Bieg przełajowy

Bieg Pamięci Ofiar KL Stutthof

Bieg Pamięci Ofiar KL Stutthof13.5.2023Sztutowo

Data

13.05.23 (sobota) 11:00am

Szczegóły biegu

Już 13 maja w Sztutowie odbędzie się Bieg Pamięci KL Stutthof. Wystartuj na dystansie 10 kilometrów.

Dystanse

Bieg na dystansie 10 kilometrów.

Regulamin

REGULAMIN BIEGU : „ Biegu Pamięci Ofiar KL Stutthof” § 1. Organizator Biegu • Organizatorem IMPREZY BIEGOWEJ jest Muzeum Stutthof w Sztutowie, Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady 1939-1945, Ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, NIP 578 103 60 00 • Wykonawcą Wydarzenia jest Host of Events Tomasz Galiński § 2. Przedmiot regulaminu • Przedmiotem regulaminu jest organizacja imprezy biegowej wraz z przestrzenią Strefy Biegacza. • W ramach wydarzenia odbędzie się bieg dla dorosłych na dystansie 10 km w terenie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Cel imprezy • Organizator jako cel wydarzenia wskazuje promowanie zdrowego stylu życia i poczucia wspólnoty, budowanie poczucia wspólnych wartości i wspólnej historii, która miała też tragiczny wymiar. 2 września 1939 r. w położonej na terenie Wolnego Miasta Gdańsk niewielkiej miejscowości Stutthof Niemcy zakładają obóz. Jego pierwszymi więźniami są Polacy, nauczyciele, księża i działacze organizacji na rzecz polskości Pomorza. Do 9 maja 1945 r. w KL Stutthof więziono ok. 110 000 osób z 28 krajów. 65 000 spośród nich straciło życie. Biegiem Pamięci pragniemy złożyć hołd wszystkim ofiarom obozu koncentracyjnego Stutthof. Tę historię przybliżać można również, poprzez aktywność jaką wspólne bieganie. § 3. Termin i miejsce • Impreza odbędzie się w dniu 13.05.2023 r. w miejscowości Sztutowo. § 4. Trasa • Dokładne miejsce wraz z opisem trasy biegu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Muzeum i elektronicznezapisy.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.elektornicznezapsiy.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. • Przewidziany dystans do pokonania przez uczestników biegu 10 km dla dorosłych biegaczy i tych po 16tym roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Liczba uczestników wydarzenia szacowana jest orientacyjnie: na 250 osób. • Dodatkową grupą uczestników eventu są rodziny biegaczy, kibice, przechodnie – którzy również zetkną się podczas wydarzenia z historią tego miejsca. • Dokładny przebieg tras będzie wytyczony znakami pionowymi i poziomymi co 200 m. Prezentowana trasa nie będzie obligatoryjna – nie uwzględniając np. ewentualnych zmian i wyłączeń z ruchu; remontów. § 5. Opłata startowa • pakiet startowy – ( do 30 kwietnia ) – 69 zł • pakiet startowy – ( w dniach 1.05 – 10.05 ) – 79 zł Aby zostać uczestnikiem biegu, należy dokonać wcześniejszej rejestracji na wydarzenie na stronie www.elektronicznezapisy.pl § 6. Limit • Organizator zastrzega limit zawodników w biegu. Ograniczenie liczby uczestników wynosi 250 dorosłych osób zarejestrowanych. • Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny. § 7. Zapisy • Rozpoczęcie rejestracji uczestników przewidziane jest na 7.04 2023 i potrwa do 10 maja 2023. W razie konieczności organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia dodatkowej rejestracji. • Proces rejestracji odbywa się przez stronę www.elektronicznezapisy.pl • Wydawanie pakietów startowych odbywa w dniu biegu, w godzinach 8:00-10:30, odbywać się będzie w namiocie umiejscowionym w Stefie Biegacza. Dokładny adres: Parking przy Muzeum Stutthof, Ul. Muzealna 6 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. • Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane (za pomocą agrafek dołączonych do numeru startowego) poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.   § 8. Pakiet startowy - imienny numer startowy - pomiar elektroniczny trasy – system chip wynik przesłany sms - unikatowy medal po biegu - książka – publikacja związana z KL Stutthof - gadżet promocyjny – bidon z logo wydarzenia - woda na mecie $ 9. Program zawodów • Biuro Zawodów czynne 8.00 – 10.30 • Godzina startu 11.00 start biegu cross na dystansie 10 km • 12.30 – Ceremonia dekoracji • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km – 1h40min § 10. Warunki uczestnictwa • W biegu dorosłych mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki: – Są pełnoletni i zgłoszą swoje uczestnictwo oraz podpiszą oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). – Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości), poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zobowiązani są dodatkowo do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. – Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika. § 11. Zasady klasyfikacji i przyznawania nagród • Klasyfikacja wśród kobiet i mężczyzn będzie prowadzona niezależnie dla biegu. • W klasyfikacji indywidualnej nagrodzeni zostaną: trzy kobiety z najlepszym czasem biegu oraz trzej mężczyźni z najlepszym czasem biegu, również najszybsi zawodnicy w kategoriach wiekowych 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. • Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany. • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymują medale wręczane po przekroczeniu mety. • Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary. § 12. Ochrona danych osobowych Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. § 13. Postanowienia końcowe • Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie – organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego. • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, centralnie na klatce piersiowej. • Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. • Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami lub dziećmi z wykorzystaniem różnego rodzaju wózków • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków do nordic walking. • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. • Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. • Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. • Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny. • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora na udzielenie pierwszej pomocy medycznej lub wykonanie innych zabiegów medycznych, także na transport Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. • Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów zawodów. • Interpretacja regulaminu należy do organizatora. • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny. • Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronach internetowych: https://stutthof.org/, www.domety.pl § 14. Regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii SARS-CoV-2 • Organizatorowi przysługuje prawo do: – zmiany daty biegu, – zmiany godziny biegu, – zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli), – wprowadzenia limitu uczestników, – wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren Strefy Biegacza, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie Strefy Biegacza itp.), – zmiany liczby i zaopatrzenia punktów picia i odżywiania, – oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze. • O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na stronach internetowych: - www.elektronicznezapisy.pl - https://stutthof.org/ • W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie) oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.

Strona biegu

https://domety.pl/

Ilość uczestników na mecie