEWCZYK - 00:32.25
 5. Paweł MATNER - 00:32.49
 6. Jacek SOBAS - 00:33.07

Kobiety

 1. Agnieszka JERZYK - 00:34.58
 2. Anna WIĘCEK - 00:39.53
 3. Justyna OLEJNICZAK - 00:40.09
 4. Katarzyna CHRYCZYK - 00:40.39
 5. Barbara SOBCZYK - 00:40.41
 6. Karolina OBSTÓJ - 00:41.27

31 grudnia 2016 w ramach XXVI Gorlicki Bieg Sylwestrowy odbył się bieg na 5.1 km.
Bieg ukończyło 267 zawodników, 101 pań i 166 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin CIEPŁAK - 00:15.01
 2. Dmytro DIDOUDIUC - 00:15.05
 3. Patryk MARMON - 00:15.35
 4. Marcin KULIGA - 00:15.35
 5. Tomasz POCIECHA - 00:15.51
 6. Dariusz JAMRO - 00:16.56

Kobiety

 1. Olesia DIDOVODIUK - 00:17.10
 2. Katarzyna ALBRYCHT - 00:17.12
 3. Marina NEMCHENKO - 00:17.24
 4. Anna WÓJCIK - 00:18.10
 5. Marta PRAJZNER - 00:18.14
 6. Agnieszka CHORZĘPA - 00:19.37

pomiar czasu: JKR OSTRWSKI

27 grudnia 2016 w ramach Bieg Powstania Wielkopolskiego odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 895 zawodników, 230 pań i 665 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin KĘSY - 00:33.35
 2. Jakub MUSIAŁ - 00:35.02
 3. Mirosław MASTYK - 00:37.17
 4. Paweł REZULAK - 00:37.23
 5. Kamil SÓJKA - 00:37.22
 6. Wojciech PAJOR - 00:38.00

Kobiety

 1. Patrycja KOŁECKA - 00:43.22
 2. Magdalena JAŁOWSKA - 00:44.20
 3. Dominika KŁODA - 00:44.25
 4. Agata HAŁAS - 00:45.39
 5. Joanna PAWLIK - 00:45.46
 6. Katarzyna MIELNIK - 00:46.30

17 grudnia 2016 w ramach CITY TRAIL Wrocław odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 461 zawodników, 156 pań i 305 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dariusz BORATYŃSKI - 00:15.47
 2. Rafał MROWIŃSKI - 00:15.50
 3. Bartłomiej PRZEDWOJEWSKI - 00:15.57
 4. Jacek SOBAS - 00:16.01
 5. Filip PAPLA - 00:16.08
 6. Krzysztof JANIK - 00:16.14

Kobiety

 1. Dominika NAPIERAJ - 00:17.31
 2. Małgorzata ZIELEŃ - 00:19.08
 3. Anna PRZYJAZNA - 00:19.13
 4. Katarzyna BIERNACKA - 00:19.45
 5. Ewa SAMBORSKA-WCISŁO - 00:19.49
 6. Justyna GRZYWACZEWSKA - 00:19.50

17 grudnia 2016 w ramach parkrun Bydgoszcz odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 65 zawodników, 17 pań i 48 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Tomasz MRUK - 00:18.03
 2. Sylwester LEON - 00:18.49
 3. Mariusz DANIELEWSKI - 00:19.12
 4. Mateusz JAGODZIŃSKI - 00:19.26
 5. Przemysław ŚLUSARSKI - 00:19.51
 6. Przemysław WARSZAWSKI - 00:20.02

16 grudnia 2016 w ramach Biegiem dla Hospicjum Bursztynowa Przystań odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 49 zawodników, 18 pań i 31 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek RUCIŃSKI - 00:39.28
 2. Jacek PAWŁOWSKI - 00:39.45
 3. Marcin NEUFELD - 00:40.09
 4. Jacek PIETRZAK - 00:40.57
 5. Tomasz RUTKOWSKI - 00:41.17
 6. Tomasz CHYŁA - 00:42.30

Kobiety

 1. Karolina PAWEŁCZAK - 00:47.25
 2. Katarzyna ŚLIWIŃSKA - 00:50.37
 3. Liliana WINDORPSKA - 00:54.54
 4. Sylwia MORZUCH - 00:55.32
 5. Aleksandra DĄBROWSKA - 00:58.55
 6. Aleksandra MAŁEK - 00:58.56

15 grudnia 2016 w ramach ITMBWieczorem #71 odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 6 zawodników, 3 pań i 3 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin KRYGIER - 00:17.49
 2. Andrii MURAN - 00:19.27
 3. Michał TARGOSZ - 00:20.34

Kobiety

 1. Magdalena NABIELEC - 00:18.52
 2. Joanna NABIELEC - 00:21.59
 3. Izabella MICHAŁOWSKA - 00:23.32

15 grudnia 2016 w ramach ITMBWieczorem #71 odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 17 zawodników, 3 pań i 14 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Maciej LUBIENIECKI - 00:36.20
 2. Bogusław OPRYSZEK - 00:39.16
 3. Jerzy PODGÓRSKI - 00:40.17
 4. Przemysław MURAWSKI - 00:42.46
 5. Mateusz SZTANDUR - 00:43.04
 6. Tomasz NOWAK - 00:47.26

Kobiety

 1. Emilia STAŃKOWSKA - 00:44.57
 2. Ewelina KEMPA - 00:48.36
 3. Jadwiga TARKOWSKA - 00:52.58

14 grudnia 2016 w ramach XX Bieg do Herbacianego Domku odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 24 zawodników, 9 pań i 15 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Daniel MIKIELSKI - 00:36.09
 2. Michał ORZEŁ - 00:38.50
 3. Jacek DŁUGOSZ - 00:39.09
 4. Marcin PIETRASZEK - 00:41.50
 5. Łukasz KLAŚ - 00:44.00
 6. Sebastian KARPIŃSKI - 00:44.14

Kobiety

 1. Karolina KUNDYS - 00:46.47
 2. Agata BRUZI - 00:52.53
 3. Małgorzata GARGAS-MARUT - 00:52.58
 4. Monika TURCZYŃSKA - 00:53.56
 5. Mariola SIKORSKA - 00:53.56
 6. Grażyna MARCZAK - 00:54.35

13 grudnia 2016 w ramach ITMBWieczorem #70 odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 71 zawodników, 8 pań i 63 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dariusz BORATYŃSKI - 00:15.47
 2. Rafał MROWIŃSKI - 00:15.50
 3. Bartłomiej PRZEDWOJEWSKI - 00:15.57
 4. Jacek SOBAS - 00:16.01
 5. Filip PAPLA - 00:16.08
 6. Krzysztof JANIK - 00:16.14

Kobiety

 1. Dominika NAPIERAJ - 00:17.31
 2. Małgorzata ZIELEŃ - 00:19.08
 3. Anna PRZYJAZNA - 00:19.13
 4. Katarzyna BIERNACKA - 00:19.45
 5. Ewa SAMBORSKA-WCISŁO - 00:19.49
 6. Justyna GRZYWACZEWSKA - 00:19.50

08 listopada 2016 w ramach ITMBWieczorem #63 odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 30 zawodników, 7 pań i 23 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin KRYGIER - 00:17:47
 2. Mateusz SZTANDUR - 00:18:32
 3. Michał TARGOSZ - 00:19:25
 4. Piotr WAŚNIOWSKI - 00:19:26
 5. Mirosław URBAN - 00:20:01
 6. Paweł STRĘKOWSKI - 00:20:12

Kobiety

 1. Magdalena NABIELEC - 00:19:51
 2. Aneta SZUBA - 00:21:35
 3. Joanna NABIELEC - 00:21:44
 4. Dominika IZDEBSKA - 00:22:54
 5. Jadwiga TARKOWSKA - 00:25:33
 6. Edyta KOSIOROWSKA - 00:29:59

06 listopada 2016 w ramach 27. Ogólnopolskie Uliczne Biegi Niepodległości odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 75 zawodników, 18 pań i 57 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Andrzej STARŻYŃSKI - 00:30:35
 2. Sergii OKSENIUK - 00:30:50
 3. Sylwester LEPIARZ - 00:31:22
 4. Adam WAKULUK - 00:31:57
 5. Oleksandr HOLOVNICKIY - 00:33:28
 6. Tomasz ORMAN - 00:36:54

Kobiety

 1. Katerina KARMANENKO - 00:37:12
 2. Oksana RAYTA - 00:37:18
 3. Kinga KACUGA - 00:39:06
 4. Justyna ŚLIWIAK - 00:40:16
 5. Lilianna JAWORSKA - 00:44:49
 6. Sylwia SOBIESZEK - 00:45:56

pomiar czasu: Pulsar Sport

06 listopada 2016 w ramach 27. Ogólnopolskie Uliczne Biegi Niepodległości odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 30 zawodników, 11 pań i 19 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Krzysztof POLAK - 00:17:23
 2. Piotr KAJDA - 00:17:29
 3. Jan BOCHNIAK - 00:18:44
 4. Krzysztof CYWKA - 00:19:39
 5. Damian GAJOWIAK - 00:19:53
 6. Piotr JEDZINIAK - 00:20:45

Kobiety

 1. Julita BUKALSKA - 00:23:01
 2. Patrycja SANDOMIERSKA - 00:24:05
 3. Barbara KOSOBUCKA - 00:24:09
 4. Katarzyna DOMAGAŁA - 00:25:51
 5. Jolanta ŻEBROWSKA - 00:26:01
 6. Monika GNIECIAK - 00:27:44

pomiar czasu: Pulsar Sport

06 listopada 2016 w ramach I Zimowe Grand Prix Redy - bieg 2 odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 280 zawodników, 144 pań i 136 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Maciej KUBIAK - 00:17:34
 2. Daniel CHUCHAŁA - 00:18:37
 3. Łukasz BOBRUCKI - 00:19:32
 4. Michał ZAJK - 00:19:45
 5. Mariusz KOTARSKI - 00:20:20
 6. Grzegorz GORCZYCKI - 00:20:37

Kobiety

 1. Bożena MACIJEWSKA - 00:21:51
 2. Martyna NIKEL - 00:22:56
 3. Katarzyna KONKEL - 00:23:07
 4. Paula KOROWAJ - 00:23:45
 5. Lidia KOŁODZIEJCZYK - 00:23:55
 6. Magdalena GAŃSKA - 00:24:17

pomiar czasu: GOOD Time

źródło: kalendarzbiegowy.pl

Ostatnie dyskusje

Ocena zawodów

 • DanielOrtoTri ocenił II Noworoczny Bieg Tura
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 10
  Wartość: 9
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 5
  Organizacja: 10
  Dla początkujących: 10

 • celeborn ocenił City Run
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 8
  Wartość: 10
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 8
  Organizacja: 9
  Dla początkujących: 10

 • Ikat Tkin ocenił I Dycha Pomarańczowej Pomocy
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 8
  Atmosfera: 10
  Wartość: 10
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 10
  Organizacja: 10
  Dla początkujących: 10