Zapomniałeś hasła Zarejestruj się!

Ładowanie...

Regulamin

REGULAMIN kalendarzbiegowy.pl

Regulamin niniejszy (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu kalendarzbiegowy.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis kalendarzbiegowy.pl”), serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym http://www.kalendarzbiegowy.pl, przez BIEGANIE.PL spółka jawna zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa (dane kontaktowe: tel: (022) 428 26 43, e-mail: redakcja@bieganie.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000278099 (dalej: „Bieganie.pl").

 

Artykuł I. Zasady ogólne

 1. Serwis kalendarzbiegowy.pl ma na celu gromadzenie informacji na temat wydarzeń biegowych oraz usprawnienie zarządzania nimi. Dedykowany jest wszystkim uczestnikom imprez biegowych oraz ich organizatorom.
 2. Serwis kalendarzbiegowy.pl nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Serwis, a więc na stronie internetowej pod adresem http://www.kalendarzbiegowy.pl. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.
 3. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika ich inne
  • Administrator - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia oraz decydujący o składzie redakcji tych Materiałów. Administratorem automatycznie zostaje Użytkownik Zarejestrowany, który dodał daną Imprezę, Trening lub Wydarzenie;

  • Administrator Główny - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo dodawania, edycji i usuwania wszystkich Materiałów. Decyduje o przyjęciu bądź odmowie zgłoszenia nadanego przez Organizatora dotyczącego elektronicznych zapisów i płatności;

  • Awatar - obraz wizualnie reprezentujący Użytkownika Zarejestrowanego w formie pliku graficznego;

  • Dyskusje - forum dyskusyjne Imprezy, Treningu lub Wydarzenia, gdzie Użytkownik Zalogowany może założyć własny Temat;

  • Elektroniczne płatności (zwane również Płatnościami) - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi opłacić swój udział w Imprezie Sportowej;
  • Impreza - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat zawodów biegowych;

  • Impreza Sportowa – każde sportowe wydarzenie, zawody biegowe lub trening, które realizowane jest przez Organizatora, posiadające Regulamin Imprezy określony przez Organizatora;
  • Kalendarz - zbiór wszystkich Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych w serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych przedstawiony w formie graficznej, listy lub mapy;
  • Kalendarz Użytkownika - Zbiór Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz Imprez Sportowych do których Użytkownik Zarejestrowany zapisał się korzystając z Formularza Zapisów;
  • Komentarz - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie w ramach Dyskusji oraz aktualności Imprez, Treningów lub Wydarzeń;
  • Konto Użytkownika (zwane również Kontem) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto składa się z Danych Użytkownika, Kalendarza Użytkownika, galerii Użytkownika, informacji o wystawionych Ocenach, Komentarzach oraz zgromadzonych Punktach;
  • Materiały - wszelkie teksty, informacje, Imprezy, Treningi, Wydarzenia, Komentarze, zdjęcia i grafiki dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji;
  • Nagroda - forma uznania, którą Użytkownik Zarejestrowany może odnieść po uzbieraniu odpowiedniej liczby Punktów;
  • Ocena - przedstawiona w formie liczbowej oraz tekstowej opinia Użytkownika Zalogowanego na temat Imprezy;
  • Organizator - każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy Sportowej, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  • Polityka Prywatności - część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników; 
  • Punkty - jednostki gromadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego, którymi jest on nagradzany za dodawanie Materiałów. Punkty można wymienić na Nagrody;
  • Redaktor - Użytkownik Zarejestrowany, który posiada prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia. Redaktorem może zostać każdy Użytkownik Zarejestrowany, który po wysłaniu zgłoszenia zostanie zaakceptowany przez Administratora;
  • Regulamin Imprezy – regulamin Imprezy Sportowej, opracowany przez Organizatora;
  • Temat Dyskusji (zwany również Tematem) - część Dyskusji będący zbiorem Komentarzy dodanych przez Użytkowników Zalogowanych;

  • Trening - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat treningu biegowego;

  • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu, przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Serwisu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła;
  • Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy danych dostępowych - swojego loginu i hasła - do swojego Konta;
  • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Materiały;
  • Wydarzenie - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat wydarzenia biegowego;
  • Zapisy - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi zarejestrować swój udział w Imprezie Sportowej. Mogą być związane z Płatnościami.

 

Artykuł II. Korzystanie z Serwisu

 1.   Użytkownik Serwisu kalendarzbiegowy.pl zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu:
  • a. połączenie z siecią Internet;

  • b. sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym;

  • c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • d. konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Za pośrednictwem Serwisu kalendarzbiegowy.pl udostępniane są Użytkownikom następujące świadczenia, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu przez Serwis:
  • a. informacji dotyczących Imprez, Treningów oraz Wydarzeń;

  • b. Kalendarza biegowego;

  • c. możliwości dodawania i edycji Materiałów;

  • d. możliwości zapisania się do Imprezy Sportowej;

  • e. możliwości opłacenia udziału w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł III. Rejestracja w serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu (nazwy, pod którą Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Serwisie), hasła oraz swojego adresu e-mail (dodatkowo na tym etapie Użytkownik może podać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
 3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może po zalogowaniu uzupełnić Dane Użytkownika w ramach Konta o własne informacje oraz zamieścić Awatar, przy czym Dane oraz Awatar może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Dane oraz Awatar nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator Główny zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara oraz wybranych Danych w przypadku, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Bieganie.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu.
 5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  • a. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  • b. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności;
  • c. wyraża zgodę na upublicznienie Konta, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Serwisu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
   • hasła do Konta;
   • adresu e-mail (jeżeli użytkownik zaznaczył tę opcję);
   • wybranych danych dotyczących adresu zamieszkania (kodu pocztowego, ulicy, nr domu/mieszkania);
  • d. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Głównego przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora Głównego usług dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji
 8. Bieganie.pl może uzależnić rejestrację lub korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych w trakcie rejestracji.
 9. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetu hasła podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail.

 

Artykuł IV. Działania niedozwolone

 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Bieganie.pl lub Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w inny sposób szkodzą Bieganie.pl lub Serwisowi, mogą naruszać prawa innych osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Bieganie.pl może:
  • a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  • b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • c. usunąć lub zablokować niedozwoloną treść;

  • d. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

 2. Skorzystanie przez Bieganie.pl z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Bieganie.pl oraz innych Użytkowników.

 

Artykuł V. Dodawanie i edycja Materiałów

 1. Możliwość dodawania Materiałów posiada Użytkownik Zarejestrowany.
 2. Użytkownik, który zamierza dodać Imprezę, Trening lub Wydarzenie do Kalendarza powinien zalogować się do Serwisu przy użyciu swojego loginu i hasła lub - jeżeli nie posiada jeszcze konta w Serwisie kalendarzbiegowy.pl - uprzednio się zarejestrować.
 3. W procesie dodawania Imprezy, Treningu lub Wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje dotyczące dodawanego Materiału, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Serwisu.
 4. Możliwość edycji Materiałów posiada Redaktor oraz Administrator danej Imprezy, Treningu lub Wydarzenia.
 5. Administrator Główny ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika Imprezy, Treningi, Wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane Materiały zostały zdublowane. O tym, która Impreza, Trening lub Wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub stopień wypełnienia danych.
 6. Prawo do dodawania imprez z cyklu parkrun posiada wyłącznie Administrator Główny.
 7. Każdy Organizator Imprezy będący jej Redaktorem lub Administratorem może skorzystać z dodania funkcji Zapisów oraz Płatności. W tym celu Organizator powinien uzupełnić wszystkie niezbędne informacje w zakładce zapisy dostępnej w panelu edycyjnym Imprezy z uwzględnieniem dwóch możliwości:
  • a. dodania jedynie Zapisów;
  • b. dodania Zapisów i Płatności.
 8. Wobec Organizatora Bieganie.pl oferuje również możliwości dokonania za pośrednictwem Serwisu poboru opłaty za udział Użytkownika w Imprezie Sportowej. Warunki takiej usługi określa odrębna umowa między Bieganie.pl a Organizatorem.

 

Artykuł VI. Własność intelektualna

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Serwisu kalendarzbiegowy.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Bieganie.pl lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Bieganie.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie kalendarzbiegowy.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Bieganie.pl.
 4. Wprowadzone przez użytkownika informacje, staja się własnością portalu operatora kalendarzbiegowy.pl, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.

 

Artykuł VII. Rejestracja uczestnictwa w Imprezie Sportowej

 1. Możliwość rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej posiada każdy Użytkownik.
 2. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy z Organizatorem oraz dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 3. W procesie rejestracji do Imprezy Sportowej Użytkownik podaje wymagane przez Organizatora Imprezy Sportowej dane, potwierdza ich poprawność oraz akceptuje Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora.
 4. Akceptacja Regulaminu Imprezy przez Użytkownika stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy, której treść stanowi Regulamin Imprezy. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie Sportowej. Potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 5. Bieganie.pl nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem, której treść stanowi Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora i zaakceptowany przez Użytkownika w procesie rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł VIII. Płatność elektroniczna

 1. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora PayU na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.

 

Artykuł IX. Zwrot opłaty

 1. Użytkownik może żądać zwrotu opłaty startowej w ciągu 5 dni licząc od daty dokonania opłaty. Bieganie.pl przekaże organizatorowi kwotę opłaty startowej nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty.
 2. W przypadku odwołania imprezy, opłaty zostaną zwrócone uczestnikom przez Bieganie.pl, niezwłocznie po otrzymaniu ich od Organizatora.

 

Artykuł X. Odpowiedzialność oraz Reklamacje

 1. Odpowiedzialność z tytułu organizacji oraz przebiegu Imprezy Sportowej leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące odwołania, organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas lub w związku z Imprezą powinny być zgłaszane przez Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora Imprezy Sportowej. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Imprezy Sportowej przez Bieganie.pl, Bieganie.pl przekaże reklamację do Organizatora.
 3. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu kalendarzbiegowy.pl można składać w szczególności e-mailem na adres [reklamacje@kalendarzbiegowy.pl] lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Bieganie.pl, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacja, o której mowa w ust. 3 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • a. oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi: firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją;
  • b. opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
 5. Reklamacje, o których mowa ust. 3 powyżej oraz spełniające warunki określone w ust. 4 powyżej są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Bieganie.pl. O decyzji w przedmiocie reklamacji Bieganie.pl niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

Artykuł XI. Polityka prywatności

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu. Administratorem dany osobowych jest BIEGANIE.PL spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa.
 2. Bieganie.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Bieganie.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Bieganie.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Bieganie.pl w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w przypadkach wskazanych przez Bieganie.pl oraz za odrębną, dobrowolną zgodą Użytkownika..
 5. Bieganie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 6. Bieganie.pl informuje Użytkowników, iż niektóre elementy Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. W uzupełnieniu powyższego należy wskazać, iż pliki cookies mogą być zbierane przez Serwis w celu uzyskania tzw. danych zmiennych środowiskowych w celach statystycznych (np. licznik odwiedzin strony internetowej), w celu usprawnienia poruszania się po stronie internetowej Serwisu (np. konfiguracja lub optymalizacja tej strony dla poszczególnych typów i wersji przeglądarki internetowej lub ekranów, z których korzysta dany Użytkownik) jak również z powodów bezpieczeństwa (np. określenie źródła spamu). Jeden lub więcej pakietów cookies może zostać umieszczony anonimowo na twardym dysku komputera Użytkownika. Cookies nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobistym lub umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, lecz wyłącznie zbieranie informacji w czasie odwiedzania Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić, czy cookies są zapisane na jego komputerze oraz ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies poprzez dezaktywację tej funkcji w przeglądarce internetowej komputera z którego korzysta.

 

Artykuł XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

19 lutego 2017 w ramach CITY TRAIL Trójmiasto odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 335 zawodników, 133 pań i 202 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Michał ROLBIECKI - 00:17:48
 2. Michał CZAPIŃSKI - 00:17:51
 3. Radosław PIOTROWSKI - 00:18:14
 4. Damian SŁAWIŃSKI - 00:18:21
 5. Marcin MISZEWSKI - 00:18:29
 6. Marcin SPUSTEK - 00:18:33

Kobiety

 1. Monika CZAPIEWSKA - 00:20:06
 2. Monika ROLBIECKA - 00:20:54
 3. Julia DIAS - 00:21:16
 4. Aleksandra BARANOWSKA - TRZASKO - 00:21:40
 5. Maria MAJ-ROKSZ - 00:22:00
 6. Agnieszka SZYMANOWSKA - 00:22:26

19 lutego 2017 w ramach VII Wildecka Dziesiątka odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 243 zawodników, 54 pań i 189 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon BELGRAU - 00:34:49
 2. Mariusz DEMBOWSKI - 00:35:16
 3. Radosław PLUCIŃSKI - 00:35:44
 4. Adrian GRACZYK - 00:36:30
 5. Artur LORENC - 00:36:36
 6. Dariusz ZAWIDZKI - 00:37:35

Kobiety

 1. Monika BRZOZOWSKA - 00:39:42
 2. Alicia DIAGO - 00:41:29
 3. Justyna OLEJNICZAK - 00:42:23
 4. Marcelina SŁAPA - 00:43:22
 5. Weronika HEDZIELSKA - 00:44:52
 6. Joanna KRAWIEC - 00:45:42

pomiar czasu: Plus Timing

19 lutego 2017 w ramach VIII Grand Prix Lubina - bieg VIII odbył się bieg na 6.2 km.
Bieg ukończyło 133 zawodników, 37 pań i 96 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adam DYMITROCA - 00:22:09
 2. Michał FONAŁ - 00:22:33
 3. Filip ŚMIEIŃSKI - 00:23:09
 4. Tomasz MARUT - 00:23:18
 5. Stanisław MAJDAN - 00:23:33
 6. Dominik KOMENDACKI - 00:23:57

Kobiety

 1. Anna NIEDŹWIEDZKA - 00:28:08
 2. Agnieszka IDCZAK - 00:29:22
 3. Joanna HOŁOWIECKA - 00:30:06
 4. Ewelina LOZOWSKA - 00:30:53
 5. Daria DYM - 00:31:18
 6. Maja SZCZĘŚNIAK - 00:31:52

19 lutego 2017 w ramach IV Oleszyce Półmaraton III Oleszyce Nordic Walking Biegniemy Dla Emilki odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 294 zawodników, 70 pań i 224 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin KRUBA - 01:23:00
 2. Wojciech PIETRZYK - 01:23:01
 3. Stanisław WAŻNY - 01:23:21
 4. Jacek WÓJCIK - 01:23:39
 5. Przemysław OLEKSY - 01:24:43
 6. Damian ŚLĘCZKA - 01:25:05

Kobiety

 1. Katarzyna WINIARSKA - 01:30:36
 2. Beata-Agata LANGE - 01:32:16
 3. Barbara ŁUCZAK-POKÓJ - 01:41:05
 4. Ania TRZEŻWIŃSKA - 01:43:49
 5. Magdalena MUSIALIK - 01:44:00
 6. Agnieszka FARON - 01:44:38

pomiar czasu: JKR Ostrowski

18 lutego 2017 w ramach III Bieg Walentynkowy Poznań odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 211 zawodników, 142 pań i 69 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adrian SZAŁATA - 00:18:56
 2. Artur CHOJNACKI - 00:20:01
 3. Łukasz ROTH - 00:20:29
 4. Piotr WZIĘCH - 00:20:43
 5. Krzysztof NAWROCIK - 00:21:10
 6. Mateusz SIPORZYŃSKI - 00:21:32

Kobiety

 1. Małgorzata WAWRZYNIAK - 00:21:00
 2. Karolina BILAWA - 00:21:16
 3. Karolina SKUBEL - 00:23:39
 4. Katarzyna BUDZISZEWSKA - 00:23:52
 5. Karolina KUJAWA-ŚLIWIŃSKA - 00:24:56
 6. Kasia POLACZYK - 00:24:56

pomiar czasu: Maratończyk Pomiar Czasu

18 lutego 2017 w ramach III Bieg Walentynkowy Poznań odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 252 zawodników, 108 pań i 144 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon BYTNIEWSKI - 00:34:57
 2. Jakub MUSIAŁ - 00:37:50
 3. Adam ŚLEDŹ - 00:39:24
 4. Marek MOCEK - 00:39:49
 5. Bartosz BIELEŃ - 00:40:40
 6. Tomasz JAMRUG - 00:42:13

Kobiety

 1. Agnieszka JANASIAK - 00:38:21
 2. Izabela BUDNA - 00:47:53
 3. Monika LEHMANN - 00:48:57
 4. Agnieszka KRZYŻANIAK - 00:48:32
 5. DZIĘCZKOWSKA-NIKLEWICZ - 00:50:56
 6. Monika OWCZARCZAK - 00:50:18

pomiar czasu: Maratończyk Pomiar Czasu

18 lutego 2017 w ramach Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 150 zawodników, 34 pań i 116 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adrian GRACZYK - 00:41:26
 2. Marcin WACKO - 00:41:49
 3. Dariusz KONARCZAK - 00:42:24
 4. Seweryn SOCHA - 00:43:16
 5. Łukasz WIECZOREK - 00:45:24
 6. Jarosław SAJNAJ - 00:46:11

Kobiety

 1. Katarzyna PASTWA - 00:52:01
 2. Katarzyna PIETRUSZKA - 00:52:33
 3. Magdalena BIEŃ - 00:58:17
 4. Sandra FALKOWSKA - 00:58:40
 5. Ewelina KOWALCZYK - 00:58:56
 6. Zofia WAWRZYNIAK - 00:59:46

18 lutego 2017 w ramach Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 72 zawodników, 29 pań i 43 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dariusz ZAWIDZKI - 00:20:46
 2. Rafał SZEWCZYK - 00:21:27
 3. Szymon MICH - 00:21:49
 4. Robert SIKORA - 00:22:09
 5. Przemek PAWŁOWSKI - 00:23:31
 6. Paweł ZAREMBA - 00:23:49

Kobiety

 1. Marlena STRZELCZYK - 00:26:40
 2. Joanna DAJERLING - 00:27:06
 3. Jasia WAŁECKA - 00:27:43
 4. Justyna TOMCZAK - 00:28:10
 5. Zuzanna RATAJ - 00:28:13
 6. Agata MASTERNAK - 00:28:24

18 lutego 2017 w ramach CITY TRAIL Olsztyn odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 326 zawodników, 94 pań i 232 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Paweł PSZCZÓŁKOWSKI - 00:17:18
 2. Rafał WIŚNIEWSKI - 00:18:11
 3. Daniel MIKIELSKI - 00:18:53
 4. Kamil WOŁOSZYK - 00:19:02
 5. Przemysław MENZIŃSKI - 00:19:34
 6. Sławomir KALISKI - 00:19:34

Kobiety

 1. Aleksandra LISOWSKA - 00:19:51
 2. Agnieszka LANKOWSKA-KLEMT - 00:23:40
 3. Katarzyna KOTŁOWSKA - 00:23:42
 4. Magdalena BURANDT - 00:23:53
 5. Marzena KARPOWSKA - 00:23:54
 6. Justyna BOGUSZ - 00:23:57

12 lutego 2017 w ramach Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 4195 zawodników, 1286 pań i 2909 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Tomasz GRYCKO - 00:29:53
 2. Arkadiusz GARDZIELEWSKI - 00:30:30
 3. Marek KOWALSKI - 00:30:45
 4. Andrzej ROGIEWICZ - 00:31:10
 5. Piotr MIELEWCZYK - 00:31:34
 6. Jacek KRAWCZYK - 00:31:49

Kobiety

 1. Monika CZAPIEWSKA - 00:36:35
 2. Ewelina PAPROCKA - 00:37:03
 3. Kamila POBŁOCKA-DOBROWOLSKA - 00:37:25
 4. Małgorzata SZCZERBIŃSKA - 00:37:38
 5. Monika ROLBIECKA - 00:37:57
 6. Katarzyna POBŁOCKA - 00:38:08

pomiar czasu: STS Timing

12 lutego 2017 w ramach III Bieg Zimowy odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 75 zawodników, 13 pań i 62 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Paweł GRYGO - 00:39:26
 2. Andrzej GODLEWSKI - 00:40:12
 3. Adam SZYDLIK - 00:40:30
 4. Daniel BOCHENKO - 00:40:46
 5. Krzysztof STAWARZ - 00:41:06
 6. Daniel PUPEK - 00:41:32

Kobiety

 1. Dominika DUDA - 00:51:35
 2. Magdalena STASIEWICZ - 00:51:40
 3. Iwona RAKOWSKA - 00:56:57
 4. Anna CHARUBIN - 01:00:45
 5. Magdalena DOMURAD - 01:01:52
 6. Magdalena KIERSNOWSKA - 01:01:52

12 lutego 2017 w ramach III Parkowe Hercklekoty odbył się bieg na 6.5 km.
Bieg ukończyło 812 zawodników, 395 pań i 417 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Rafał FORMICKI - 00:23:54
 2. Mateusz WOLNIK - 00:25:38
 3. Paweł GOŚCINIEWICZ - 00:25:46
 4. Mateusz STACHURA - 00:25:54
 5. Damian LAZAR - 00:25:57
 6. Dawid WILK - 00:26:03

Kobiety

 1. Anna KĄCKA - 00:27:45
 2. Julia SURMAN - 00:29:07
 3. Grażyna LAZAR - 00:31:09
 4. Weronika BAGIŃSKA - 00:31:17
 5. Mariola LASSOTA-BUJAK - 00:32:24
 6. Magdalena PRZYSTOLIK - 00:33:28

pomiar czasu: Timing4U

12 lutego 2017 w ramach 4. Zimowa zaDyszka odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 298 zawodników, 60 pań i 238 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Damian KLUCZYK - 00:42:00
 2. Gracjan URBAN - 00:42:08
 3. Michał PRZERWA - 00:42:28
 4. Bartosz PAWLACZYK - 00:42:45
 5. Rafał CZARNOJAŃCZYK - 00:43:33
 6. Mateusz GRAJEK - 00:44:14

Kobiety

 1. Karolina SOBCZAK - 00:51:11
 2. Anna GÓRSKA - 00:51:52
 3. Izabela WIERZCHOWSKA - 00:52:03
 4. Agnieszka MICHALSKA - 00:53:36
 5. Małgorzata ZABADEUSZ - 00:53:58
 6. Aneta OKUŃSKA-WEJDMAN - 00:54:15

pomiar czasu: Time4Run

12 lutego 2017 w ramach 4. Zimowa zaDyszka odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 53 zawodników, 29 pań i 24 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon BODYLSKI - 00:21:31
 2. Łukasz SOBERA - 00:21:39
 3. Jan KACZMAREK - 00:21:56
 4. Paweł SIKORA - 00:24:03
 5. Mateusz DELINGER - 00:25:00
 6. Przemysław BILSKI - 00:25:49

Kobiety

 1. Michalina WALCZAK-PECYNA - 00:23:56
 2. Karolina BODYLSKA - 00:27:11
 3. Paulina DUDZIŃSKA - 00:27:38
 4. Katarzyna BURDAJEWICZ - 00:27:47
 5. Iwona WOJCIESZAK - 00:28:58
 6. Agnieszka CZEKAJ - 00:29:14

pomiar czasu: Time4Run

12 lutego 2017 w ramach CITY TRAIL Łódź odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 369 zawodników, 136 pań i 233 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Jan WYCHOWAŁEK - 00:16:59
 2. Krzysztof PIETRZYK - 00:17:07
 3. Tomasz OWCZAREK - 00:17:08
 4. Maurycy OLEKSIEWICZ - 00:17:13
 5. Paweł KOPACZEWSKI - 00:17:29
 6. Tomasz KUNIKOWSKI - 00:17:36

Kobiety

 1. Monika KACZMAREK - 00:18:28
 2. Zuzanna MOKROS - 00:19:02
 3. Magdalena PIERZCHAŁA - 00:20:15
 4. Aleksandra DAWIDZIAK - 00:20:51
 5. Natalia GRZEGORCZYK - 00:21:06
 6. Marta BUKOWSKA - 00:21:06

12 lutego 2017 w ramach CITY TRAIL Bydgoszcz odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 521 zawodników, 181 pań i 340 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Jan POCZEWSKI - 00:16:40
 2. Jakub FELCZAK - 00:16:48
 3. Krystian SZYMAŃSKI - 00:16:52
 4. Marcin KOŚMIEJA - 00:16:55
 5. Marcin RYŁKO - 00:17:01
 6. Karol JANKOWSKI - 00:17:16

Kobiety

 1. Aleksandra BRZEZIŃSKA - 00:17:05
 2. Aleksandra KOZICKA - 00:20:30
 3. Agata WOŹNIAKOWSKA - 00:21:04
 4. Mirosława SZWEDA - 00:21:27
 5. Justyna SZCZUTKOWSKA - 00:22:17
 6. Aleksandra RADTKE - 00:23:08

12 lutego 2017 w ramach V Grand Prix Krakowa 4/5 odbył się bieg na 23.2 km.
Bieg ukończyło 125 zawodników, 19 pań i 106 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Artur BARAN - 01:46:04
 2. Piotr MAJCHER - 01:48:15
 3. Rafał JURA - 01:50:19
 4. Mirosław BORYCKI - 01:51:29
 5. Jacek MIGACZ - 01:55:28
 6. Paweł STARZAK - 01:57:04

Kobiety

 1. Katarzyna SOLIŃSKA - 02:18:46
 2. Karolina PIECUCH - 02:21:27
 3. Agata MOSZCZYŃSKA - 02:21:46
 4. Alicja GRUSZKO - 02:26:23
 5. Katarzyna GALEWICZ - 02:30:01
 6. Anna CHRZĄŚCIK - 02:31:06

12 lutego 2017 w ramach VIII Grand Prix Lubina - bieg VII odbył się bieg na 3.5 km.
Bieg ukończyło 146 zawodników, 37 pań i 109 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Filip ŚMIEIŃSKI - 00:11:46
 2. Adam DYMITROCA - 00:11:51
 3. Michał FONAŁ - 00:12:02
 4. Sebastian GRODECKI - 00:12:13
 5. Michał JOKIEL - 00:12:20
 6. Andrzej RYDZ - 00:12:24

Kobiety

 1. Anna FICNER - 00:12:56
 2. Anna NIEDŹWIEDZKA - 00:14:40
 3. Agnieszka IDCZAK - 00:14:47
 4. Maja SZCZĘŚNIAK - 00:15:12
 5. Martyna IZWORSKA - 00:15:16
 6. Ewelina LOZOWSKA - 00:15:32

12 lutego 2017 w ramach V Grand Prix Krakowa 4/5 odbył się bieg na 3.7 km.
Bieg ukończyło 82 zawodników, 37 pań i 45 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Kazimierz KUDRYS - 00:16:19
 2. Marek STEC - 00:16:28
 3. Damian GŁOWNIA - 00:16:28
 4. Wojciech KARŁOWSKI - 00:16:46
 5. Robert MIODOŃSKI - 00:16:54
 6. Jarosław BŁASZCZAK - 00:17:16

Kobiety

 1. Maja WĄSIK - 00:19:36
 2. Magdalena TOPÓR - 00:19:59
 3. Natalia WÓJCIK - 00:20:57
 4. Pola NIESSNER - 00:22:19
 5. Aleksandra POLEWKA - 00:22:39
 6. Julia NYGA - 00:23:06

12 lutego 2017 w ramach V Grand Prix Krakowa 4/5 odbył się bieg na 5.7 km.
Bieg ukończyło 121 zawodników, 49 pań i 72 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin BIEDERMAN - 00:23:59
 2. Jan BARAN - 00:24:31
 3. Przemysław BABULA - 00:25:27
 4. Marcin ZDZIEBŁO - 00:25:34
 5. Piotr ZAJĄC - 00:26:01
 6. Adrian STAROWICZ - 00:26:00

Kobiety

 1. Zoa GALLA - 00:31:39
 2. Magdalena NABIELEC - 00:31:49
 3. Maja GARBACIK - 00:34:07
 4. Barbara WZIĘTEK - 00:34:49
 5. Joanna BOROWIEC - 00:36:04
 6. Małgorzata STĘPIEŃ - 00:36:25

12 lutego 2017 w ramach V Grand Prix Krakowa 4/5 odbył się bieg na 11.6 km.
Bieg ukończyło 229 zawodników, 47 pań i 182 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dominik GRZĄDZIEL - 00:46:22
 2. Krzysztof BODURKA - 00:47:11
 3. Adam BEDNARZ - 00:50:25
 4. Marek KURYJ - 00:51:34
 5. Kamil FERENC - 00:52:02
 6. Łukasz KORDECKI - 00:52:16

Kobiety

 1. Angelika MACIEJEWSKA - 01:01:44
 2. Barbara WIERZGACZ - 01:08:17
 3. Aleksandra BAJOŁEK - 01:10:07
 4. Agnieszka BYDOŃ - 01:10:04
 5. Magdalena KUBIŃSKA - 01:11:55
 6. Paula LOTA - 01:11:45

12 lutego 2017 w ramach III Bieg Czekoladowy odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 768 zawodników, 471 pań i 297 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Zbigniew KLEDZIK - 00:17:01
 2. Miłosz POPKO - 00:17:37
 3. Dariusz SANIEWSKI - 00:17:41
 4. Arkadiusz NOWAK - 00:17:42
 5. Piotr WZIĘCH - 00:19:17
 6. Krzysztof PANOWICZ - 00:19:36

Kobiety

 1. Volha NAVAHRODSKAYA - 00:20:00
 2. Małgorzata WAWRZYNIAK - 00:20:12
 3. Agnieszka KUSTER - 00:20:22
 4. Ewa PACHURKA - 00:21:15
 5. Dorota LUTOMSKA - 00:21:25
 6. Beata WILCZYŃSKA - 00:21:40

pomiar czasu: Plus Timing

11 lutego 2017 w ramach XIV Zimowe Biegi Górskie Falenica 2017 - bieg 4 odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 376 zawodników, 88 pań i 288 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mariusz GIŻYŃSKI - 00:32:22
 2. Artur JABŁOŃSKI - 00:33:55
 3. Zbigniew LAMPARSKI - 00:35:44
 4. Maksymilian GZATECKI - 00:36:14
 5. Krzysztof WOLOWCZYK - 00:36:53
 6. Wojciech SKORY - 00:37:02

Kobiety

 1. Patrycja BEREZNOWSKA - 00:41:19
 2. Justyna ŚLIWIAK - 00:41:48
 3. Agnieszka KWIATKOWSKA - 00:42:17
 4. Ewelina PISAREK - 00:42:35
 5. Karolina LEWANDOWSKA - 00:45:49
 6. Paulina PRUGAR-FUKOWSKA - 00:45:50

11 lutego 2017 w ramach CITY TRAIL Poznań odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 813 zawodników, 307 pań i 506 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin FEHLAU - 00:15:30
 2. Nikodem DWORCZAK - 00:15:36
 3. Dawid DWORAK - 00:16:03
 4. Kamil LEŚNIAK - 00:16:26
 5. Daniel ADAMSKI - 00:16:35
 6. Piotr MIKOŁAJCZAK - 00:16:37

Kobiety

 1. Aneta KONIECZEK - 00:17:46
 2. Patrycja TALAR - 00:17:59
 3. Aleksandra HORNIK - 00:18:27
 4. Karolina CHABROS - 00:19:28
 5. Natalia GRACZ - 00:19:46
 6. Jadwiga WYRWIŃSKA - 00:20:20

11 lutego 2017 w ramach XV Zimowy Bieg Trzech Jezior odbył się bieg na 15 km.
Bieg ukończyło 709 zawodników, 129 pań i 580 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Andzej STARZINSKIJ - 00:47:42
 2. Marcin ZAGÓRNY - 00:50:47
 3. Kamil NARTOWSKI - 00:51:09
 4. Bartosz WILIGALSKI - 00:53:52
 5. Jakub JUSKOWIAK - 00:54:35
 6. Adrian ŻAKOWSKI - 00:54:46

Kobiety

 1. Olga OCHAL KALENDAROVA - 00:54:35
 2. Wioletta PADUSZYŃSKA - 00:55:47
 3. Dorota PRZYBYSZ - 01:01:53
 4. Halyna SHCHENSNA-RADZIKOVSKA - 01:02:42
 5. Agnieszka ZAKRZEWICZ-PODLECKA - 01:03:42
 6. Aleksandra KOZICKA - 01:03:54

pomiar czasu: Datasport

11 lutego 2017 w ramach XVIII Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych odbył się bieg na 9 km.
Bieg ukończyło 240 zawodników, 59 pań i 181 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Bartosz MAZERSKI - 00:29:57
 2. Andrzej ROGIEWICZ - 00:31:22
 3. Zbigniew JOST - 00:31:22
 4. Daniel TARAS - 00:31:35
 5. Marcin SPUSTEK - 00:31:38
 6. Dariusz NOWAK - 00:31:43

Kobiety

 1. Sara SZYMAŃSKA - 00:36:41
 2. Małgorzata TUWALSKA - 00:37:25
 3. Aleksandra GRABIAS - 00:38:41
 4. Agnieszka DUDEK - 00:39:29
 5. Katarzyna BARANOWSKA - 00:39:51
 6. Mirela JASKULSKA - 00:40:11

pomiar czasu: GOOD Time

11 lutego 2017 w ramach XIV Zimowe Biegi Górskie Falenica 2017 - bieg 4 odbył się bieg na 3.333 km.
Bieg ukończyło 98 zawodników, 45 pań i 53 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mateusz GRABARCZYK - 00:11:12
 2. Miłosz OŚKO - 00:12:46
 3. Krystian IŻYCKI - 00:13:05
 4. Krzysztof POLITOWSKI - 00:13:26
 5. Marcin DOMURAT - 00:13:39
 6. Przemysław ŁOHUTKO - 00:13:41

Kobiety

 1. Weronika DOMAGAŁA - 00:15:07
 2. Helena KALISIAK - 00:15:08
 3. Natasza CIEPAŁ - 00:17:09
 4. Marysia WITKOWSKA - 00:17:25
 5. Sylwia RADEJ - 00:17:50
 6. Maja DRZEWUCKA - 00:18:27

11 lutego 2017 w ramach XIV Zimowe Biegi Górskie Falenica 2017 - bieg 4 odbył się bieg na 6.666 km.
Bieg ukończyło 103 zawodników, 47 pań i 56 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Krzysztof WEREMCZUK - 00:23:36
 2. Jan MICHALSKI - 00:24:55
 3. Karol GALICZ - 00:25:37
 4. Tobiasz NOWAKOWSKI - 00:26:02
 5. Tomasz JAWORSKI - 00:27:12
 6. Grzegorz CHOJNACKI - 00:27:17

Kobiety

 1. Marta PIEŃKOSZ - 00:30:48
 2. Monika JAKUBASZEK - 00:32:07
 3. Aleksandra WICIK-KOWALCZYK - 00:34:18
 4. Monika SOBOTKA - 00:34:34
 5. Anna JASTER - 00:34:55
 6. Agnieszka MARKIEWICZ - 00:35:04

11 lutego 2017 w ramach WARTA CHALLENGE Marathon&Half - bieg 4 odbył się bieg na 42.195 km.
Bieg ukończyło 28 zawodników, 5 pań i 23 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek RUTKA - 03:12:36
 2. Łukasz WIECZOREK - 03:24:53
 3. Zbigniew ADAMCZAK - 03:31:30
 4. Tomasz SZYNWELSKI - 03:40:40
 5. Bartosz BIELEŃ - 03:46:42
 6. Dariusz DAROWSKI - 03:48:29

Kobiety

 1. Joanna LORENC - 04:04:21
 2. Magdalena HANYSZ - 04:17:45
 3. Jolanta WITCZAK - 04:35:55
 4. Beata BRUDŁO - 05:04:58
 5. Lidia SZUMSKA - 05:16:24

pomiar czasu: GOOD Time

11 lutego 2017 w ramach WARTA CHALLENGE Marathon&Half - bieg 4 odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 78 zawodników, 22 pań i 56 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek PÓŁTORAK - 01:24:09
 2. Wojciech GRABIŃSKI - 01:31:03
 3. Nikodem MATUSZEWSKI - 01:31:54
 4. Andrzej MARSZAŁEK - 01:32:24
 5. Marcin NOWAK - 01:34:56
 6. Bartosz WALKOWIAK - 01:38:15

Kobiety

 1. Katarzyna MARTOSZEK - 01:49:40
 2. Ewelina KAMIŃSKA - 01:53:16
 3. Karolina KUNDYS - 01:53:53
 4. Sabina OCIEPA-MENDEL - 01:56:25
 5. Monika SZPAK - 01:59:52
 6. Anna NIESPODZIANA - 01:59:59

pomiar czasu: GOOD Time

źródło: kalendarzbiegowy.pl

Ostatnie dyskusje

Ocena zawodów

 • martinz ocenił Zielonka Challenge
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 10
  Wartość: 8
  Czy wystartujesz znowu: 9
  Szanse na życiówkę: 5
  Organizacja: 9
  Dla początkujących: 7

 • DanielOrtoTri ocenił II Noworoczny Bieg Tura
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 10
  Wartość: 9
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 5
  Organizacja: 10
  Dla początkujących: 10

 • celeborn ocenił City Run
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 8
  Wartość: 10
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 8
  Organizacja: 9
  Dla początkujących: 10