Zapomniałeś hasła Zarejestruj się!
Ładowanie...

Regulamin

REGULAMIN kalendarzbiegowy.pl

Regulamin niniejszy (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu kalendarzbiegowy.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis kalendarzbiegowy.pl”), serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym http://www.kalendarzbiegowy.pl, przez BIEGANIE.PL spółka jawna zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa (dane kontaktowe: tel: (022) 428 26 43, e-mail: redakcja@bieganie.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000278099 (dalej: „Bieganie.pl").

 

Artykuł I. Zasady ogólne

 1. Serwis kalendarzbiegowy.pl ma na celu gromadzenie informacji na temat wydarzeń biegowych oraz usprawnienie zarządzania nimi. Dedykowany jest wszystkim uczestnikom imprez biegowych oraz ich organizatorom.
 2. Serwis kalendarzbiegowy.pl nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Serwis, a więc na stronie internetowej pod adresem http://www.kalendarzbiegowy.pl. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.
 3. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika ich inne
  • Administrator - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia oraz decydujący o składzie redakcji tych Materiałów. Administratorem automatycznie zostaje Użytkownik Zarejestrowany, który dodał daną Imprezę, Trening lub Wydarzenie;

  • Administrator Główny - Użytkownik Zarejestrowany posiadający prawo dodawania, edycji i usuwania wszystkich Materiałów. Decyduje o przyjęciu bądź odmowie zgłoszenia nadanego przez Organizatora dotyczącego elektronicznych zapisów i płatności;

  • Awatar - obraz wizualnie reprezentujący Użytkownika Zarejestrowanego w formie pliku graficznego;

  • Dyskusje - forum dyskusyjne Imprezy, Treningu lub Wydarzenia, gdzie Użytkownik Zalogowany może założyć własny Temat;

  • Elektroniczne płatności (zwane również Płatnościami) - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi opłacić swój udział w Imprezie Sportowej;
  • Impreza - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat zawodów biegowych;

  • Impreza Sportowa – każde sportowe wydarzenie, zawody biegowe lub trening, które realizowane jest przez Organizatora, posiadające Regulamin Imprezy określony przez Organizatora;
  • Kalendarz - zbiór wszystkich Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych w serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych przedstawiony w formie graficznej, listy lub mapy;
  • Kalendarz Użytkownika - Zbiór Imprez, Treningów i Wydarzeń dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz Imprez Sportowych do których Użytkownik Zarejestrowany zapisał się korzystając z Formularza Zapisów;
  • Komentarz - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie w ramach Dyskusji oraz aktualności Imprez, Treningów lub Wydarzeń;
  • Konto Użytkownika (zwane również Kontem) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto składa się z Danych Użytkownika, Kalendarza Użytkownika, galerii Użytkownika, informacji o wystawionych Ocenach, Komentarzach oraz zgromadzonych Punktach;
  • Materiały - wszelkie teksty, informacje, Imprezy, Treningi, Wydarzenia, Komentarze, zdjęcia i grafiki dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji;
  • Nagroda - forma uznania, którą Użytkownik Zarejestrowany może odnieść po uzbieraniu odpowiedniej liczby Punktów;
  • Ocena - przedstawiona w formie liczbowej oraz tekstowej opinia Użytkownika Zalogowanego na temat Imprezy;
  • Organizator - każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy Sportowej, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  • Polityka Prywatności - część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników; 
  • Punkty - jednostki gromadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego, którymi jest on nagradzany za dodawanie Materiałów. Punkty można wymienić na Nagrody;
  • Redaktor - Użytkownik Zarejestrowany, który posiada prawo edycji Imprezy, Treningu lub Wydarzenia. Redaktorem może zostać każdy Użytkownik Zarejestrowany, który po wysłaniu zgłoszenia zostanie zaakceptowany przez Administratora;
  • Regulamin Imprezy – regulamin Imprezy Sportowej, opracowany przez Organizatora;
  • Temat Dyskusji (zwany również Tematem) - część Dyskusji będący zbiorem Komentarzy dodanych przez Użytkowników Zalogowanych;

  • Trening - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat treningu biegowego;

  • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu, przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Serwisu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła;
  • Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy danych dostępowych - swojego loginu i hasła - do swojego Konta;
  • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Materiały;
  • Wydarzenie - Materiał dodany przez Użytkownika Zarejestrowanego zawierający zbiór informacji na temat wydarzenia biegowego;
  • Zapisy - funkcja Serwisu pozwalająca Użytkownikowi zarejestrować swój udział w Imprezie Sportowej. Mogą być związane z Płatnościami.

 

Artykuł II. Korzystanie z Serwisu

 1.   Użytkownik Serwisu kalendarzbiegowy.pl zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu:
  • a. połączenie z siecią Internet;

  • b. sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym;

  • c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • d. konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Za pośrednictwem Serwisu kalendarzbiegowy.pl udostępniane są Użytkownikom następujące świadczenia, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu przez Serwis:
  • a. informacji dotyczących Imprez, Treningów oraz Wydarzeń;

  • b. Kalendarza biegowego;

  • c. możliwości dodawania i edycji Materiałów;

  • d. możliwości zapisania się do Imprezy Sportowej;

  • e. możliwości opłacenia udziału w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł III. Rejestracja w serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu (nazwy, pod którą Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Serwisie), hasła oraz swojego adresu e-mail (dodatkowo na tym etapie Użytkownik może podać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
 3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może po zalogowaniu uzupełnić Dane Użytkownika w ramach Konta o własne informacje oraz zamieścić Awatar, przy czym Dane oraz Awatar może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Dane oraz Awatar nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator Główny zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara oraz wybranych Danych w przypadku, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Bieganie.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu.
 5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  • a. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  • b. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności;
  • c. wyraża zgodę na upublicznienie Konta, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Serwisu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
   • hasła do Konta;
   • adresu e-mail (jeżeli użytkownik zaznaczył tę opcję);
   • wybranych danych dotyczących adresu zamieszkania (kodu pocztowego, ulicy, nr domu/mieszkania);
  • d. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Głównego przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora Głównego usług dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji
 8. Bieganie.pl może uzależnić rejestrację lub korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych w trakcie rejestracji.
 9. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetu hasła podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail.

 

Artykuł IV. Działania niedozwolone

 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Bieganie.pl lub Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w inny sposób szkodzą Bieganie.pl lub Serwisowi, mogą naruszać prawa innych osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Bieganie.pl może:
  • a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  • b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • c. usunąć lub zablokować niedozwoloną treść;

  • d. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

 2. Skorzystanie przez Bieganie.pl z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Bieganie.pl oraz innych Użytkowników.

 

Artykuł V. Dodawanie i edycja Materiałów

 1. Możliwość dodawania Materiałów posiada Użytkownik Zarejestrowany.
 2. Użytkownik, który zamierza dodać Imprezę, Trening lub Wydarzenie do Kalendarza powinien zalogować się do Serwisu przy użyciu swojego loginu i hasła lub - jeżeli nie posiada jeszcze konta w Serwisie kalendarzbiegowy.pl - uprzednio się zarejestrować.
 3. W procesie dodawania Imprezy, Treningu lub Wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje dotyczące dodawanego Materiału, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Serwisu.
 4. Możliwość edycji Materiałów posiada Redaktor oraz Administrator danej Imprezy, Treningu lub Wydarzenia.
 5. Administrator Główny ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika Imprezy, Treningi, Wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane Materiały zostały zdublowane. O tym, która Impreza, Trening lub Wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub stopień wypełnienia danych.
 6. Prawo do dodawania imprez z cyklu parkrun posiada wyłącznie Administrator Główny.
 7. Każdy Organizator Imprezy będący jej Redaktorem lub Administratorem może skorzystać z dodania funkcji Zapisów oraz Płatności. W tym celu Organizator powinien uzupełnić wszystkie niezbędne informacje w zakładce zapisy dostępnej w panelu edycyjnym Imprezy z uwzględnieniem dwóch możliwości:
  • a. dodania jedynie Zapisów;
  • b. dodania Zapisów i Płatności.
 8. Wobec Organizatora Bieganie.pl oferuje również możliwości dokonania za pośrednictwem Serwisu poboru opłaty za udział Użytkownika w Imprezie Sportowej. Warunki takiej usługi określa odrębna umowa między Bieganie.pl a Organizatorem.

 

Artykuł VI. Własność intelektualna

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Serwisu kalendarzbiegowy.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Bieganie.pl lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Bieganie.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie kalendarzbiegowy.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu kalendarzbiegowy.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Bieganie.pl.
 4. Wprowadzone przez użytkownika informacje, staja się własnością portalu operatora kalendarzbiegowy.pl, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.

 

Artykuł VII. Rejestracja uczestnictwa w Imprezie Sportowej

 1. Możliwość rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej posiada każdy Użytkownik.
 2. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy z Organizatorem oraz dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 3. W procesie rejestracji do Imprezy Sportowej Użytkownik podaje wymagane przez Organizatora Imprezy Sportowej dane, potwierdza ich poprawność oraz akceptuje Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora.
 4. Akceptacja Regulaminu Imprezy przez Użytkownika stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy, której treść stanowi Regulamin Imprezy. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie Sportowej. Potwierdzenie rejestracji udziału w Imprezie jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 5. Bieganie.pl nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem, której treść stanowi Regulamin Imprezy opracowany przez Organizatora i zaakceptowany przez Użytkownika w procesie rejestracji uczestnictwa w Imprezie Sportowej.

 

Artykuł VIII. Płatność elektroniczna

 1. Bieganie.pl, jako operator Serwisu kalendarzbiegowy.pl, umożliwia Użytkownikowi dokonania opłaty za Imprezę Sportową i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora PayU na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.

 

Artykuł IX. Zwrot opłaty

 1. Użytkownik może żądać zwrotu opłaty startowej w ciągu 5 dni licząc od daty dokonania opłaty. Bieganie.pl przekaże organizatorowi kwotę opłaty startowej nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty.
 2. W przypadku odwołania imprezy, opłaty zostaną zwrócone uczestnikom przez Bieganie.pl, niezwłocznie po otrzymaniu ich od Organizatora.

 

Artykuł X. Odpowiedzialność oraz Reklamacje

 1. Odpowiedzialność z tytułu organizacji oraz przebiegu Imprezy Sportowej leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące odwołania, organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas lub w związku z Imprezą powinny być zgłaszane przez Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora Imprezy Sportowej. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Imprezy Sportowej przez Bieganie.pl, Bieganie.pl przekaże reklamację do Organizatora.
 3. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu kalendarzbiegowy.pl można składać w szczególności e-mailem na adres [reklamacje@kalendarzbiegowy.pl] lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Bieganie.pl, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacja, o której mowa w ust. 3 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • a. oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi: firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją;
  • b. opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
 5. Reklamacje, o których mowa ust. 3 powyżej oraz spełniające warunki określone w ust. 4 powyżej są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Bieganie.pl. O decyzji w przedmiocie reklamacji Bieganie.pl niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

Artykuł XI. Polityka prywatności

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Serwisu. Administratorem dany osobowych jest BIEGANIE.PL spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 4, lok. 58, 01-697 Warszawa.
 2. Bieganie.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Bieganie.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Bieganie.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Bieganie.pl w ramach Serwisu kalendarzbiegowy.pl.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w przypadkach wskazanych przez Bieganie.pl oraz za odrębną, dobrowolną zgodą Użytkownika..
 5. Bieganie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 6. Bieganie.pl informuje Użytkowników, iż niektóre elementy Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. W uzupełnieniu powyższego należy wskazać, iż pliki cookies mogą być zbierane przez Serwis w celu uzyskania tzw. danych zmiennych środowiskowych w celach statystycznych (np. licznik odwiedzin strony internetowej), w celu usprawnienia poruszania się po stronie internetowej Serwisu (np. konfiguracja lub optymalizacja tej strony dla poszczególnych typów i wersji przeglądarki internetowej lub ekranów, z których korzysta dany Użytkownik) jak również z powodów bezpieczeństwa (np. określenie źródła spamu). Jeden lub więcej pakietów cookies może zostać umieszczony anonimowo na twardym dysku komputera Użytkownika. Cookies nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobistym lub umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, lecz wyłącznie zbieranie informacji w czasie odwiedzania Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić, czy cookies są zapisane na jego komputerze oraz ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies poprzez dezaktywację tej funkcji w przeglądarce internetowej komputera z którego korzysta.

 

Artykuł XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Nagrody

Brak nagród

07 maja 2017 w ramach III Drezdenecka Dycha odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 309 zawodników, 102 pań i 207 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Dawid KLAYBORD - 00:31:44
 2. Paweł TARASIUK - 00:32:49
 3. Karol KAZIKOWSKI - 00:33:56
 4. Jakub WAWRZYNIAK - 00:35:52
 5. Karol HELAK - 00:36:29
 6. Piotr MAJZLIK - 00:36:37

Kobiety

 1. Agnieszka WITCZAK FLAJSZER - 00:38:35
 2. Patrycja KOŁECKA - 00:42:07
 3. Emilia PERZ - 00:42:29
 4. Krystyna ŁUKASZEWICZ - 00:42:49
 5. Kamila KOWALCZYK - 00:44:02
 6. Agnieszka PODLECKA - 00:44:09

pomiar czasu: Maratończyk Pomiar Czasu

07 maja 2017 w ramach 6. Bieg Wegański odbył się bieg na 21 km.
Bieg ukończyło 91 zawodników, 38 pań i 53 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Grzegorz KOZŁOWSKI - 01:22:05
 2. Jędrzej JOSYPENKO - 01:22:35
 3. Gary BYRNE - 01:30:24
 4. Krzysztof GLAB - 01:33:02
 5. Krzysztof ŚLIWA - 01:34:12
 6. Henryk ŁEPECKI - 01:34:46

Kobiety

 1. Agata TAMBORSKA - 01:41:16
 2. Nina GRABOŚ - 01:47:40
 3. Anna DREJARZ-KACZMAREK - 01:51:11
 4. Angelika APANOWICZ - 01:52:43
 5. Monika STROBIN - 01:52:44
 6. Magdalena RACZYŃSKA - 01:55:17

pomiar czasu: Datasport

07 maja 2017 w ramach V Bieg Wojciechowy odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 226 zawodników, 52 pań i 174 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adam WAKULUK - 00:33:00
 2. Tomasz GRZYBOWSKI - 00:34:30
 3. Sylwester KUŚMIERZ - 00:35:15
 4. Arkadiusz SZCZOTKA - 00:36:16
 5. Dominik GOSK - 00:36:19
 6. Paweł MACHOWSKI - 00:36:24

Kobiety

 1. Diana DAWIDZIUK - 00:38:12
 2. Katarzyna WESOŁOWSKA - 00:42:37
 3. Monika GRABARCZYK - 00:43:24
 4. Agata ZIEMBICKA - 00:44:10
 5. Joanna RĘBIŚ - 00:44:42
 6. Anna GADOMSKA - 00:44:58

pomiar czasu: Czasomierzyk

07 maja 2017 w ramach II Bieg z zamkiem w tle odbył się bieg na 11 km.
Bieg ukończyło 172 zawodników, 57 pań i 115 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Piotr HOLLY - 00:40:34
 2. Bartosz ZAJĄC - 00:40:36
 3. Krystian GRYCZUK - 00:41:00
 4. Paweł SADOWSKI - 00:41:20
 5. Bartłomiej WALOSZCZYK - 00:42:29
 6. Klaudiusz KOGUT - 00:43:05

Kobiety

 1. Jurczyk KINGA - 00:47:12
 2. Halyna SHCHENSNA-RADZIKOVSKA - 00:47:35
 3. Justyna POMARAŃSKA - 00:48:48
 4. Anna ZACZYŃSKA - 00:49:38
 5. Paulina SZABRZYŃSKA - 00:50:01
 6. Ewa KROJCIG - 00:53:11

pomiar czasu: Feniks Timing

07 maja 2017 w ramach 6. Bieg Wegański odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 243 zawodników, 152 pań i 91 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Arkadiusz NOWAK - 00:39:21
 2. Grzegorz WARTAŁOWICZ - 00:41:51
 3. Jacek NOWOCIEŃ - 00:43:15
 4. Bogdan SNARSKI - 00:43:24
 5. Michał MĄCZEWSKI - 00:44:38
 6. Dariusz LISIAK - 00:45:07

Kobiety

 1. Weronika BRZUCHALSKA - 00:45:10
 2. Weronika ZIELIŃSKA - 00:46:04
 3. Marta JASTRZĘBSKA-MAJAK - 00:48:32
 4. Maja KASPERKIEWICZ - 00:50:11
 5. Karolina GAWROŃSKA - 00:50:42
 6. Aleksandra RZESZUTKO - 00:50:48

pomiar czasu: Datasport

07 maja 2017 w ramach XXVIII Maraton Juranda odbył się bieg na 42.195 km.
Bieg ukończyło 222 zawodników, 35 pań i 187 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Paweł PIOTRASCHKE - 02:38:07
 2. Sławomir KALISKI - 02:44:27
 3. Przemysław KALIŃSKI - 02:47:54
 4. Krzysztof KRUKOWSKI - 02:52:37
 5. Rafał KOT - 02:58:09
 6. Dariusz WĘDROWSKI - 03:00:36

Kobiety

 1. Marta BARCEWICZ - 03:07:33
 2. Anna KOZIARSKA - 03:17:02
 3. Ewa LISEK - 03:19:19
 4. Renata GINSZT - 03:39:34
 5. Marta WÓDKIEWICZ - 03:45:13
 6. Gabriela GÓRSKA - 03:51:53

pomiar czasu: DomTel-Sport

07 maja 2017 w ramach 6. Bieg Wegański odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 368 zawodników, 251 pań i 117 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Łukasz GREGORCZYK - 00:19:09
 2. Daniel GIELO - 00:20:14
 3. Juliusz BORAWSKI - 00:20:32
 4. Andrew MOSSOP - 00:21:06
 5. Marcin BUKAŁA - 00:21:13
 6. Mateusz BARTODZIEJ - 00:21:17

Kobiety

 1. Julita DYBIKOWSKA - 00:19:03
 2. Beata MILEWSKA - 00:20:31
 3. Natalia GAŁĄZKA - 00:22:19
 4. Katarzyna PRZEŹDZIECKA - 00:23:05
 5. Julia ZIÓŁKOWSKA - 00:23:33
 6. Marysia LISIAK - 00:23:35

pomiar czasu: Datasport

06 maja 2017 w ramach Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 3819 zawodników, 1267 pań i 2552 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Marek KOWALSKI - 00:30:40
 2. Damian PIETERCZYK - 00:30:59
 3. Łukasz OSKIERKO - 00:31:18
 4. Sylwester KUSTER - 00:31:36
 5. Maciej KUBIAK - 00:31:48
 6. Robert SADOWSKI - 00:32:00

Kobiety

 1. Monika CZAPIEWSKA - 00:36:12
 2. Małgorzata SZCZERBIŃSKA - 00:36:21
 3. Katarzyna POBŁOCKA - 00:36:26
 4. Monika ROLBIECKA - 00:37:00
 5. Kamila POBŁOCKA-DOBROWOLSKA - 00:37:16
 6. Ewa HURYŃ - 00:37:53

pomiar czasu: STS Timing

06 maja 2017 w ramach 35 Bieg Kujawiaka Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 199 zawodników, 45 pań i 154 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Roman ROMANENKO - 00:33:13
 2. Boniface WAMBUA NDUVA - 00:33:39
 3. Paweł OLEJNIK - 00:33:56
 4. Łukasz PARSZCZYŃSKI - 00:35:55
 5. Marcin RAKOCZY - 00:37:14
 6. Kamil PODOLSKI - 00:40:19

Kobiety

 1. Katarzyna KOWALSKA - 00:38:36
 2. Olesia SMOWCZENKO - 00:39:34
 3. Izabela PARSZCZYŃSKA - 00:41:06
 4. Marta SZENK - 00:42:53
 5. Anna NOWAKOWSKA - 00:45:04
 6. Aneta TURALSKA - 00:45:50

03 maja 2017 w ramach XXVII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności odbył się bieg na 9.2 km.
Bieg ukończyło 282 zawodników, 69 pań i 213 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Andrzej ROGIEWICZ - 00:28:13
 2. Dawid KLEYBORD - 00:28:14
 3. Elmokhtar BENHARI - 00:29:09
 4. Mariusz PAWŁOWSKI - 00:31:00
 5. Paweł MOSKAL - 00:31:26
 6. Radosław SADŁOS - 00:31:41

Kobiety

 1. Sara SZYMAŃSKA - 00:36:03
 2. Dorota PAWŁOWSKA - 00:36:18
 3. Małgorzata TUWALSKA - 00:36:34
 4. Anna Ć-KWAPISZEWSKA - 00:38:52
 5. Magdalena WOLF - 00:39:03
 6. Patrycja JAŻDŻEWSKA - 00:40:40

pomiar czasu: GOOD Time

03 maja 2017 w ramach X Bieg bez Granic odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 679 zawodników, 190 pań i 489 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Sergii RYBAK - 00:32:20
 2. Marcin CIEPŁAK - 00:32:48
 3. Szymon WASKIN - 00:33:04
 4. Kamil CZAPLA - 00:33:11
 5. Mateusz WOLNIK - 00:33:41
 6. Mateusz WŁOSTOWSKI - 00:34:22

Kobiety

 1. Michalina MENDECKA - 00:38:19
 2. Anna SZYJKA - 00:40:10
 3. Jadwiga DYBCZYŃSKA - 00:40:29
 4. Daria MENDECKA - 00:40:44
 5. Sylwia KUCZERA - 00:40:48
 6. Michalina JANOWSKA - 00:41:33

pomiar czasu: Datasport

03 maja 2017 w ramach Piaseczyńska Mila Konstytucyjna odbył się bieg na 1 mile.
Bieg ukończyło 169 zawodników, 63 pań i 106 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Krzysztof WASIEWICZ - 00:04:09
 2. Piotr MIELEWCZYK - 00:04:09
 3. Andrzej WOJTCZAK - 00:04:11
 4. Wojciech KOPEĆ - 00:04:17
 5. Paweł KOPACZEWSKI - 00:04:17
 6. Michał DĄBROWSKI - 00:04:22

Kobiety

 1. Aleksandra PŁOCIŃSKA - 00:04:52
 2. Oliwia MALMON - 00:04:52
 3. Natalia KOWALSKA - 00:05:18
 4. Anna STRUSKA-GĄTKOWSKA - 00:05:21
 5. Agata ZIEMBICKA - 00:05:50
 6. Aneta SOBIERAJ - 00:05:50

pomiar czasu: Datasport

03 maja 2017 w ramach Bieg z Konstytucją odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 229 zawodników, 109 pań i 120 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Robert WILKOWIECKI - 00:16:45
 2. Sebastian TUBEK - 00:17:01
 3. Tomasz DANIELKIEWICZ - 00:17:36
 4. Adam WIECZORKIEWICZ - 00:17:38
 5. Dawid BANAŚ - 00:17:41
 6. Rafał TOMOWIAK - 00:17:59

Kobiety

 1. Katarzyna WERNER - 00:20:04
 2. Monika WÓJCIK - 00:21:32
 3. Dagmara OWCZAREK - 00:21:42
 4. Magdalena ŁOWICKA - 00:21:45
 5. Katarzyna BUDZIEWSKA - 00:22:09
 6. Alicja BUĆKO - 00:22:12

pomiar czasu: Datasport

03 maja 2017 w ramach Bieg z Konstytucją odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 355 zawodników, 93 pań i 262 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Adam PUTYRA - 00:33:22
 2. Paweł MATNER - 00:33:27
 3. Filip SMIEINSKI - 00:35:30
 4. Sławomir BIAŁOBRZESKI - 00:35:37
 5. Przemysław STEMPNIK - 00:37:22
 6. Wojciech DURCZYŃSKI - 00:37:47

Kobiety

 1. Małgorzata ZIELEŃ - 00:39:06
 2. Emilia ROGOZA - 00:40:15
 3. Halyna SHCHENSNA-RADZIKOVSKA - 00:40:29
 4. Sonia ROZUMKIEWICZ - 00:42:22
 5. Zuzanna MAREK - 00:42:51
 6. Ewelina ŁOZOWSKA - 00:43:26

pomiar czasu: Datasport

03 maja 2017 w ramach 27. Bieg Konstytucji 3 Maja z PKO Bankiem Polskim odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 4142 zawodników, 1627 pań i 2515 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Kamil JASTRZĘBSKI - 00:14:48
 2. Maciej BADUREK - 00:15:11
 3. Norbert PIEKIELNY - 00:15:15
 4. Wojciech KOPEĆ - 00:15:24
 5. Sławomir PTAK - 00:15:34
 6. Michał BERNARDELLI - 00:15:34

Kobiety

 1. Iwona BERNARDELLI - 00:16:24
 2. Anna ŁAPIŃSKA - 00:17:39
 3. Alicia DIAGO - 00:18:50
 4. Monika KACZANOWSKA - 00:18:53
 5. Justyna KOSTRZEWSKA - 00:19:53
 6. Weronika BRZUCHALSKA - 00:19:54

pomiar czasu: Datasport

03 maja 2017 w ramach II Bieg Konstytucji 3 Maja – Międzyrzecz odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 135 zawodników, 50 pań i 85 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Szymon BELGRAU - 00:15:43
 2. Maciej GRABEK - 00:15:48
 3. Dominik KRYCA - 00:16:09
 4. Edwin KUSZCZYK - 00:17:15
 5. Cezary WALKOWSKI - 00:17:15
 6. Tomasz CHAWAWKO - 00:17:34

Kobiety

 1. Karolina BILAWA - 00:19:00
 2. Klaudia KOBYDECKA - 00:19:10
 3. Klaudia GREDKA - 00:20:21
 4. Kamila KOWALCZYK - 00:20:26
 5. Magdalena KIEWLUK - 00:21:03
 6. Agnieszka WOCH - 00:21:11

03 maja 2017 w ramach XXVI Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 347 zawodników, 53 pań i 294 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Boniface Wambua NDUVA - 01:11:13
 2. Maciej ŁUCYK - 01:13:57
 3. Yuriy BLAHODIR - 01:13:58
 4. Piotr HUMERSKI - 01:15:39
 5. Dariusz JANKOWSKI - 01:17:15
 6. Daniel BOSY - 01:18:00

Kobiety

 1. Julia DIAŁLOWA - 01:26:54
 2. Katarzyna BESZ-MALINOWSKA - 01:35:46
 3. Iwona MACIĄG - 01:36:37
 4. Aneta OKUŃSKA-WEJDMAN - 01:37:23
 5. Magdalena PAKULSKA - 01:42:05
 6. Katarzyna ŻARNOWSKA - 01:42:26

pomiar czasu: Datasport

03 maja 2017 w ramach Bieg Konstytucji 3 Maja odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 231 zawodników, 64 pań i 167 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mateusz KACZOR - 00:14:58
 2. Andrzej STARŻYŃSKI - 00:16:02
 3. Kolodumyk KNOMENKO - 00:16:36
 4. Krzysztof KRYGIER - 00:16:44
 5. Michał JAMIOŁ - 00:16:56
 6. Kuba GAŁASIEWICZ - 00:17:03

Kobiety

 1. Karolina WAŚNIEWSKA - 00:18:06
 2. Natalia KWIECIEN - 00:20:38
 3. Agnieszka MAŁYSEK - 00:21:10
 4. Ewelina PŁATOS - 00:21:36
 5. Maja DĘBSKA - 00:22:07
 6. Barbara KACZMARZYK - 00:22:19

pomiar czasu: Crono Chip

03 maja 2017 w ramach Biegnij do Dni Otwartych Funduszy Europejskich – Bieg na 5km i 10km odbył się bieg na 5 km.
Bieg ukończyło 93 zawodników, 45 pań i 48 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Józef ZABIELSKI - 00:16:53
 2. Tomasz WASZCZUK - 00:17:24
 3. Kuba MURAWSKI - 00:17:35
 4. Sebastnian KUKASZEWSKI - 00:17:38
 5. Grzegorz BRAUN - 00:17:53
 6. Daniel POGORZELSKI - 00:17:58

Kobiety

 1. Nikola MURAWSKA - 00:21:08
 2. Ania KOMISACZYK - 00:21:57
 3. Zuzanna KAWCZYŃSKA - 00:24:09
 4. Karolina KIJANA - 00:24:24
 5. Jolanta SZYMAŃSKA - 00:24:32
 6. Dorota NOWAK - 00:25:07

pomiar czasu: Protiming24

03 maja 2017 w ramach Biegnij do Dni Otwartych Funduszy Europejskich – Bieg na 5km i 10km odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 146 zawodników, 49 pań i 97 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Bartosz JURGIEWICZ - 00:32:46
 2. Artur OLEJARZ - 00:33:17
 3. Piotr TOMCZYK - 00:33:18
 4. Zbigniew MURAWSKI - 00:33:59
 5. Mateusz RODEWALD - 00:34:26
 6. Dawid NOWACZYK - 00:34:34

Kobiety

 1. Paulina KOTFICA - 00:37:38
 2. Monika JACKIEWICZ - 00:38:17
 3. Paulina GRZEGÓRZEK - 00:38:21
 4. Wioletta MURAWSKA - 00:41:46
 5. Natalia ŚLUSARCZYK - 00:45:02
 6. Joanna GŁUSZYK - 00:45:19

pomiar czasu: Protiming24

02 maja 2017 w ramach V Bieg Flagi odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 677 zawodników, 168 pań i 509 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Łukasz KUJAWSKI - 00:31:49
 2. Łukasz ŚWIESIULSKI - 00:32:06
 3. Sebastian POLAK - 00:32:37
 4. Daniel DULSKI - 00:33:21
 5. Tomasz SZALA - 00:33:56
 6. Jarosław BŁASZCZYK - 00:34:02

Kobiety

 1. Maria CZEŚNIK - 00:37:07
 2. Monika CZAPIEWSKA - 00:37:59
 3. Aleksandra TORZ - 00:38:23
 4. Adrianna KALA - 00:40:54
 5. Anna SZEWCZYKOWSKA - 00:41:14
 6. Weronika BRZUCHALSKA - 00:41:17

pomiar czasu: ENTRE Timing

02 maja 2017 w ramach XIII Półmaraton Węgorza odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 442 zawodników, 83 pań i 359 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Andrzej ROGIEWICZ - 01:13:07
 2. Bogusław ANDRZEJUK - 01:13:32
 3. Piotr SZPIGIEL - 01:14:44
 4. Michał MAKOWSKI - 01:14:49
 5. Łukasz NESTROWICZ - 01:15:51
 6. Paweł MŁODZIKOWSKI - 01:16:13

Kobiety

 1. Anna GOSK - 01:22:57
 2. Marzena RANISZEWSKA - 01:31:15
 3. Sylwia BONDARA - 01:31:43
 4. Anna KOZIARSKA - 01:32:23
 5. Ewa RUSINOWICZ - 01:41:17
 6. Kamila ZALEWSKA - 01:41:22

pomiar czasu: DomTel-Sport

01 maja 2017 w ramach IV Bieg o Strzałę Widanta Resko 2017 odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 250 zawodników, 72 pań i 178 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Paweł OLIJNYK - 00:31:54
 2. Damian KABAT - 00:32:40
 3. Marcin ZAGÓRNY - 00:33:19
 4. Michał HULEWICZ - 00:33:31
 5. Norbert BORZĘCKI - 00:33:45
 6. Sylwester SZYMAŃSKI - 00:35:17

Kobiety

 1. Paulina KACZYŃSKA - 00:37:24
 2. Swietlana OLIJNYK - 00:38:59
 3. Monika ANDRZEJCZAK - 00:40:55
 4. Barbara POCHRANOWICZ - 00:41:46
 5. Magdalena WITKIEWICZ - 00:42:02
 6. Wioletta MURAWSKA - 00:42:31

pomiar czasu: Sport Time

01 maja 2017 w ramach IV Kępiński Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 335 zawodników, 64 pań i 271 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Kamil MAKOS - 00:32:21
 2. Sergii KROULAIDIS - 00:32:45
 3. Krzysztof WIŚNIOWSKI - 00:32:58
 4. Mateusz WOLNIK - 00:33:16
 5. Yuriy BLAHODIR - 00:33:18
 6. Mateusz GARCZAREK - 00:33:41

Kobiety

 1. Julia DIATLOWA - 00:39:13
 2. Olga KAZIMINOVA - 00:40:51
 3. Dominika DUCZMAL - 00:42:06
 4. Dorota USTIANOWSKA - 00:42:31
 5. Izabela WIERZCHOWSKA - 00:42:41
 6. Paulina WALCZAK - 00:42:39

pomiar czasu: Pulsar Sport

01 maja 2017 w ramach V Półmaraton Grudziądz - Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 705 zawodników, 179 pań i 526 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mariusz GIŻYŃSKI - 01:06:54
 2. Maciej GÓRNY - 01:16:45
 3. Mariusz ZIÓŁKOWSKI - 01:17:56
 4. Klaudiusz WALENDZIAK - 01:19:33
 5. Wojciech OLIŃSKI - 01:20:05
 6. Mariusz WOJDYŁO - 01:20:21

Kobiety

 1. Arleta MELOCH - 01:23:00
 2. Barbara BĄCZEK-MOTAŁA - 01:28:54
 3. Karolina GIŻYŃSKA - 01:32:12
 4. Julita ŻUKOTYŃSKA - 01:34:03
 5. Joanna DEPUTAT - 01:34:16
 6. Grażyna JASZCZERSKA - 01:36:47

pomiar czasu: Datasport

01 maja 2017 w ramach 35. Jubileuszowy Krapkowicki Bieg Uliczny odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 675 zawodników, 182 pań i 493 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Sergii RYBAK - 00:31:29
 2. Pavlo VERETSKYI - 00:31:31
 3. Sylwester KUSTER - 00:31:44
 4. Piotr DROBNIK - 00:32:29
 5. Andrzej NOWAK - 00:32:32
 6. Paweł MATNER - 00:33:52

Kobiety

 1. Olga OCHAL - 00:34:18
 2. Valentyna KILIARSKA - 00:36:48
 3. Ewa KUCHARSKA - 00:37:22
 4. Aleksandra JACHIMCZYK - 00:39:53
 5. Halyna SHCHENSNA-RADZIKOVSKA - 00:40:37
 6. Anna RYGUULA - 00:41:05

pomiar czasu: Zmierzymy Czas

01 maja 2017 w ramach XV Półmaraton Chełmżyński o Puchar Burmistrza Miasta - odbył się bieg na 21.097 km.
Bieg ukończyło 124 zawodników, 24 pań i 100 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Piotr MYŚLAK - 01:17:46
 2. Marek KOWALCZYK - 01:20:08
 3. Mirosław GOLECKI - 01:21:18
 4. Piotr SZTOLCMAN - 01:23:00
 5. Marcin KLONOWSKI - 01:23:17
 6. Damian CHOJNICKI - 01:23:33

Kobiety

 1. Joanna BARTKOWSKA - 01:33:27
 2. Agnieszka ZAKRZEWICZ-PODLECKA - 01:39:13
 3. Beata JAROCKA - 01:44:28
 4. Aleksandra GALCZAK - 01:44:43
 5. Wioletta PALACZ - 01:45:14
 6. Elżbieta STAWARSKA - 01:46:06

pomiar czasu: GOOD Time

01 maja 2017 w ramach XV Półmaraton Chełmżyński o Puchar Burmistrza Miasta - odbył się bieg na 10 km.
Bieg ukończyło 75 zawodników, 27 pań i 48 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Mariusz PAWŁOWSKI - 00:34:28
 2. Andrzej JARANOWSKI - 00:35:20
 3. Marcin GÓRALSKI - 00:35:42
 4. Paweł ZIĘGIELEWSKI - 00:36:03
 5. Paweł DZIERLIŃSKI - 00:37:10
 6. Krzysztof RETECKI - 00:39:31

Kobiety

 1. Dorota PAWŁOWSKA - 00:41:33
 2. Dorota SZTUCKA - 00:48:16
 3. Monika ADAMCZYK - 00:49:13
 4. Adrianna STYKAŁA - 00:50:14
 5. Magdalena STYKAŁA - 00:50:14
 6. Monika HODUKIEWICZ - 00:51:28

pomiar czasu: GOOD Time

01 maja 2017 w ramach 12 MEMORIAŁ BARBARY SZLACHETKI odbył się bieg na 42.195 km.
Bieg ukończyło 124 zawodników, 14 pań i 110 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Paweł KOSEK - 02:39:06
 2. Adam MANIAK - 02:53:07
 3. Łukasz DZIĄDZIAK - 02:56:23
 4. Tomasz JABŁOŃSKI - 03:03:06
 5. Jerzy STEC - 03:03:31
 6. Marek BEDNORZ - 03:06:54

Kobiety

 1. Anna ZACZYŃSKA - 03:27:13
 2. Ola ŻELAZOWSKA - 03:52:35
 3. Joanna BANACH - 03:55:10
 4. Ewa PASTUSZEŃKO - 03:56:43
 5. Jadwiga SOWIŃSKA - 04:00:32
 6. Magdalena BŁOCHOWIAK - 04:08:20

pomiar czasu: Zmierzymy Czas

01 maja 2017 w ramach 12 MEMORIAŁ BARBARY SZLACHETKI odbył się bieg na 10.5 km.
Bieg ukończyło 267 zawodników, 104 pań i 163 panów.

Poniżej wyniki pierwszych szóstek:

Mężczyźni

 1. Tomasz SOBCZYK - 00:34:47
 2. Bartosz ROSKOSZ - 00:35:59
 3. Adam AMBROZIK - 00:36:17
 4. Leszek KONONOWICZ - 00:36:21
 5. Daniel DANIELECKI - 00:36:38
 6. Adam WIECZORKIEWICZ - 00:36:44

Kobiety

 1. Anna WIĘCEK - 00:40:35
 2. Marzanna BARYŁA - 00:43:26
 3. Aneta KOSARZYCKA - 00:45:26
 4. Ewa ZENDWALEWICZ - 00:47:12
 5. Helena GAWRYLUK - 00:47:22
 6. Anna SALETA - 00:48:58

pomiar czasu: Zmierzymy Czas

źródło: kalendarzbiegowy.pl

Ostatnie dyskusje

Ocena zawodów

 • Max96 ocenił 6. Bieg Wegański
  Ocena ogólna: 8
  Sceneria: 7
  Atmosfera: 8
  Wartość: 5
  Czy wystartujesz znowu: 8
  Szanse na życiówkę: 5
  Organizacja: 6
  Dla początkujących: 4

 • kasia.bezko@wp.pl ocenił I Bieg Cysterski
  Ocena ogólna: 8
  Sceneria: 8
  Atmosfera: 10
  Wartość: 10
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 1
  Organizacja: 8
  Dla początkujących: 3

  Super fajnie było za rok jestem

 • XXXXXX ocenił Bieg Zbója
  Ocena ogólna: 10
  Sceneria: 10
  Atmosfera: 10
  Wartość: 10
  Czy wystartujesz znowu: 10
  Szanse na życiówkę: 10
  Organizacja: 10
  Dla początkujących: 10