Bieg uliczny

Biegnij Warszawo

Biegnij Warszawo05.10.2024Warszawa

Data

05.10.24 (sobota) 12:00pm

Miejsce

Warszawa

Warszawa, Mazowiecki

Other Events

Dystanse

10 km

Regulamin

I. ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegnij Warszawo w biegu na 10 km, zwanej dalej „Biegiem”, jest Klub Biegacza Sporting, wpisany do KRS 0000136254, z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, z biurem w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 lokal nr 115. II. CELE 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu; 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia; 3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy. III. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się 5 października 2024 r. w Warszawie. 2. Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”). 3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Biegu, zwanej dalej „Stroną internetową”. 4 Długość trasy Biegu wynosi: 10 km. Trasa będzie posiadała atest PZLA i IAAF. Trasa będzie miała oznaczony każdy kilometr. 5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny. 6. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników). IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni nie później niż w dniu 04.10.2008 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne poruszające się na nie wyczynowych wózkach inwalidzkich. Obowiązuje je również limit czasowy 2h. Organizator nie będzie prowadził osobnej klasyfikacji dla Uczestników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych poruszających się na nie wyczynowych wózkach inwalidzkich. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekkingowymi i Nordic Walking). Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej. Uczestnik, który brał wcześniej udział w Biegnij Warszawo, ma możliwość zalogowania się na swoje wcześniej utworzone konto Uczestnika. Opłata Rejestracyjna wynosi 99 PLN. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie). Aby odebrać Pakiet Startowy, należy wydrukować w panelu Uczestnika potwierdzenie rejestracji. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Pakietu Startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych. Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w terminie podanym przez Organizatora jako termin odbioru Pakietów Startowych dostępny na Stronie internetowej biegu. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Rzeczy w depozycie przyjmowany są wyłącznie w otrzymanym worku, oznaczonym numerem startowym. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji. W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki i numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 19-21 powyżej. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Numer alarmowy 887 102 112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego gdzie przyjmowane są wezwania medyczne od osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin. V. KLASYFIKACJE I NAGRODY W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony internetowej. Zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki. Pula ewentualnych nagród dodatkowych objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 7 dni przed datą Biegu w miarę możliwości pozyskania sponsorów. VI. Prawa konsumenta do odstąpienia od umowy 1. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot oraz przeniesienie na kolejną edycję imprezy nie jest możliwe, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 2. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej na innego Uczestnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem. VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI Informacje dotyczące Polityki Prywatności dostępne pod adresem: www.biegnijwarszawo.pl/biegnij-warszawo/polityka-prywatnosci/ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Pisemne protesty dotyczące Biegu (dalej jako: „Protesty”) można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora (biuro@biegnijwarszawo.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Protest”. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)