Bieg uliczny

II Bieg Flagi Narodowej

II Bieg Flagi Narodowej21.10.2023Warszawa

Data

21.10.23 (sobota) 9:30am

Miejsce

Warszawa

Warszawa, Mazowiecki

Other Events

Szczegóły biegu

II Biegu Flagi Narodowej Bieg na 5 km Marsz Nordic Walking na 5 km Biegi dzieci 200-800 m 21.10.2023 r. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  Biuro zawodów, start i meta biegów i marszu zlokalizowane będą Parku Szczęśliwickim w Warszawie, dojście od ulicy Drawskiej (dzielnica Ochota) w dniu 21 października 2023 r. (sobota).  START i META usytuowane będą w pobliżu biura zawodów.

Dystanse

Dystans:  Bieg główny - 5km  Marsz Nordic Walking – 5km Biegi dzieci (udział bezpłatny):  200 m – dzieci w wieku do 7 lat (bez pomiaru czasu, dopuszczalna asysta rodziców lub opiekunów);  400 m – dzieci 8-10 lat;  800 m – dzieci 11-13 lat

Regulamin

REGULAMIN II Biegu Flagi Narodowej Bieg na 5 km Marsz Nordic Walking na 5 km Biegi dzieci 200-800 m 21.10.2023 r. 1. ORGANIZATOR: KLUB SPORTOWY GROM – STOWARZYSZENIE GROM, UL. GROCHOWSKA 178/184, 04-357 WARSZAWA TEL: 721 144 144, 722 144 144, 723 144 144 MAIL: poczta@ksgrom.pro Koordynator biegu: Sylwester Kuśmierz tel. 508622735, mail: sylwekk78@o2.pl 2. CEL: Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu jako najprostszych form aktywności ruchowej i rekreacyjnej. Propagowanie wśród lokalnej społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Promowanie symboli narodowych. Promocja Miasta Stołecznego Warszawa. 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  Biuro zawodów, start i meta biegów i marszu zlokalizowane będą Parku Szczęśliwickim w Warszawie, dojście od ulicy Drawskiej (dzielnica Ochota) w dniu 21 października 2023 r. (sobota).  START i META usytuowane będą w pobliżu biura zawodów. 4. TRASA I DYSTANS: Dystans:  Bieg główny - 5km  Marsz Nordic Walking – 5km Biegi dzieci (udział bezpłatny):  200 m – dzieci w wieku do 7 lat (bez pomiaru czasu, dopuszczalna asysta rodziców lub opiekunów);  400 m – dzieci 8-10 lat;  800 m – dzieci 11-13 lat Przypisanie do kategorii wiekowej następuję na podstawie roku rodzenia, a nie dokładnej daty urodzenia. Trasa Biegu prowadzi alejkami parkowymi i po nawierzchni naturalnej. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km wynosi 50 minut w biegu oraz 60 minut w marszu NW. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona w kluczowych fragmentach. Po terenie parkowym bieg i marsz odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.  Trasa biegu głównego oraz marszu NW będzie składała się z dwóch pętli po 2,5 km (mapa trasy w załączeniu).  Trasa nie posiada atestu.  Zawodników obowiązuje limit czasowy: 45 minut w biegu oraz 60 minut w marszu nordic walking.  Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu lub marszu i zejścia z trasy.  Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. Obsługą pomiaru elektronicznego zajmuje się firma: entretiming.pl 5. PROGRAM IMPREZY: 09.30 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych 10.20 – start biegu na 800m 10.35 – start biegu na 400m 10.50 – start biegu na 200m 11.00-11-15 – dekoracja biegów dziecięcych 12.00 – start biegu na 5km 12.05 – start marszu nordic walking na 5 km 13.00-13.30 – dekoracja zwycięzców kategorii biegu i nordic walking Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z ważnych powodów, w szczególności z powodu nagłych zjawiska atmosferycznych, decyzji administracyjnych, poważnych awarii. 6. UCZESTNICTWO  Bieg i marsz nordic walking jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i amatorów, które ukończyły w dniu zawodów 14 rok życia.  W biegu i marszu nordic walking mogą uczestniczyć osoby, które: a) Poprawnie wypełniły i złożyły formularz zgłoszeniowy, b) Uiściły opłatę startową, c) Zostały zweryfikowane w Biurze Zawodów, d) Posiadają aktualne zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegach lub własnoręczne złożą podpis pod oświadczeniem/listą startową o zdolności do udziału w biegach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). e) Podpisanie przez uczestnika imprezy listy startowej jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zdolności do uczestnictwa w imprezie wobec braku przeciwskazań lekarskich.  Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.  Uczestników biegu i marszu obowiązuje niniejszy regulamin.  Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu.  Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegach oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność. 6. ZGŁOSZENIA  Ustala się limit uczestników biegu głównym i marszu nordic walking na 500 osób.  Limit uczestników w biegach dziecięcych: po 30 osób w każdej kategorii (łącznie 90 miejsc).  Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://dostartu.pl i uiszczenie opłaty startowej. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej.  Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 19 października 2023 r., ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonego przez regulamin.  W przypadku nie wypełnienia się limitu miejsc, zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu 21 października 2023 r. w godz. 09.30 – 11.30. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł. (dotyczy biegu głównego i marszu NW). 7. OPŁATA STARTOWA (dotyczy tylko biegu głównego i marszu NW).  Opłata startowa płatna jest za pośrednictwem kanałów płatności elektronicznej, do których przekierowanie nastąpi po dokonaniu zapisu na udział w biegu na stronie https://dostartu.pl  Osoby zapisane, które nie wniosą opłaty startowej w terminie zostaną skreślone z listy startowej.  Biegi dziecięce: udział bezpłatny  Pakiet startowy dzieci obejmuje: a) numer startowy z chipem, agrafki, b) pamiątkowy medal po ukończeniu biegu; c) wodę na mecie; d) organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych gadżetów dla dzieci.  Opłata startowa w biegu głównym i marszu nordic walking wynosi: W terminie do 19.10.2023 opłata wynosi 40 zł W dniu imprezy w biurze zawodów 21.10.2023 opłata wynosi 50 zł  W ramach opłaty startowej zawodnik biegu i marszu otrzymuje: a) pakiet startowy (numer startowy z chipem, agrafki), b) pamiątkową okolicznościową koszulkę techniczną, c) pamiątkowy medal po ukończeniu biegu; d) wodę na mecie; e) zabezpieczenie trasy biegu oraz opiekę medyczną.  Organizator nie gwarantuje pakietów startowych dla osób, które dokonają zgłoszenia w dniu zawodów.  W wyjątkowych sytuacjach organizator może zwolnić uczestnika z opłaty (sytuacje losowe).  Organizator nie zwraca opłaty startowej i nie przewiduje przenoszenia jej na inne osoby w żadnych okolicznościach. 8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY:  Klasyfikacja dzieci w każdej kategorii oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – za miejsca I-III trofea.  Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn w biegu na 5 km – za miejsca I-III puchary/nagrody.  Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn w marszu nordic walking na 5 km – za miejsca I-III puchary/nagrody. W marszu nordic walking nie będą prowadzone kategorie wiekowe.  Klasyfikacja kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km – za miejsca I-III statuetki/nagrody. Obowiązują następujące kategorie wiekowe w biegu na 5 km: a) Kobiety 14-19 lat , Mężczyźni 14- 19 lat b) Kobiety 20-29 lat, Mężczyźni 20-29 lat c) Kobiety 30-39 lat, Mężczyźni 30-39 lat d) Kobiety 40-49 lat, Mężczyźni 40-49 lat e) Kobiety 50-59 lat, Mężczyźni 50-59 lat f) Kobiety 60 , Mężczyźni 60-69 lat Mężczyźnie 70  Kategoria dodatkowa w biegu na 5 km: klasy mundurowe uczniów szkoły średniej Kobiet i Mężczyzn. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacją w kategoriach wiekowych w biegu na 5 km. Klasyfikacja klas mundurowych dubluje się z kategorią open i kategoriami wiekowymi w biegu na 5 km. 9. DANE OSOBOWE  dane osobowe uczestników Biegu Flagi Narodowej będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów i marszu, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,  dane osobowe uczestników Biegu Flagi Narodowej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),  przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Biegu Flagi Narodowej obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,  uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,  podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Flagi Narodowej,  przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,  zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,  KLAUZULA INFORMACYJNA a. Administratorem (Administratorem Danych Osobowych - ADO) danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest KLUB SPORTOWY GROM – STOWARZYSZENIE GROM, UL. GROCHOWSKA 178/184, 04-357 WARSZAWA b. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO jedynie w zakresie rzeczowym oraz okresie czasowym niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy. c. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz ich usunięcia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. d. W celach realizacji uprawnień określonych w lit. c, wnioski należy składać do ADO na adres e-mail: poczta@ksgrom.pro e. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami uczestnika oraz ADO można uzyskać u Organizatora: poczta@ksgrom.pro 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  Bieg odbędzie się w wyznaczonym terminie i miejscu bez względu na pogodę.  Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.  Skracanie wyznaczonej trasy, ścinanie zakrętów będzie się wiązało z dyskwalifikacją zawodnika.  Uczestnicy mają obowiązek stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy biegu.  Zostawianie śmieci na trasie biegu będzie się wiązało z dyskwalifikacją zawodnika.  Uczestnicy zobowiązani są do przyczepienia numerów startowych z przodu, w widocznym miejscu. Żaden element ubrania nie może zasłaniać numeru startowego. Jeżeli Uczestnik przymocuje numer niewłaściwie może zostać zdyskwalifikowany.  W przypadku kontuzji lub innych przyczyn zdrowotnych, zawodnik zobowiązany jest do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.  Organizator nie ubezpiecza zawodników.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.  Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.  Startujących obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie sportowe.  Organizator zapewnia możliwość skorzystania z depozytu i szatni dostępnych w pobliżu biura zawodów,  Koszty dojazdu każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.  Organizator zapewnia obsługę sędziowską i medyczną.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.  Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Ilość uczestników na mecie