BACKYARD ULTRA RADOMSKO

BACKYARD ULTRA RADOMSKO25.8.2023Radomsko

Data

25.08.23 (pią)

Miejsce

Radomsko

Other Events

Szczegóły biegu

Biegnij, jedz, śpij, powtórz – to motto Backyard Ultra

O każdej pełnej godzinie startują wszyscy zawodnicy i mają do pokonania pętlę o długości 4,167 mili (6.706 km). Jeżeli biegacz pokona pętlę np. w 45 min to ma 15 minut na odpoczynek i o kolejnej pełnej godzinie przystępuje do kolejnej pętli. I tak do momentu, kiedy na starcie stanie tylko  jeden zawodnik i pokona ostatnią pętlę w limicie 1 godziny.

Dystanse

Ultra

Regulamin

REGULAMIN I EDYCJI BACKYARD ULTRA RADOMSKO I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie “UltraRadomsko” adres: ul. Grota Roweckiego 10, 97-500 Radomsko; 2. Dyrektor biegu - Piotr Kuśmierczyk tel. 535320220 (ultraradomsko@wp.pl) 3. Koordynatorzy biegu: a. Marcin Parada tel. 600 926 259 b. Robert Gołębiowski tel. 666 026 496 II. CELE 1. Promocja zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej; 2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej najprostszej formy sportu i rekreacji; 3. Krzewienie świadomości ekologicznej; 4. Integracja środowisk biegowych - lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych; 5. Integracja lokalnej społeczności poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wolontariacie i wzajemnym współdziałaniu; 6. Propagowanie idei współzawodnictwa sportowego i zasad fair play; III. TERMIN i MIEJSCE BIEGU, TRASA BIEGU 7. Start biegu odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 12:00. 8. Zawody zostaną rozegrane na terenie Powiatu Radomszczańskiego i terenach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Radomsko. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Stowarzyszenie “UltraRadomsko” ul. Grota-Roweckiego nr 10; 97-500 Radomsko tel. 535320220; ultraradomsko@wp.pl 9. Biuro zawodów, namiot sędziowski, bufet ogólny i cała baza organizacyjna ulokowana będzie w pobliżu linii startu (Punkt Edukacyjny Podświerk https://goo.gl/maps/o6JM1ZEc3rNGU1nt9 ). 10. Teren pod bazę dla zawodników będzie w pobliżu linii startu w miejscu wskazanym przez organizatora. 11. Trasa biegu została wytyczona i ma wymagany ogólnoświatowym regulaminem Backyardu dystans ok. 6,706km. Trasa jest o zróżnicowanym podłożu (drogi szutrowe, ścieżki leśne, drogi utwardzone, ok. 200 m drogi asfaltowej). Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi (strzałki na podłożu) i pionowymi (strzałki na wbitych w glebę palikach). Rywalizacja przebiegać będzie przy ruchu otwartym. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów podczas poruszania się. W godzinach nocnych należy bezwzględnie posiadać elementy odblaskowe i lampkę czołową. Trasa pętli jest zamieszczona w niniejszym regulaminie i może ulec minimalnym korektom. Wszelkie informacje w tej kwestii pojawiać się będą na bieżąco na stronie internetowej biegu. 12. Zawodnicy o każdej równej godzinie stawiają się na linii startu i muszą pokonać dystans 1 pętli. Czas do startu 3 minuty, 2 minuty i 1 minuta oznajmia sygnałem gwizdka organizator biegu. Po gwizdku na 1 minutę do startu zawodnicy ustawiają się w polu linii startu. Dźwięk „dzwonu startowego” jest sygnałem do rozpoczęcia biegu. Jeżeli zawodnik pojawi się w strefie startu po tym sygnale nie zostanie dopuszczony do pokonania kolejnej pętli. Rywalizacja trwa do czasu gdy na starcie pojawi się tylko jeden zawodnik. Pokonuje on wtedy samotnie pętlę zwycięzcy. 13. Zawodnicy nie mogą używać kijków biegowych ani trekkingowych. 14. Wolniejszy zawodnik musi ustąpić pola szybszemu. 15. Zawodników obowiązuje ogólnoświatowy regulamin Backyardu. 16. W wynikach podany zostanie zwycięzca biegu. Pozostali zawodnicy będą mieli wpisany DNF lecz każdy zawodnik w wynikach będzie miał podaną liczbę pokonanych pętli i dystans. IV. UCZESTNICTWO, WARUNKI, OPŁATY 1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy którzy w dniu rywalizacji mają ukończone 18 lat. 2. Bieg ma charakter otwarty i udział w nim mogą wziąć wszyscy biegacze, którzy spełnią warunki regulaminu. 3. Liczbę zawodników ustala się na 69. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników. 4. Zgłoszenia trwają do wypełnienia się listy uczestników. Rejestracja do zawodów następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie zapisów. Stowarzyszenie “UltraRadomsko” ul. Grota-Roweckiego nr 10; 97-500 Radomsko tel. 535320220; ultraradomsko@wp.pl 5. Zarejestrowane w systemie osoby, które zapisały się na bieg zostaną wpisane na listę startową wyłącznie po uiszczeniu opłaty startowej. Opłatę startową należy uiścić najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Osoby, które nie uiszczą opłaty zostaną skreślone z listy, a na ich miejsce zostaną zaproszone kolejne osoby z listy rezerwowej. 6. Opłata startowa wynosi 220 zł. 7. W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 8. Przepisanie pakietu na osobę trzecią, możliwe jest najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2023 r. po wcześniejszym poinformowaniu organizatora i uzyskaniu jego zgody. 9. W dniu zawodów każdy zawodnik obowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. 10. Zawodnik zgłaszając się do biegu oświadcza, że startuje w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują u niego przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu i rywalizacji sportowej. W momencie odbioru pakietów startowych Zawodnicy zobowiązani będą do złożenia wymaganego oświadczenia o braku w/w przeciwwskazań zdrowotnych. 11. Każdy zawodnik, musi zostać osobiście zweryfikowany w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, aplikacja mObywatel) celem weryfikacji poprawności danych. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią. V. POMIAR I WYNIKI 1. Czas rywalizacji będzie odmierzany przez elektroniczny zegar umieszczony w strefie startu. 2. Bieg odbędzie się bez indywidualnego, elektronicznego pomiaru czasu. Przebieg rywalizacji będzie kontrolowany i rejestrowany manualnie przez osoby wyznaczone przez organizatora. 3. Wyniki będą publikowane na bieżąco na fanpage biegu. 4. Po zakończeniu rywalizacji pełne wyniki będą również dostępne na ogólnoświatowej liście wyników At-Large List na stronie: backyardultra.com/at-large-list/ 5. Wszelkie nieprawidłowości, uwagi i sprzeciwy powinny być zgłaszane niezwłocznie do Organizatora. 6. Wszelkie ewentualne kwestie sporne będą rozstrzygane przez Dyrektora Biegu. Decyzja Dyrektora biegu jest ostateczna. Stowarzyszenie “UltraRadomsko” ul. Grota-Roweckiego nr 10; 97-500 Radomsko tel. 535320220; ultraradomsko@wp.pl VI. BUFET I SUPPORT 1. Każdy uczestnik powinien mieć namiot, który ochroni go przed złymi warunkami pogodowymi i który będzie jego bazą odpoczynku. 2. Organizator nie zapewnia namiotów dla uczestników biegu. 3. Ze względu na charakter i formułę biegu, organizator zapewnia bufet ogólny dla zawodników. Będą na nim podstawowe produkty: woda, izotonik, cola, kawa, herbata, ciastka, owoce, orzechy, czekolada. 4. Organizator zapewnii ciepły posiłek po 8 godzinach biegu, po 16 godzinach biegu, po 24 godzinach a później w porozumieniu z serwisantami zawodników pozostających na trasie. 5. Drużyna zawodnika może liczyć dowolną ilość osób. 6. Serwisanci mogą pomagać zawodnikowi tylko w wyznaczonej strefie. Nie mogą poruszać się po trasie biegu. 7. Na terenie bazy będą rozstawione toalety. VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY I ŚWIADCZENIA 1. W I edycji Backyard Ultra Radomsko zwycięzca jest jeden. Otrzyma on pamiątkowy medal, dyplom, puchar i nagrody w zależności od hojności sponsorów. 2. Pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale DNF. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zapewnii zabezpieczenie medyczne na czas trwania zawodów. 2. Dane osobowe Uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 3. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika. 4. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – Stowarzyszenie “UltraRadomsko” ul. Grota-Roweckiego nr 10; 97-500 Radomsko tel. 535320220; ultraradomsko@wp.pl wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji biegu, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu. 6. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu wydarzenia osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 7. Nie respektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie biegu z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

Ilość uczestników na mecie