Zapomniałeś hasła Zarejestruj się!

Ładowanie...

Regulamin

REGULAMIN kalendarzbiegowy.pl

Regulamin niniejszy (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu kalendarzbiegowy.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis kalendarzbiegowy.pl”), serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym http://www.kalendarzbiegowy.pl, przez BIEGANIE.PL spółka jawna zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa (dane kontaktowe: tel: (022) 428 26 43, e-mail: redakcja@bieganie.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000278099 (dalej: „Bieganie.pl").

 

Artykuł I. Zasady ogólne

 1. Serwis kalendarzbiegowy.pl ma na celu gromadzenie informacji na temat wydarzeń biegowych oraz usprawnienie zarządzania nimi. Dedykowany jest wszystkim uczestnikom imprez biegowych oraz ich organizatorom.
 2. Serwis kalendarzbiegowy.pl nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Serwis, a więc na stronie internetowej pod adresem http://www.kalendarzbiegowy.pl. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.
 3. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika ich inne
  • Administrator - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia oraz decydujący o składzie redakcji tych Materiałów. Administratorem automatycznie zostaje Użytkownik Zarejestrowany, który dodał daną Imprezę, Trening lub Wydarzenie;

  • Administrator Główny - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo dodawania, edycji i usuwania wszystkich Materiałów. Decyduje o przyjęciu bądź odmowie zgłoszenia nadanego przez Organizatora dotyczącego elektronicznych zapisów i płatności;

  • Awatar - obraz wizualnie reprezentujący Użytkownika Zarejestrowanego w formie pliku graficznego;

  • Dyskusje - forum dyskusyjne Imprezy, Treningu lub Wydarzenia, gdzie Użytkownik Zalogowany może założyć własny Temat;

  • Elektroniczne płatności (zwane również Płatnościami) - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi opłacić swój udział w Imprezie Sportowej;
  • Impreza - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat zawodów biegowych;

  • Impreza Sportowa – każde sportowe wydarzenie, zawody biegowe lub trening, które realizowane jest przez Organizatora, posiadające Regulamin Imprezy określony przez Organizatora;
  • Kalendarz - zbiór wszystkich Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych w serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych przedstawiony w formie graficznej, listy lub mapy;
  • Kalendarz Użytkownika - Zbiór Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz Imprez Sportowych do których Użytkownik Zarejestrowany zapisał się korzystając z Formularza Zapisów;
  • Komentarz - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie w ramach Dyskusji oraz aktualności Imprez, Treningów lub Wydarzeń;
  • Konto Użytkownika (zwane również Kontem) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto składa się z Danych Użytkownika, Kalendarza Użytkownika, galerii Użytkownika, informacji o wystawionych Ocenach, Komentarzach oraz zgromadzonych Punktach;
  • Materiały - wszelkie teksty, informacje, Imprezy, Treningi, Wydarzenia, Komentarze, zdjęcia i grafiki dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji;
  • Nagroda - forma uznania, którą Użytkownik Zarejestrowany może odnieść po uzbieraniu odpowiedniej liczby Punktów;
  • Ocena - przedstawiona w formie liczbowej oraz tekstowej opinia Użytkownika Zalogowanego na temat Imprezy;
  • Organizator - każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy Sportowej, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  • Polityka Prywatności - część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników; 
  • Punkty - jednostki gromadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego, którymi jest on nagradzany za dodawanie Materiałów. Punkty można wymienić na Nagrody;
  • Redaktor - Użytkownik Zarejestrowany, który posiada prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia. Redaktorem może zostać każdy Użytkownik Zarejestrowany, który po wysłaniu zgłoszenia zostanie zaakceptowany przez Administratora;
  • Regulamin Imprezy – regulamin Imprezy Sportowej, opracowany przez Organizatora;
  • Temat Dyskusji (zwany również Tematem) - część Dyskusji będący zbiorem Komentarzy dodanych przez Użytkowników Zalogowanych;

  • Trening - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat treningu biegowego;

  • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu, przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Serwisu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła;
  • Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy danych dostępowych - swojego loginu i hasła - do swojego Konta;
  • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Materiały;
  • Wydarzenie - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat wydarzenia biegowego;
  • Zapisy - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi zarejestrować swój udział w Imprezie Sportowej. Mogą być związane z Płatnościami.

 

Artykuł II. Korzystanie z Serwisu

 1.   Użytkownik Serwisu kalendarzbiegowy.pl zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu:
  • a. połączenie z siecią Internet;

  • b. sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym;

  • c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • d. konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Za pośrednictwem Serwisu kalendarzbiegowy.pl udostępniane są Użytkownikom następujące świadczenia, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu przez Serwis:
  • a. informacji dotyczących Imprez, Treningów oraz Wydarzeń;

  • b. Kalendarza biegowego;

  • c. możliwości dodawania i edycji Materiałów;

  • d. możliwości zapisania się do Imprezy Sportowej;

  • e. możliwości opłacenia udziału w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł III. Rejestracja w serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu (nazwy, pod którą Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Serwisie), hasła oraz swojego adresu e-mail (dodatkowo na tym etapie Użytkownik może podać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
 3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może po zalogowaniu uzupełnić Dane Użytkownika w ramach Konta o własne informacje oraz zamieścić Awatar, przy czym Dane oraz Awatar może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Dane oraz Awatar nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator Główny zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara oraz wybranych Danych w przypadku, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Bieganie.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu.
 5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  • a. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  • b. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności;
  • c. wyraża zgodę na upublicznienie Konta, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Serwisu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
   • hasła do Konta;
   • adresu e-mail (jeżeli użytkownik zaznaczył tę opcję);
   • wybranych danych dotyczących adresu zamieszkania (kodu pocztowego, ulicy, nr domu/mieszkania);
  • d. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Głównego przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora Głównego usług dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji
 8. Bieganie.pl może uzależnić rejestrację lub korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych w trakcie rejestracji.
 9. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetu hasła podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail.

 

Artykuł IV. Działania niedozwolone

 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Bieganie.pl lub Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w inny sposób szkodzą Bieganie.pl lub Serwisowi, mogą naruszać prawa innych osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Bieganie.pl może:
  • a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  • b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • c. usunąć lub zablokować niedozwoloną treść;

  • d. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

 2. Skorzystanie przez Bieganie.pl z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Bieganie.pl oraz innych Użytkowników.

 

Artykuł V. Dodawanie i edycja Materiałów

 1. Możliwość dodawania Materiałów posiada Użytkownik Zarejestrowany.
 2. Użytkownik, który zamierza dodać Imprezę, Trening lub Wydarzenie do Kalendarza powinien zalogować się do Serwisu przy użyciu swojego loginu i hasła lub - jeżeli nie posiada jeszcze konta w Serwisie kalendarzbiegowy.pl - uprzednio się zarejestrować.
 3. W procesie dodawania Imprezy, Treningu lub Wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje dotyczące dodawanego Materiału, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Serwisu.
 4. Możliwość edycji Materiałów posiada Redaktor oraz Administrator danej Imprezy, Treningu lub Wydarzenia.
 5. Administrator Główny ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika Imprezy, Treningi, Wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane Materiały zostały zdublowane. O tym, która Impreza, Trening lub Wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub stopień wypełnienia danych.
 6. Prawo do dodawania imprez z cyklu parkrun posiada wyłącznie Administrator Główny.
 7. Każdy Organizator Imprezy będący jej Redaktorem lub Administratorem może skorzystać z dodania funkcji Zapisów oraz Płatności. W tym celu Organizator powinien uzupełnić wszystkie niezbędne informacje w zakładce zapisy dostępnej w panelu edycyjnym Imprezy z uwzględnieniem dwóch możliwości:
  • a. dodania jedynie Zapisów;
  • b. dodania Zapisów i Płatności.
 8. Wobec Organizatora Bieganie.pl oferuje również możliwości dokonania za pośrednictwem Serwisu poboru opłaty za udział Użytkownika w Imprezie Sportowej. Warunki takiej usługi określa odrębna umowa między Bieganie.pl a Organizatorem.

 

Artykuł VI. Własność intelektualna

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Serwisu kalendarzbiegowy.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Bieganie.pl lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Bieganie.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie kalendarzbiegowy.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Bieganie.pl.
 4. Wprowadzone przez użytkownika informacje, staja się własnością portalu operatora kalendarzbiegowy.pl, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.

 

Artykuł VII. Rejestracja uczestnictwa w Imprezie Sportowej

 1. Możliwość rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej posiada każdy Użytkownik.
 2. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy z Organizatorem oraz dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 3. W procesie rejestracji do Imprezy Sportowej Użytkownik podaje wymagane przez Organizatora Imprezy Sportowej dane, potwierdza ich poprawność oraz akceptuje Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora.
 4. Akceptacja Regulaminu Imprezy przez Użytkownika stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy, której treść stanowi Regulamin Imprezy. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie Sportowej. Potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 5. Bieganie.pl nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem, której treść stanowi Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora i zaakceptowany przez Użytkownika w procesie rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł VIII. Płatność elektroniczna

 1. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora PayU na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.

 

Artykuł IX. Zwrot opłaty

 1. Użytkownik może żądać zwrotu opłaty startowej w ciągu 5 dni licząc od daty dokonania opłaty. Bieganie.pl przekaże organizatorowi kwotę opłaty startowej nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty.
 2. W przypadku odwołania imprezy, opłaty zostaną zwrócone uczestnikom przez Bieganie.pl, niezwłocznie po otrzymaniu ich od Organizatora.

 

Artykuł X. Odpowiedzialność oraz Reklamacje

 1. Odpowiedzialność z tytułu organizacji oraz przebiegu Imprezy Sportowej leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące odwołania, organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas lub w związku z Imprezą powinny być zgłaszane przez Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora Imprezy Sportowej. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Imprezy Sportowej przez Bieganie.pl, Bieganie.pl przekaże reklamację do Organizatora.
 3. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu kalendarzbiegowy.pl można składać w szczególności e-mailem na adres [reklamacje@kalendarzbiegowy.pl] lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Bieganie.pl, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacja, o której mowa w ust. 3 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • a. oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi: firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją;
  • b. opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
 5. Reklamacje, o których mowa ust. 3 powyżej oraz spełniające warunki określone w ust. 4 powyżej są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Bieganie.pl. O decyzji w przedmiocie reklamacji Bieganie.pl niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

Artykuł XI. Polityka prywatności

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu. Administratorem dany osobowych jest BIEGANIE.PL spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa.
 2. Bieganie.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Bieganie.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Bieganie.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Bieganie.pl w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w przypadkach wskazanych przez Bieganie.pl oraz za odrębną, dobrowolną zgodą Użytkownika..
 5. Bieganie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 6. Bieganie.pl informuje Użytkowników, iż niektóre elementy Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. W uzupełnieniu powyższego należy wskazać, iż pliki cookies mogą być zbierane przez Serwis w celu uzyskania tzw. danych zmiennych środowiskowych w celach statystycznych (np. licznik odwiedzin strony internetowej), w celu usprawnienia poruszania się po stronie internetowej Serwisu (np. konfiguracja lub optymalizacja tej strony dla poszczególnych typów i wersji przeglądarki internetowej lub ekranów, z których korzysta dany Użytkownik) jak również z powodów bezpieczeństwa (np. określenie źródła spamu). Jeden lub więcej pakietów cookies może zostać umieszczony anonimowo na twardym dysku komputera Użytkownika. Cookies nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobistym lub umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, lecz wyłącznie zbieranie informacji w czasie odwiedzania Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić, czy cookies są zapisane na jego komputerze oraz ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies poprzez dezaktywację tej funkcji w przeglądarce internetowej komputera z którego korzysta.

 

Artykuł XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Nagrody

Brak nagród

19 marca 2017 w ramach Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 595 zawodników, 175 pań i 420 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adam NOWICKI - 00:30:14
 2. Wojciech PIWOWARCZYK - 00:32:55
 3. Paweł ZWIĄZEK - 00:34:25
 4. Sebastian FLORCZAK - 00:34:29
 5. Kamil BIENIEK - 00:35:56
 6. Jacek GWÓŹDŹ - 00:35:59

Kobiety

 1. Monika ANDRZEJCZAK - 00:38:51
 2. Nikolina SZURGOCIŃSKA - 00:39:24
 3. Katarzyna WROTECKA - 00:40:57
 4. Ewelina POTERAŁA - 00:41:07
 5. Klaudia KOBYDECKA - 00:41:15
 6. Małgorzata MUSZYŃSKA - 00:43:44

pomiar czasu: DomTel-Sport

19 marca 2017 w ramach IV Cross Marcowy odbył się bieg na 8 km.
Bieg ukończyło 105 zawodników, 29 pań i 76 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Bartosz BIELEŃ - 00:32:56
 2. Adam DRZYMAŁA - 00:33:15
 3. Piotr PIHIL - 00:33:15
 4. Krzysztof NOWAK - 00:33:53
 5. Krzysztof STRUNOWSKI - 00:34:07
 6. Jakub MARCINIAK - 00:34:15

Kobiety

 1. Emilia BOGUCKA - 00:38:32
 2. Magdalena KĘDZIORA - 00:41:07
 3. Monika ŁAPIŃSKA - 00:41:29
 4. Dorota KRÓLAK - 00:41:50
 5. Julia SOBSKA - 00:44:07
 6. Agata BYSZKIEWICZ-GRECZUK - 00:44:38

pomiar czasu: Plus Timing

19 marca 2017 w ramach CITY TRAIL Katowice odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 424 zawodników, 136 pań i 288 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon KOTYLA - 00:16:05
 2. Damian PASEK - 00:16:08
 3. Mateusz WŁOSTOWSKI - 00:16:17
 4. Piotr MRACHACZ - 00:16:29
 5. Tomasz KAWIK - 00:16:48
 6. Wojciech CZERNEK - 00:16:53

Kobiety

 1. Julia SURMAN - 00:20:42
 2. Agnieszka JANOCHA - 00:21:02
 3. Ewa NOWAK - 00:21:09
 4. Weronika BAGIŃSKA - 00:21:13
 5. Oliwia MUTWIL - 00:21:32
 6. Karolina JANKO - 00:21:44

19 marca 2017 w ramach XIV Krakowski Półmaraton Marzanny odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 3186 zawodników, 801 pań i 2385 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Piotr MIELEWCZYK - 01:11:37
 2. Rafał CZARNECKI - 01:11:40
 3. Łukasz KAPŁON - 01:13:25
 4. Tomasz KLISZ - 01:15:15
 5. Maciej LUBIENIECKI - 01:15:21
 6. Piotr BIERNAWSKI - 01:15:34

Kobiety

 1. Anna ROSTKOWSKA - 01:19:56
 2. Kamila POBŁOCKA-DOBROWOLSKA - 01:23:07
 3. Ewa KUCHARSKA - 01:23:11
 4. Martyna KANTOR - 01:23:32
 5. Regina KULKA - 01:25:54
 6. Aneta SZECÓWKA - 01:25:58

pomiar czasu: STS Timing

19 marca 2017 w ramach II Półmaraton Leszczyński Duda-Cars odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 653 zawodników, 119 pań i 534 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mateusz DEMCZYSZAK - 01:09:16
 2. Adam MARYSIAK - 01:10:10
 3. Dawid KLAYBOR - 01:10:16
 4. Szymon KRAWCZYK - 01:12:22
 5. Daniel DULSKI - 01:12:32
 6. Krzysztof SZYMANOWSKI - 01:14:36

Kobiety

 1. Agnieszka JERZYK - 01:20:08
 2. Wioletta PADUSZYŃSKA - 01:20:59
 3. Patrycja DROZD - 01:27:39
 4. Anna LASECKA - 01:29:25
 5. Monika LACHOWSKA - 01:30:23
 6. Karolina JURCZAK - 01:30:31

pomiar czasu: DomTel-Sport

19 marca 2017 w ramach Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza - bieg 6/6 odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 89 zawodników, 23 pań i 66 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Krzysztof SAWICKI - 00:36:04
 2. Tomasz WASZCZUK - 00:37:41
 3. Kamil TARNOWSKI - 00:37:59
 4. Damian WOJCIESZONEK - 00:38:09
 5. Mateusz ŁANGOWSKI - 00:39:28
 6. Łukasz KAMIŃSKI - 00:40:44

Kobiety

 1. Magda MACIASZCZYK - 00:50:39
 2. Izabela PODPORSKA - 00:51:04
 3. Małgorzata OSOJCA - 00:52:29
 4. Magdalena KŁYSZEJKO - 00:52:38
 5. Adrianna BIEŁOWIEC - 00:52:42
 6. Monika ŻYGIEŁO - 00:52:43

19 marca 2017 w ramach CITY TRAIL Łódź odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 364 zawodników, 134 pań i 230 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Wojciech SOWIK - 00:15:28
 2. Paweł KOPACZEWSKI - 00:16:32
 3. Tomasz PIETRZAK - 00:16:39
 4. Łukasz WOJNICKI - 00:16:40
 5. Mateusz JASZCZAK - 00:16:41
 6. Krzysztof PIETRZYK - 00:16:45

Kobiety

 1. Zuzanna MOKROS - 00:18:16
 2. Natalia GRZEGORCZYK - 00:19:06
 3. Magdalena PIERZCHAŁA - 00:19:13
 4. Marta BUKOWSKA - 00:20:34
 5. Agata TAMBORSKA - 00:20:42
 6. Monika GLONEK-SIKORA - 00:21:09

19 marca 2017 w ramach Bieg Wiosenny Radia Wrocław odbył się bieg na 6 km.
Bieg ukończyło 194 zawodników, 81 pań i 113 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Jacek LESIECKI - 00:19:34
 2. Władysław KWAŚNICKI - 00:20:21
 3. Jerzy ŁADYSZ - 00:21:57
 4. Patryk GLAZ - 00:22:28
 5. Jacek KAMIŃSKI - 00:23:05
 6. Paweł POSŁUSZNY - 00:23:25

Kobiety

 1. Anita HOŁUBOWICZ - 00:25:42
 2. Monika DRĄŻEWSKA - 00:26:44
 3. Agnieszka HAWRON - 00:27:28
 4. Joanna KOZUBAL - 00:30:11
 5. Katarzyna PTASZEK - 00:31:11
 6. Janina DROZD - 00:31:19

19 marca 2017 w ramach XIV Krakowski Półmaraton Marzanny odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 816 zawodników, 366 pań i 450 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon KULKA - 00:31:43
 2. Adam CZERWIŃSKI - 00:32:12
 3. Mateusz CELAK - 00:32:36
 4. Jakub BURGHARDT - 00:33:33
 5. Paweł PIOTRASCHKE - 00:35:01
 6. Bartosz ZAJĄC - 00:35:09

Kobiety

 1. Karolina GIZA - 00:36:22
 2. Paulina GOLEC - 00:36:44
 3. Anna SZYSZKA - 00:36:49
 4. Anna ŁAPIŃSKA - 00:37:32
 5. Michalina MENDECKA - 00:37:52
 6. Agnieszka CADER - 00:38:46

pomiar czasu: STS Timing

19 marca 2017 w ramach 2. Gdynia Półmaraton odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 5896 zawodników, 1634 pań i 4262 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Hilary Kiptum MAIYO KIMAIYO - 01:02:55
 2. Mengistu ZELALEM GEZAHEGNE - 01:03:21
 3. Bernard MUINDE MATHEKA - 01:04:23
 4. Tomasz GRYCKO - 01:05:20
 5. Yuriy RUSYUK - 01:06:53
 6. Andrzej ROGIEWICZ - 01:07:13

Kobiety

 1. Fatiha BENCHATKI - 01:12:23
 2. Christine MORAA OIGO - 01:12:49
 3. Runa SKROVE FALCH - 01:14:14
 4. Viktoriya KHAPILINA - 01:15:18
 5. Betty CHEPLETING - 01:15:38
 6. Dominika NOWAKOWSKA - 01:16:01

pomiar czasu: Datasport

18 marca 2017 w ramach Bieg z okazji 70. lecia K.S. STAL Gorzów Wielkopolski odbył się bieg na 7 km.
Bieg ukończyło 410 zawodników, 104 pań i 306 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon BELGRAU - 00:22:26
 2. Marcin PALCZARSKI - 00:23:27
 3. Mariusz NOWAK - 00:23:49
 4. Adam KUŚ - 00:24:10
 5. Jakub BYCZEK - 00:24:13
 6. Patryk SOPATA - 00:24:13

Kobiety

 1. Malwina DYMEK - 00:26:35
 2. Klaudia CZAJCZYŃSKA - 00:28:50
 3. Klaudia GREDKA - 00:29:38
 4. Monika WALENTYNOWICZ - 00:30:15
 5. Lucyna POZNAŃSKA - 00:30:30
 6. Ola ROJEK - 00:30:30

pomiar czasu: Sport Time

18 marca 2017 w ramach Biegi Cztery Pory Roku LOGORUN odbył się bieg na 5.4 km.
Bieg ukończyło 209 zawodników, 132 pań i 77 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Rafał TOMOWIAK - 00:19:54
 2. Sławek KONIECZNY - 00:20:13
 3. Kacper KISTOWSKI - 00:20:25
 4. Artur CHOJNACKI - 00:20:31
 5. Aleksander SĘCZKOWSKI - 00:20:55
 6. Damian ZACHMYC - 00:21:31

Kobiety

 1. Dorota ZYSIK - 00:24:38
 2. Monika OWCZARCZAK - 00:24:39
 3. Beata WILCZYŃSKA - 00:25:20
 4. Ewa SZCZĘSNA - 00:27:13
 5. Romana WARSZCZYŃSKA - 00:27:46
 6. Dorota ZOWCZAK - 00:27:59

pomiar czasu: Datasport

18 marca 2017 w ramach Biegi Cztery Pory Roku LOGORUN odbył się bieg na 10.8 km.
Bieg ukończyło 141 zawodników, 51 pań i 90 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Artur BĄK - 00:41:39
 2. Kazimierz GRYCMAN - 00:42:37
 3. Piotr WZIĘCH - 00:43:51
 4. Leszek LANGOWICZ - 00:44:14
 5. Mateusz NETTMANN - 00:47:41
 6. Paweł WIŚNIEWSKI - 00:48:38

Kobiety

 1. Alicia DIAGO - 00:44:33
 2. Agnieszka KIJAK - 00:48:28
 3. Anna HOFFMANN - 00:52:09
 4. Zuzanna ZIENKIEWICZ - 00:54:21
 5. Katarzyna FALIŃSKA - 00:54:50
 6. Sylwia KONCZEWICZ - 00:56:00

pomiar czasu: Datasport

18 marca 2017 w ramach II Bieg Jedności Kaszubów odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 96 zawodników, 48 pań i 48 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Grzegorz KUJAWSKI - 00:16:59
 2. Damian BUCZKOWSKI - 00:19:04
 3. Roman BŁOŃSKI - 00:19:24
 4. Marcin LANGA - 00:19:44
 5. Kuba ROLEWSKI - 00:19:45
 6. Piotr SMOLIŃSKI - 00:20:20

Kobiety

 1. Katarzyna OWCZAREK - 00:23:09
 2. Beata CHUDZIK - 00:23:42
 3. Renata JAMRÓZ - 00:24:37
 4. Grażyna KRAWCZYK - 00:25:15
 5. Anna CEPIŃSKA - 00:25:41
 6. Emilia KRZYSTOWSKA-WÓJCIK - 00:25:48

pomiar czasu: GOOD Time

18 marca 2017 w ramach II Bieg Jedności Kaszubów odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 125 zawodników, 30 pań i 95 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Bartłomiej NIKRANT - 00:35:13
 2. Łukasz GOSTKOWSKI - 00:37:36
 3. Jan RUTKOWSKI - 00:37:41
 4. Tomasz KALETA - 00:38:01
 5. Bartosz MICHALSKI - 00:38:08
 6. Adam CZYŻ - 00:39:20

Kobiety

 1. Kamila PLICHTA - 00:44:04
 2. Ilona BRZEZIK - 00:46:02
 3. Monika CYBULSKA - 00:48:59
 4. Anna ŚLIWAK-BŁOŃSKA - 00:49:07
 5. Natalia CHOJNACKA - 00:49:21
 6. Paulina GAFFKE - 00:49:37

pomiar czasu: GOOD Time

18 marca 2017 w ramach Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 147 zawodników, 30 pań i 117 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dawid STEFAŃSKI - 00:39:15
 2. Adrian GRACZYK - 00:41:23
 3. Dariusz KONARCZAK - 00:41:48
 4. Sebastian BOROWCZYK - 00:42:28
 5. Wojciech GRABIŃSKI - 00:43:38
 6. Krzysztof TERLECKI - 00:44:07

Kobiety

 1. Katarzyna PASTWA - 00:49:49
 2. Katarzyna PIETRUSZKA - 00:50:12
 3. Lucyna WALASZCZYK - 00:50:24
 4. Małgorzata WAWRZYNIAK - 00:52:45
 5. Magdalena BIEŃ - 00:57:20
 6. Zofia WAWRZYNIAK - 00:57:39

18 marca 2017 w ramach Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 98 zawodników, 38 pań i 60 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Miłosz CZECHOWICZ - 00:19:50
 2. Dariusz ZAWIDZKI - 00:20:03
 3. Robert SIKORA - 00:20:53
 4. Arkadiusz MICHALSKI - 00:21:12
 5. Piotr STARKOWSKI - 00:21:36
 6. Szymon MICH - 00:21:58

Kobiety

 1. Joanna DAJERLING - 00:25:41
 2. Marlena STRZELCZYK - 00:26:20
 3. Alina LICZNIERSKA - 00:26:29
 4. Renata MICHALSKA - 00:27:23
 5. Agata MASTERNAK - 00:27:24
 6. Joanna SKĄPSKA - 00:27:29

18 marca 2017 w ramach CITY TRAIL Wrocław odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 393 zawodników, 132 pań i 261 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dariusz BORATYŃSKI - 00:15:39
 2. Rafał MROWIŃSKI - 00:15:41
 3. Andrzej WITEK - 00:15:53
 4. Filip PAPLA - 00:15:56
 5. Jacek SOBAS - 00:16:02
 6. Mikołaj CZERONEK - 00:16:13

Kobiety

 1. Dominika NAPIERAJ - 00:18:10
 2. Małgorzata ZIELEŃ - 00:18:15
 3. Anna PRZYJAZNA - 00:18:30
 4. Aleksandra KACZMAREK - 00:19:23
 5. Katarzyna BIERNACKA - 00:19:29
 6. Anna WIĘCEK - 00:19:39

12 marca 2017 w ramach XXXI Międzynarodowy Bieg Zaślubin odbył się bieg na 15 km.
Bieg ukończyło 875 zawodników, 212 pań i 663 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Andrzej STARŻYŃSKI - 00:46:28
 2. Sergii MARCHUK - 00:46:42
 3. Sergii UKRAIŃSKI - 00:49:05
 4. Norbert BORZĘCKI - 00:50:19
 5. Piotr POBŁOCKI - 00:50:19
 6. Volodymyr KNOMENKO - 00:50:57

Kobiety

 1. Katarzyna POBŁOCKA - 00:56:47
 2. Kamila POBŁOCKA-DOBROWOLSKA - 00:57:10
 3. Katarzyna WROTECKA - 01:02:26
 4. Iwona PAPIERSKA - 01:02:39
 5. Anna FELSKA - 01:03:59
 6. Wioletta MURAWSKA - 01:04:29

pomiar czasu: B4Sport

12 marca 2017 w ramach CITY TRAIL Warszawa odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 598 zawodników, 228 pań i 370 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Kamil JASTRZĘBSKI - 00:14:48
 2. Łukasz OSKIERKO - 00:14:54
 3. Piotr MIELEWCZYK - 00:15:14
 4. Artur JABŁOŃSKI - 00:15:42
 5. Marcin NAGÓREK - 00:15:46
 6. Radosław GROMEK - 00:16:05

Kobiety

 1. Martyna WIŚNIEWSKA - 00:18:26
 2. Paulina PRUGAR FUKOWSKA - 00:19:15
 3. Agnieszka KOWALCZYK - 00:19:18
 4. Bożena JOSYPENKO - 00:19:26
 5. Paulina LIPSKA - 00:19:45
 6. Iwona REK - 00:19:52

12 marca 2017 w ramach Bieg Zielonych Sznurowadeł odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 282 zawodników, 57 pań i 225 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Michał ORZEŁ - 01:14:29
 2. Paweł LISICKI - 01:16:09
 3. Kamil MŁYNARZ - 01:17:29
 4. Michał JAGIEŁO - 01:18:19
 5. Robert ZYCH - 01:20:37
 6. Krzysztof POLAK - 01:21:11

Kobiety

 1. Karolina WAŚNIEWSKA - 01:24:34
 2. Justyna ŚLIWIAK - 01:26:41
 3. Olga ZARZECZNA - 01:34:32
 4. Paulina GAIK - 01:40:14
 5. Iwona ŚWIERCZ - 01:41:11
 6. Kinga BRZOSZKIEWICZ - 01:42:02

pomiar czasu: STS Timing

12 marca 2017 w ramach II Bieg Żołnierzy Wyklętych odbył się bieg na 8 km.
Bieg ukończyło 193 zawodników, 41 pań i 152 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Hubert WIERDAK - 00:25:04
 2. Ignacy DOMISZEWSKI - 00:26:09
 3. Damian DZIEWIŃSKI - 00:26:46
 4. Konrad DZIEDZIC - 00:27:38
 5. Krzysztof MROZEK - 00:27:36
 6. Bartłomiej OLBRYCH - 00:28:10

Kobiety

 1. Katarzyna ALBRYCHT - 00:29:39
 2. Marta PRAJZNER - 00:30:47
 3. Elżbieta WITEK - 00:32:21
 4. Maria DOMISZEWSKA - 00:33:09
 5. Barbara ŁUCZAK-POKÓJ - 00:34:51
 6. Sylwia KARAŚ - 00:35:58

pomiar czasu: Chronotex

12 marca 2017 w ramach Bieg Zielonych Sznurowadeł odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 266 zawodników, 124 pań i 142 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Michał KOSIOR - 00:16:56
 2. Michał KĘDRA - 00:17:31
 3. Mateusz ŚLIWIŃSKI - 00:17:44
 4. Karol KLUZIAK - 00:17:46
 5. Łukasz AUGUSTYNIAK - 00:18:06
 6. Rafał WOJTUNIAK - 00:18:15

Kobiety

 1. Joanna SZMIT - 00:18:57
 2. Kinga KACUGA - 00:19:16
 3. Lilianna JAWORSKA - 00:21:42
 4. Kinga TYLUTKI - 00:22:34
 5. Dorota GORCZYCA - 00:22:35
 6. Katarzyna IWANIUK-MROCZEK - 00:22:46

pomiar czasu: STS Timing

12 marca 2017 w ramach CITY TRAIL Szczecin odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 549 zawodników, 202 pań i 347 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Maciej ŻOŁNOWSKI - 00:17:30
 2. Sebastian FLORCZAK - 00:18:04
 3. Paweł PAWLISIAK - 00:18:20
 4. Tomasz WASZCZUK - 00:18:25
 5. Arkadiusz MINKO - 00:18:28
 6. Bartek BUŁATOWICZ - 00:18:49

Kobiety

 1. Sylwia TELATYŃSKA - 00:21:27
 2. Ania KOMISARCZYK - 00:23:34
 3. Aleksandra MAZAN - 00:23:44
 4. Klaudia MAŚLANKA - 00:23:48
 5. Nikola MURAWSKA - 00:24:04
 6. Anna BAZAN - 00:24:08

12 marca 2017 w ramach Wrocławska Dycha odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 521 zawodników, 140 pań i 381 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Jacek SOBAS - 00:33:02
 2. Mariusz ZAREMBA - 00:33:18
 3. Igor ZALEWSKI - 00:33:28
 4. Bartosz ZAJĄC - 00:33:37
 5. Jakub KULESZA - 00:33:57
 6. Dawid SMOLAK - 00:35:13

Kobiety

 1. Elżbieta KOWALEWSKA - 00:39:20
 2. Emilia ROGOZA - 00:41:08
 3. Agnieszka GÓRNIAK-ANTKOWIAK - 00:41:50
 4. Karolina LEŚNIAK - 00:42:30
 5. Monika WÓJCIK - 00:42:56
 6. Jagoda PETRYNA - 00:43:04

pomiar czasu: Datasport

12 marca 2017 w ramach Myślenicki Bieg Uliczny odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 793 zawodników, 218 pań i 575 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adam CZERWIŃSKI - 00:31:01
 2. Michał GĄSIORSKI - 00:31:57
 3. Michał GÓRKIEWICZ - 00:32:45
 4. Maciej LUBIENIECKI - 00:33:03
 5. Adrian WOJTACHA - 00:33:27
 6. Marcin COMBIK - 00:33:28

Kobiety

 1. Michalina MENDECKA - 00:36:38
 2. Daria MENDECKA - 00:39:33
 3. Magdalena NABIELEC - 00:40:34
 4. Justyna WOŹNIAK - 00:41:12
 5. Iwona FLAGA - 00:41:29
 6. Lidia BAJOREK - 00:41:55

pomiar czasu: JKR Ostrowski

12 marca 2017 w ramach III Biegowe Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego - 6 bieg odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 139 zawodników, 39 pań i 100 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marcin PALCZARSKI - 00:20:50
 2. Mateusz ŁANGOWSKI - 00:21:32
 3. Sebastian PIKUŁA - 00:21:39
 4. Dawid GROBELSKI - 00:22:13
 5. Piotr DUDKA - 00:22:28
 6. Mariusz WAWRZYNIUK - 00:22:29

Kobiety

 1. Alicja WRĘCZYCKA-SIAREK - 00:26:28
 2. Paulina ZASTAWA-SCHODOWSKA - 00:26:28
 3. Iwona ŻURKOWSKA - 00:27:08
 4. Barbara KASPERSKA - 00:27:22
 5. Monika WALENTYNOWICZ - 00:27:37
 6. Anna NOWAK - 00:28:08

pomiar czasu: Sport Time

12 marca 2017 w ramach Bieg Tęczowe Łowisko u Żródeł Łyny z Nadleśnictwem Nidzica odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 162 zawodników, 53 pań i 109 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek DZIĘGIELEWSKI - 00:16:07
 2. Paweł MOSKAL - 00:16:16
 3. Mariusz PAWŁOWSKI - 00:16:24
 4. Rafał WIŚNIEWSKI - 00:16:36
 5. Daniel MIKIELSKI - 00:16:42
 6. Tomasz JEDRASZEK - 00:16:54

Kobiety

 1. Mariola SUDZIŃSKA - 00:18:40
 2. Dorota PAWŁOWSKA - 00:19:38
 3. Ewa LISEK - 00:20:16
 4. Żaneta LUDA - 00:22:05
 5. Anna KIEZIK - 00:22:08
 6. Barbara JESZKO - 00:22:26

12 marca 2017 w ramach Bieg Wiosny odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 974 zawodników, 289 pań i 685 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dawid KLAYBOR - 00:31:55
 2. Damian POŁEĆ - 00:32:33
 3. Daniel DULSKI - 00:32:58
 4. Piotr CZAPLA - 00:33:03
 5. Mateusz PAWEŁCZAK - 00:33:11
 6. Rafał FORNICKI - 00:33:45

Kobiety

 1. Karolina GIZA - 00:35:57
 2. Agnieszka JANOCHA - 00:41:07
 3. Daria KUDIO - 00:41:27
 4. Karolina SZOJDA - 00:41:45
 5. Paulina SZPILOWSKA - 00:41:57
 6. Beata WROŃSKA - 00:43:00

pomiar czasu: STS Timing

11 marca 2017 w ramach XIII Maniacka Dziesiątka odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 4585 zawodników, 1331 pań i 3254 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Edwin CHERUIYOT MELLY - 00:29:05
 2. Adam NOWICKI - 00:29:21
 3. Vladislav PRAMAV - 00:29:56
 4. Starżyński ANDRZEJ - 00:30:30
 5. Norbert PIEKIELNY - 00:30:42
 6. Kamil MAKOS - 00:30:50

Kobiety

 1. Betty CHEPLETING - 00:33:25
 2. Kellen MUKAMI WAITHIRA - 00:33:54
 3. Monika STEFANOWICZ - 00:34:33
 4. Dominika NOWAKOWSKA - 00:34:48
 5. Agnieszka JERZYK - 00:34:59
 6. Monika KACZMAREK - 00:35:05

pomiar czasu: Plus Timing

źródło: kalendarzbiegowy.pl

Ostatnie dyskusje

Ocena zawodów

 • mateuszabc ocenił Bieg Zielonych Sznurowadeł
  Ocena ogólna: 8
  Sceneria: 5
  Atmosfera: 8
  Wartość: 7
  Czy wystartujesz znowu: 9
  Szanse na życiówkę: 7
  Organizacja: 7
  Dla początkujących: 6

 • kiyomaro89 ocenił 4 Dziesiatka WROACTIV
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 9
  Atmosfera: 10
  Wartość: 9
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 10
  Organizacja: 10
  Dla początkujących: 10

  Organizacja i atmosfera bajeczna :)

 • Domel104 ocenił 37. Półmaraton Wiązowski
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 10
  Wartość: 10
  Czy wystartujesz znowu: 8
  Szanse na życiówkę: 10
  Organizacja: 10
  Dla początkujących: 10

  Organizacja bardzo dobra, bardzo polecam innym,