Bieg uliczny

Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk

Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk11.11.2023Gdańsk

Data

11.11.23 (sobota) 2:00pm

Miejsce

Gdańsk

Gdańsk, Pomorskie

Other Events

Szczegóły biegu

Sezon z domety.pl zamknie Bieg Niepodległości. Oczywiście zawody na dystansie 10 kilometrów znajdą się w kalendarzu z datą 11.11.2023. Impreza wsparta przez Port Gdańsk zgromadziła w pierwszej edycji w sumie prawie ośmiuset zawodników. Liczymy na ponowny liczny udział biegaczy, maszerujących z kijami i biegające dzieci i młodzież. Start z Falochronu Zachodniego, Meta przy Domu Zdrojowym. Zapisy na biegi dzieci już wystartowały.

Dystanse

W ramach imprezy będzie przeprowadzony a. bieg na dystansie 10km, b. biegi malucha na dystansach 100, 300, 500 metrów oraz 1000 m c. marsz Nordic Walking na dystansie 10 km.

Regulamin

REGULAMIN „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z PORTEM GDAŃSK 2023” I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i uczestnictwa w „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z PORTEM GDAŃSK (dalej również: „Impreza” lub „bieg”). II. CEL IMPREZY Celem Imprezy jest: 1. Upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek. 2. Promocja biegów masowych. 3. Promocja Portu Gdańsk oraz miasta Gdańsk. III. ORGANIZATOR Organizatorem Imprezy jest Tomasz Galiński prowadzący działalność gospodarcząfirmą„Host of Events Tomasz Galiński” z siedzibą w Rotmance (83-010 Rotmanka), przy ul. Św. Siostry Faustyny 8, posiadającym numer NIP 8771140447 oraz numer REGON 381254308. Partnerem Organizatora, jest spółka Port Gdańsk S.A., ul Zamknięta 18. 80-955 Gdańsk IV. TERMIN IMPREZY 1. Impreza odbędzie się11.11.2023 r. Planowana godzina rozpoczęcia rywalizacji: - Biegi Malucha i młodzieżowe – 12.30 ( szczegóły w pkt XII ) - Marsz Nordic Walking – 14.05 –Walk for Fun - po starcie Biegu Niepodległości - Bieg Niepodległości - 14:00. ( starty indywidualne ) - Ceremonia Dekoracji – 15.30 - Zakończenie Zawodów – quiz z nagrodami W ramach imprezy będzie przeprowadzony a. bieg na dystansie 10km, b. biegi malucha na dystansach 100, 300, 500 metrów oraz 1000 m c. marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. 2. Limit czasu na dystansie 10 km wynosi 90 minut (czas netto) dla biegaczy. 3. Limit czasu dla marszu Nordic Walking wynosi 120 minut (czas netto). Podczas marszu obowiązują przepisy Nordic Walking Poland. 4. Dokładny program Imprezy, zostanie udostępniony najpóźniej na dwa tygodnie przed zawodami na stronie www.domety.pl V. TRASA i MIEJSCE IMPREZY 1. Trasa zostanie wyznaczona w okolicy morskiego Portu Gdańsk, Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Informacje na temat trasy i jej plan są opublikowane na stronie internetowej www.domety.pl. 2. Długość trasy biegowej 10 km i w marszu Nordic Walking – 10 km 3. Zawodnicy będą̨ w rywalizacji biegowej klasyfikowani w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn, wiekowych kobiet i mężczyzn. 4. Marsz nordic walking – bez klasyfikacji 5. Uczestnicy biegnąlub maszerują po nawierzchni z kostki brukowej oraz fragmentów szutru trasą wskazaną przez Organizatora. Zabronione jest wybieganie poza wyznaczonątrasę. VI. UCZESTNICTWO 1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest: • zapisanie się do udziału w biegu lub marszu na stronie www.elektrornicznezapisy.pl • wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu; • deklaracja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność; • wniesienie opłaty startowej w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji. 2. Dokonując zgłoszenia poprzez stronęinternetowąuczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w szczególności na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. 3. Aby wziąć udział w Imprezie konieczne jest ukończenie 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie lub posiadające ograniczonązdolność do czynności prawnych mogąwziąć udział w biegu pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu biegu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. 4. Wszyscy uczestnicy muszą dostosować się do przepisów bezpieczeństwa przekazywanych przez Organizatora 5. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje, że znajdująsięw stanie upojenia alkoholowego lub sąpod wpływem podobnie działającego środka oraz osoby mogące spowodować zagrożenie innego rodzaju nie zostanądopuszczone do udziału w zawodach. 7. Każdy z uczestników zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację (dowód osobisty lub paszport, na podstawie którego dokonał rejestracji). 8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani sądo przestrzegania niniejszego regulaminu. 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do założenia i uczestnictwa w zawodach w koszulce otrzymanej od organizatora w pakiecie startowym. W innym przypadku, Organizator ma prawo przesunąć zawodnika do ostatniej grupy startowej. Numer startowy należy przypiąć w widocznym miejscu na przedzie koszulki. Pozostała część garderoby biegowej pozostaje we własnym zakresie biegacza. 10. Wszyscy uczestnicy biegu oraz marszu w sytuacji, kiedy trasa zawodów poprowadzi wzdłuż terenu Portu Gdańsk zobowiązani sądo: • bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora oraz służb ochrony; • przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych i nie zbliżania się do barierek lub płotków wyznaczających strefę dostępu do wody VII. PAKIETY STARTOWE I OPŁATY 1. W zawodach może wziąć udział do 1000 osób indywidualnie 2. Pakiet obejmuje: - koszulkętechnicznąw białym lub czerwonym kolorze, - pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu), - numer startowy - chip do pomiaru czasu, - niespodzianki od sponsorów biegu (w przypadku ich pozyskania). 3. Organizator pozostawia 50 pakietów do dyspozycji własnej i Portu Gdańsk. 4. Zapisy i opłaty BIEG: • zapisy i opłata do 06.11.2023 r. 79 zł – do 24.09.2023/ 89 zł – do 06.11.2023/ 5. Zapisy i opłaty MARSZ NORDICK WALKING: • zapisy i opłata do 06.11.2023 r. 69 zł – do 24.09.2023 79 zł – do 06.11.2023 Opłata startowa powinna zostać zapłacona w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji do biegu. 6. Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż̇ do 06.11.2023 r. 7. Zapisy w dniu biegu nie będą̨prowadzone. ( zmiana przepisu uzależniona od ilości pakietów, wykorzystanych przez Sponsorów i Partnerów wydarzenia ) 8. Możliwe jest uzyskanie Faktury Vat za udział w biegu, faktury sąwystawiane do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 9. Opłata startowa NIE PODLEGA ZWROTOWI nawet jeżeli zawodnik nie wziął udziału w biegu lub marszu z przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora. 10. Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki, uczestnikom zapisanym do dnia 31.10.2023, osoby zapisane po tym terminie otrzymają̨ wybrane rozmiary tylko w przypadku ich dostępności w biurze zawodów. VIII.PRZEPISANIE PAKIETU STARTOWEGO Organizator dopuszcza możliwość́ przepisania pakietu na inną osobę do 6.11.2023. Koszt przepisania pakietu startowego na innąosobę̨wynosi 50 złotych. IX. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW 1.Każdy zawodnik biorący udział w biegu lub marszu zobowiązany jest do startu w koszulce dostarczonej od organizatora. 2. Numer startowy musi być przypięty z przodu koszulki. 3. Każdy zawodnik biorący udział w biegu lub marszu zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz słuchanie poleceń organizatora związanych z przebiegiem rywalizacji sportowej. X. NAGRODY 1. Nagrody w formie rzeczowej otrzymająosoby, które zajęły miejsca od I do III w klasyfikacji Open oraz w Klasyfikacji Wiekowej , miejsca I-III, K/M 20, K/M 30, K/M 40, K/M 50, K/M 60, K/M 70 2. Możliwe sądodatkowe nagrody od pozyskanych sponsorów – NAGRODY FINASOWE w kategoriach Open M i K – I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł 3. Dla zwycięzców przewidziane sądodatkowo wyróżnienia w formie statuetek. 4. Nagrody w klasyfikacjach open oraz wiekowych nie dublująsię. 5. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po czasie netto. 6. w marszu Nordic Walking – nagrody rzeczowe zostaną rozdane wśród wszystkich uczestników marszu w formie quizu – zasady zostaną przedstawione w dniu imprezy XII. Impreza towarzysząca - BIEG MALUCHA i BIEGI MŁODZIEŻOWE 1.Program: 12.30 – bieg Młodzika – 1000 m – 13,14 latki 12.45 – bieg Żaka – 1000 m – 11,12 latki 13.00 - GR I - 100 metrów – dzieci w wieku 1,2,3 lata (możliwa asekuracja rodziców) 13.10 - GR II - 300 metrów – dzieci w wieku 4,5,6,7 lat 13.20 - GR III - 500 metrów – dzieci w wieku 8, 9, 10 lat 2. Trasa Trasa zostanie wyznaczona w okolicy Domu Zdrojowego. Informacje na temat trasy i jej plan zostanąopublikowane na stronie internetowej www.domety.pl. 3. Klasyfikacja: a. najmłodsza grupa w biegu na 100 m – bez klasyfikacji, każde dziecko otrzyma medal b. Biegi Młodzika i Żaka oraz GR II i GR III – klasyfikacja 1,2,3 miejsce w kategorii chłopców i dziewcząt – pamiątkowe puchary c. Dekoracja Biegu Malucha i Młodzieżowych – po biegach 4. Opłaty/Cennik - 2023.09.18 - 2023.11.06 Bieg Malucha (0-3 lat) 29.99 PLN Bieg Malucha (4-7 lat) 29.99 PLN Bieg Malucha (8-10 lat) 29.99 PLN Bieg ŻAK (11-12 lat) 29.99 PLN Bieg MŁODZIK (13-14 lat) 29.99 PLN XIII.DANE-OSOBOWE Dane osobowe Uczestników biegu sąprzetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO). Numer telefonu (uczestnik może podać numer telefonu, otrzyma wtedy osiągnięty wynik w wiadomości sms.); Wizerunek (utrwalony na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg wydarzenia). Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji. Wyniki będą opublikowane na stronie www.domety.pl oraz na stronie www.elektronicznezapisy.pl Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora. Informujemy, że z uwagi na publiczny charakter imprezy jej przebieg będzie udokumentowanyw postaci zdjęć i filmów, które będą mogły być później umieszczone na stronie internetowej wydarzenia www.domety.pl, na stronie internetowej Portu Gdańsk oraz na ich profilach i profilach sponsorów/partnerów wydarzenia w mediach społecznościowych. Na zdjęciach i nagraniach może znajdować sięwizerunek poszczególnych uczestników biegu. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza). XII. P OSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zapewnia opiekęmedycznąna czas trwania biegu oraz marszu Nordic Walking. 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów. 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 4. Bieg oraz marsz odbędą siębez względu na warunki atmosferyczne. 5. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania przyczyny. 6. Organizator zapewnia depozyty na drobne rzeczy, depozyt będzie zlokalizowany w okolicy START/META. Organizator nie zapewnia worków do depozytu. Swoje rzeczy należy umieścić w plecaku lub torbie, na których Organizator umieści nr zawodnika 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 8. Organizator nie zapewnia na parkingu. 9. Organizator nie wysyła po zawodach nieodebranych przez uczestników pakietów startowych. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 12. Uczestnik rażąco i umyślnie naruszający warunki bezpieczeństwa lub nie stosujący siędo poleceń służb porządkowych lub obsługi portu może zostać nie dopuszczony do udziału w wydarzeniu lub z niego wykluczony, także w trakcie jego trwania. 13. Zabronione jest zanieczyszczanie części portowej poprzez pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów, substancji, artykułów, które mogą uszkodzić sprzęt lub mienie w okolicy terenu WOC. 14. Zabronione jest palenie tytoniu na terenie zawodów. 15. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników zawodów określone są w niniejszym Regulaminie, oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

Strona biegu

https://domety.pl/

Ilość uczestników na mecie