Bieg przełajowy

GRAND PRIX PIONEK 2023 - Bieg Lata - Puchar Puszczy Kozienickiej

GRAND PRIX PIONEK 2023 - Bieg Lata - Puchar Puszczy Kozienickiej10.9.202326-670 Pionki Nadleśnictwo Kozienice

Szczegóły biegu

Grand Prix Pionek 2023 Bieg Lata jest drugim z serii 4 biegów wchodzących do GP. W ramach biegu GP Pionek zostanie również zorganizowany Puchar Puszczy Kozienickiej z pamiątkowymi drewnianymi pucharami i medalami. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km trasą w całości położoną na malowniczych terenach Puszczy Kozienickiej. Najlepsi zawodnicy na koniec GP, po biegu zimy otrzymają puchary i bony na sprzęt sportowy. Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny.  Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, jak również poczęstunek w postaci wspólnego ogniska. 

Dystanse

Bieg odbędzie się na dystansie 10 km ( 2 x 5 km)

Regulamin

Organizator Miasto Pionki Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nadleśnictwo Kozienice Trasa biegu Dystans 10 km, nawierzchnia teren leśny, zróżnicowana konfiguracja. Program szczegółowy 9.00 – otwarcie biura zawodów ( Nadleśnictwo Kozienice, Partyzantów 62, Pionki) 9:45 – zamknięcie biura zawodów 10.00 – start biegu 12:00 – zakończenie ( ognisko dla uczestników) Klasyfikacja 1. Kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych 2. Klasyfikacja będzie publikowana do 2 dni po zakończeniu biegu na stronie www.posir.pionki.pl i facebook @Pionkisport z wyjątkiem wyników na zakończenie GP Pionek w grudniu. 3. Zawodnik/zawodniczka musi wziąć udział w co najmniej dwóch biegach, w tym kończącym cykl GP Biegu Zimy, aby być sklasyfikowanym. Mężczyźni Kobiety 1. Klasyfikacja M16 16-19 lat K16 16-29 lat M20 20-29 lat K30 30-39 lat M30 30-39 lat K40 40-49 lat M40 40-49 lat K50 50-59 lat M50 50-59 lat K60 60 i starsze M60 60-69 lat M70 (1949 i starsi) 2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu. Organizator nie dopuszcza do startu wózków. Pomiar czasu Pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie przez organizatorów Nagrody Na zakończenie cyklu Grand Prix Pionek w grudniu 2023 r -w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III ( puchary i nagrody finansowe) -w kategorii niepełnosprawnych (puchary i nagrody finansowe) Uczestnicy, którzy ukończą każdy bieg otrzymają pamiątkowy medal Uczestnictwo - udział w biegu jest bezpłatny – limit startujących – 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń), – do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia, – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu, – uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci, – przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, – pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania, – wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości do kontroli daty urodzenia – każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu, – każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, – oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki regulaminu imprezy, – wyrażam zgodę na utrwalanie oraz opublikowanie mojego wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych przez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zgłoszenia – w dniu biegu w biurze zawodów Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Ochrona danych osobowych (RODO). W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sosnowa 3 , 26-670 Pionki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@pionki.pl lub przesyłając korespondencję na adres posir@pionki.pl z dopiskiem „IOD”. 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach. 3. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora. 4. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa. 5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych. 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację

Ilość uczestników na mecie