Bieg uliczny

6 Bieg o Złoty Gwizdek

6 Bieg o Złoty Gwizdek03.6.2023Pogwizdów

Data

03.06.23 (sobota) 2:30pm

Szczegóły biegu

Zawody biegowe przeznaczone są dla osób dorosłych, odbywają się w ramach Pogwizdołek. Dystans około 8 km - trasa wiedzie po drogach asfaltowtch wokół Pogwizdowa w Gminei Hażlach.

Dystanse

8 km - dystans jednolity dla wszystkich biegaczy

Regulamin

1. Cel imprezy  Popularyzacja biegów w Polsce.  Promocja gminy Hażlach oraz walorów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej.  Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej w tym biegania, jako najprostszej formy rekreacji. 2. Organizator  Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. 3. Termin i miejsce zawodów  Data i miejsce: 03.06.2023 (sobota) 43-418 Pogwizdów ul. Szkolna -parking obok szkoły podstawowej  Start godz.: 14:30 ; biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 12:30-14.00.  Odprawa techniczna 14.15  Planowane zakończenie biegu: 16:30.  Biuro zawodów: 43-418 Pogwizdów ul. Szkolna- parking obok szkoły podstawowej 4. Trasa i dystans  Długość trasy: ok. 8 km  Bieg ma charakter uliczny.  Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą taśm, znaków i znaczników.  Uczestnicy zobowiązani są przed startem do zapoznania się z mapką trasy, a podczas biegu do poruszania się zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem.  Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność mająca na uwadze możliwość wyjechania pojazdów, zwłaszcza z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator jednocześnie dołoży wszelkich starań o właściwe zabezpieczenie i informacje dla zmotoryzowanych okolicznych mieszkańców.  Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania lewą stroną krawędzi jezdni po drogach powiatowych oraz gminnych.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich poleceń służb zabezpieczenia trasy. Nie zastosowanie się może spowodować możliwość wykluczenia z biegu. 5. Program zawodów  Otwarcie Biura Zawodów – Rejestracja Zawodników – godz. 12:30 – 14:00.  Odprawa techniczna – godz. 14:15.  Depozyt – godz. 12:30 – 17:00.  Start – godz. 14:30.  Przewidywany czas pierwszego zawodnika – 50 minut.  Przewidywany czas ostatniego zawodnika – 120 minut.  Dekoracja Zwycięzców – ok. godz. 16:30. 6. Pomiar i limity czasu  Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  Organizator określa limit czasu na 2 godziny 00 minut.  Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu. 7. Punkt żywnościowy  Punkt żywnościowy znajduje się na mecie. Do dyspozycji zawodników będą: woda, ciepły posiłek. 8. Klasyfikacja  Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open kobiety i mężczyzn miejsca 1- 3.  Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii wiekowej kobiety i mężczyźni: 18 – 35 1 - 3 miejsca; 36 – 50 1 - 3 miejsca; 50 1 - 3 miejsca. UWAGA – klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla kobiet odbędzie się przy minimum 15 zgłoszonych zawodniczkach.  Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja najlepszy i najlepsza zawodniczka z Gminy Hażlach. 9. Wyposażenie zawodnika Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:  Trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu (z przodu);  Trwale przymocowany chip;  Odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. 10. Uczestnictwo i zgłoszenie  Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwskazania lekarskie do udziału w biegu.  Zawodnicy uczestniczący w biegu ze swoimi psami, podczas trwania całego biegu muszą trzymać psa na smyczy. Zabrania się biegania psa luzem na terenie imprezy oraz w trakcie zawodów na trasie Biegu.  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się z numerem startowym, przypiętym do koszulki w widocznym miejscu (z przodu) oraz zamocowanym chipem. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.  Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ponadto do przestrzegania zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontrolnym.  W biegu nie mogą barć udziału osoby będące pod wpływem alkoholu, a także substancji działających podobnie do alkoholu. 11. Zgłoszenia i zapisy  Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego.  Rejestracja zawodników odbywa się:  przez formularz internetowy na stronie pomiaryczasu.pl  w biurze zawodów w dniu 3.06.2023 r. od godz. 12:30 do godz. 14:00.  Limit uczestników wynosi 150 osób (130 20 do dyspozycji organizatora).  Opłata 30,00 zł płatna gotówką, kartą lub przelewem. W dniu zawodów 40 zł.  Opłatę należy uiszczać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy nr 45 8113 1017 2003 0071 7328 0001, w tytule przelewu należy podać nazwisko i imię uczestnika biegu. Na miejscu możliwość płatności gotówką i kartą.  Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.  Organizator nie wystawia faktur/rachunków za opłatę za udział w zawodach. 12. Świadczenia startowe Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:  Numer startowy;  Zabezpieczenie medyczne;  Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych;  Oznakowaną trasę;  Napoje i posiłek regeneracyjny na mecie;  Pamiątkowy medal;  Trofea i nagrody dla zwycięzców;  Depozyt;  Obsługę techniczną;  Dobrą zabawę i super atmosferę;  Udział w jedynym takim biegu w regionie;  Dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów. 13. Wyniki i nagrody  Nagrody nie dublują się.  Pierwsze miejsca w generalnej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn – puchary lub statuetki.  Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów.  Wyniki będą dostępne w Internecie do 24 godzin po zawodach. 14. Postanowienia końcowe  Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.  Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.  Za śmiecenie na trasie grozi dyskwalifikacja.  Za niszczenie oznaczeń trasy grozi dyskwalifikacja.  Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym, organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.  Depozyty ubraniowe – zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inna osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.  Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.  Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.  Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.  Zawodnik na mecie bez chipa oraz numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.  Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem ich modyfikowania.  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów oraz nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe, na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Hażlach.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 15. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje na temat zawodów będą umieszczane na stronie zawodów na Facebooku Gmina Hażlach oraz na stronie www.gokhazlach.pl 16. Kontakt Malwina Dawczyk - Neblik – tel. 662 096 182; e-mail; gok_administracja@hazlach.pl