Bieg przełajowyBieg ultra

Letni Festiwal Biegowy ULTRA WAY

Letni Festiwal Biegowy ULTRA WAY28.6.2024Gdynia

Data

28.06.24 (piątek) 12:00am

Szczegóły biegu

https://ultra-way.pl/letni-festiwal-biegowy-ultra-way/

Dystanse

- 14 km - 27 km - 50 km - 100 km - 160 km

Regulamin

SPIS TREŚCI ORGANIZATORZY CELE TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW TRASA ZASADY UCZESTNICTWA UCZESTNICY POMIAR CZASU I PUNKTY KONTROLNE NUMERY STARTOWE LIMITY CZASOWE ORAZ PUNKTY ODŻYWCZE/KONTROLNE ZGŁOSZENIA OPŁATY KLASYFIKACJE: NAGRODY WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ORGANIZATOR ZAPEWNIA NOCLEG NA HALI SPORTOWEJ GCS. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORGANIZATORZY FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwany dalej BIEGIEM, jest imprezą sportowo – rekreacyjną organizowaną przez Fundację ULTRA WAY zwanym dalej ORGANIZATOREM we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni ul. Olimpijska 5/9 oraz ze wsparciem Rady Powiatu Wejherowskiego, Rady Gminy Wejherowo, Rady Gminy Puck, Urzędu Miejskiego w Pucku oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Osoby funkcyjne w trakcie zawodów: Dyrektor zawodów: Dariusz Rewers 48 506 708 704 mail. kontakt@ultra-way.pl Trasy: Jerzy Gniotyński 48 505 083 527 mail: trasy@ultra-way.pl Biuro zawodów: Anna Szumlas 48 607 284 225 mail: biuro@ultra-way.pl Wolontariat: Katarzyna Soszyńska 48 512 255 220 mail: wolontariat@ultra-way.pl Centrum zawodów: Maciej Król 48 604 785 555 Sędzia główny: Maciej Zakrzewski 48 503 060 728 CELE Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki; Rywalizacja sportowa; Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej; Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz regionu Kaszub i Pomorza; Promocja atrakcyjnych terenów Gdyni, Wejherowa i Pucka; Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Integracja środowiska biegaczy z różnych stron kraju. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY odbędzie się w dniach 28-29.06.2024 r. w Gdyni na pięciu dystansach: GWIAZDA PÓŁNOCY 160KM ITRA – 5 PKT GÓRSKIE – 3 PKT UTMB – QUALIFIER 100M Dystans 164,49 km, przewyższenie: /- 4355 m START: WEJHEROWO RYNEK, data 28.06.2024 r. godzina 11:00 UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Gdyńskiego Centrum Sportu –Narodowy Stadion Rugby, Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 – więcej w komunikacie technicznym. META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 LIMIT 30 godziny tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km ITRA – 4 PKT GÓRSKIE – 2 PKT UTMB – QUALIFIER 100K Dystans 104,00 km, przewyższenie /- 3144 m START: PUCK STARY RYNEK, data 28.06.2024 r. godzina 22:00 UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Gdyńskiego Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby, Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 – więcej w komunikacie technicznym. META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 LIMIT 19 godziny tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. KLIFY O PORANKU 50 km ITRA – 2 PKT GÓRSKIE – 3 PKT UTMB – QUALIFIER 50M Dystans 51,68 km, przewyższenie /- 2061 m START: GDYNIA BULWAR NADMORSKI (KOŁO RYBEK), 29.06.2024 r. godzina 6:00. META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 LIMIT 11 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. SŁONECZNE POPOŁUDNIE 27 km ITRA – 1 PKT GÓRSKIE – 3 PKT UTMB – QUALIFIER 20M Dystans 27,63 km, przewyższenie /- 1071 m START I META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 START: 29.06.2024 r. godzina 12:00. LIMIT 5 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. NADMORSKI MENDEL 14 km Dystans 14,18 km, przewyższenie: /- 579 m, START I META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 START: 29.06.2024 r. godzina 13:00. LIMIT 4 godziny tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. Starty biegów odbędą się w formule startu wspólnego Linia startowa zostanie zamknięta po 5 minutach od strzału startera dla każdego dystansu. Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Gdyńskim Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 – szczegółowe informacje zostaną podane w komunikacie startowym: Czwartek 27.06.2024 r. – pakiety na bieg: GWIAZDA PÓŁNOCY – szczegółowe godziny pracy BIURA ZAWODÓW zostaną podane w osobnym komunikacie; Piątek 28.06.2024 r. – pakiety na biegi: W BLASKU KSIĘŻYCA, KLIFY O PORANKU, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i NADMORSKI MENDEL – szczegółowe godziny pracy BIURA ZAWODÓW zostaną podane w osobnym komunikacie; Sobota 29.06.2024 r. – pakiety na biegi: W BLASKU KSIĘŻYCA, KLIFY O PORANKU, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i NADMORSKI MENDEL – szczegółowe godziny pracy BIURA ZAWODÓW zostaną podane w osobnym komunikacie. TRASA Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika; Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora; Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym; Organizator zapewni uczestnikom tracki poszczególnych tras, do wgrania w urządzenia służące do nawigacji. ZASADY UCZESTNICTWA Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba (w biegu NADMORSKI MEDNEL 14KM limit wieku od 16 lat), która zgłosi chęć udziału w biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM; ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez UCZESTNIKA bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://elektronicznezapisy.pl/). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych; ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród; Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwia UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGU i zapewnienia udziału w nim UCZESTNIKA, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu BIEGU oraz jego promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU oraz jego promocji – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało; Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych; Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w biegu; UCZESTNIK ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA w każdym czasie. UCZESTNICY Start w zawodach ma charakter dobrowolny; UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie; UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów; Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność; W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie; Każdy UCZESTNIK BIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku Biegu NADMORSKI MENDEL 14KM – musi mieć ukończone 16 lat); Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci; Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze e-mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia; Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM; Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych; Podczas odprawy startowej, która zostanie udostępniona w dniu 14.06.2024 o godzinie 20.00 na stronie https://www.facebook.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie; ORGANIZATOR przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w: książeczkę zdrowia psa, potwierdzającą aktualne szczepienia, uprząż dla psa (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.), pies UCZESTNIKA powinien być przez cały BIEG pod kontrolą UCZESTNIKA (na smyczy) oraz należy zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników BIEGU. UCZESTNIK startujący z psem, w razie zajęcia nagradzanego miejsca, jest pominięty w klasyfikacji. UCZESTNIK startujący z psem powinien ustawić się na starcie na końcu stawki, tak by start z psem nie był utrudnieniem dla innych UCZESTNIKÓW; Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego UCZESTNIKOWI; Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie. POMIAR CZASU I PUNKTY KONTROLNE Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się UCZESTNIKA. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak i osoby kontrolujące/sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane UCZESTNIKOM. NUMERY STARTOWE Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie. LIMITY CZASOWE ORAZ PUNKTY ODŻYWCZE/KONTROLNE Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania – które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. GWIAZDA PÓŁNOCY 160 km Dystans 164,49 km, przewyższenie: /- 4355 m, limit na ukończenie dystansu: 30 godzin. START: WEJHEROWO RYNEK, data 28.06.2024 r. godzina 11:00 Punkt 1: Jezioro Dobre (18 km), limit 3h00, tj. do godziny 14:00; Punkt 2: Rozewie (42 km), limit 4h00, tj. do godziny 18:00; Punkt 3: Rzucewo (66,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 22:00 – PRZEPAK; Punkt 4: Rekowo (81,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 02:00; Punkt 5: Jezioro Borowo (105,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 06:00 – PRZEPAK; Punkt 6: Szmelta (130,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 10:00; Punkt 7: Zwierzyniec (147,0 km), limit 3h00, tj. do godziny 13:00; META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 LIMIT: 30 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km Dystans 104,00 km, przewyższenie /- 3144 m, limit na ukończenie dystansu:19 godzin. START: PUCK STARY RYNEK, data 28.06.2024 r. godzina 22:00 Punkt 1: Rekowo (21,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 02:00; Punkt 2: Jezioro Borowo (45,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 06:00 – PRZEPAK; Punkt 3: Szmelta (70,0 km), limit 4h00, tj. do godziny 10:00; Punkt 4: Zwierzyniec (87,0 km), limit 3h00, tj. do godziny 13:00. META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 LIMIT 19 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. KLIFY O PORANKU 50 km Dystans 51,68 km, przewyższenie /- 2061 m, limit na ukończenie dystansu:11 godzin. START: GDYNIA BULWAR NADMORSKI (KOŁO RYBEK), 29.06.2024 o godz. 6:00 Punkt 1: Kacze Łęgi (18 km), limit 4h00, tj. do godziny 10:00; Punkt 2: Zwierzyniec (35,0 km), limit 3h00, tj. do godziny 13:00. META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 LIMIT 11 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. SŁONECZNE POPOŁUDNIE 27 km Dystans 27,63 km , przewyższenie /- 1071 m, limit na ukończenie dystansu: 5 godzin START I META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 START: 29.06.2024 r. godzina 12:00 Punkt 1: Wiczlino (14 km), limit 3h00, tj. do godziny 15:00; LIMIT 5 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. NADMORSKI MENDEL 14 km Dystans 14,18 km, przewyższenie: /- 579 m, limit na ukończenie dystansu: 4 godz. START I META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 START: 29.06.2024 r. godzina 13:00 LIMIT 5 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 29.06.2024 r. Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe, na wybranych punktach będą ciepłe posiłki; Na trasach Klify o Poranku 50 km , W Blasku Księżyca 100 km oraz Gwiazda Północy 160 km ORGANIZATOR dopuszcza towarzyszenie biegaczowi (pacemaker) na trasie biegu od ostatniego punktu (Zwierzyniec) do METY. PRZEPAKI / DEPOZYT W centrum zawodów każdy UCZESTNIK zawodów może pozostawić depozyt; Worki na depozyt będą wydane w BIURZE ZAWODÓW; Pojemność worków to do 60l. Limit wagowy depozytu – do 3 kg/osobę; Worek oddawany do depozytu winien być oznaczony numerem startowym UCZESTNIKA; Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego; Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane; Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową; Prosimy nie umieszczać w depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów, itp.; ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu; Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami. Więcej informacji w komunikacie startowym. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/8400.html Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 14.06.2024 Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej w Biurze zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego; Limity uczestników w poszczególnych dystansach: GWIAZDA PÓŁNOCY: 200 osób; W BLASKU KSIĘZYCA: 200 osób; KLIFY O PORANKU: 300 osób; SŁONECZNE POPOŁUDNIE: 400 osób; NADMORSKI MENDEL: 200 osób; ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu; W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata; Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w BIURZE ZAWODÓW. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. OPŁATY Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu: GWIAZDA PÓŁNOCY 160 km Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 280 PLN; Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 320 PLN; Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 360 PLN; Termin do 31.01.2024 roku – wpisowe 400 PLN; Termin do 31.03.2024 roku – wpisowe 440 PLN; Termin do 14.06.2024 roku – wpisowe 480 PLN; Rejestracja w BIURZE ZAWODÓW – wpisowe 520 PLN. W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 220 PLN; Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 260 PLN; Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 300 PLN; Termin do 31.01.2024 roku – wpisowe 340 PLN; Termin do 31.03.2024 roku – wpisowe 380 PLN; Termin do 14.06.2024 roku – wpisowe 420 PLN; Rejestracja w BIURZE ZAWODÓW – wpisowe 460 PLN. KLIFY O PORANKU 50 km Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 160 PLN; Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 200 PLN; Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 240 PLN; Termin do 31.01.2024 roku – wpisowe 280 PLN; Termin do 31.03.2024 roku – wpisowe 320 PLN; Termin do 14.06.2024 roku – wpisowe 340 PLN; Rejestracja w BIURZE ZAWODÓW – wpisowe 380 PLN. SŁONECZNE POPOŁUDNIE 27 km Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 100 PLN; Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 140 PLN; Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 180 PLN; Termin do 31.01.2024 roku – wpisowe 220 PLN; Termin do 31.03.2024 roku – wpisowe 260 PLN; Termin do 14.06.2024 roku – wpisowe 300 PLN; Rejestracja w BIURZE ZAWODÓW – wpisowe 340 PLN. NADMORSKI MENDEL 14 km Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 70 PLN; Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 100 PLN; Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 130 PLN; Termin do 31.01.2024 roku – wpisowe 160 PLN; Termin do 31.03.2024 roku – wpisowe 190 PLN; Termin do 14.06.2024 roku – wpisowe 210 PLN; Rejestracja w BIURZE ZAWODÓW – wpisowe 240 PLN. W przypadku wyboru tradycyjnej metody płatności opłatę należy wnieść na konto: Fundacja ULTRA WAY KRS 0000940265, REGON 520725048, NIP 588 247 55 86 ADRES: 84-230 Rumia, ul. Kościuszki 28 SWIFT: PPABPLPK IBAN: PL18 1600 1462 1804 1783 0000 0001 PRZEPISANIE PAKIETU NA INNEGO ZAWODNIKA: W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z ORGANIZATOREM do dnia 14.06.2024 r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł; W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z biegu. UCZESTNIKOWI, który zrezygnuje z udziału w imprezie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego wg następujących zasad: rezygnacja do dnia 30.09.2023 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego; rezygnacja do dnia 30.11.2023 r. – zwrot 80% wpłaconego wpisowego; rezygnacja do dnia 31.01.2024 r. – zwrot 50% wpłaconego wpisowego; w przypadku rezygnacji po 31.01.2024 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego; Rezygnację z zawodów z podaniem przyczyny należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ultra-way.pl ; Zamówione i opłacone koszulki mogą być odebrane jedynie w biurze zawodów przez UCZESTNIKA lub osobę upoważnioną. Nie będzie możliwości wysyłania koszulek, czy pakietów pocztą; ORGANIZATOR nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na inne/kolejne zawody; ORGANIZATOR nie wysyła pakietów startowych. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. ZMIANA DYSTANSU (TRASY): W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z ORGANIZATOREM do dnia 14.06.2024 r. istnieje możliwość zmiany dystansu, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł; ORGANIZATOR nie zwraca różnicy wpisowego, gdy takowa występuje przy przeniesieniu na trasę krótszą. Przenosząc się na dystans dłuższy, uczestnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego (z okresu jego wpłaty). Nie ma możliwości przeniesienia różnicy wpisowego na poczet zamówionej koszulki technicznej. Przepisanie się pomiędzy trasami będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie. FAKTURY: Faktury za bieg wystawiane będą na żądanie. W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o przesłanie wiadomości z tytułem FAKTURA wraz ze wszystkimi danymi na adres e-mail: biuro@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji. KLASYFIKACJE: We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje: OPEN Mężczyzn OPEN Kobiet Wiekowa mężczyzn: M2 – 18 – 29 lat M3– 30 – 39 lat M4– 40 – 49 lat M5– 50–59 lat M6 – 60 i powyżej Wiekowa kobiet: K2 – 18 – 29 lat K3 – 30 – 39 lat K4 – 40 – 49 lat K5 – 50 – 59 lat K6 – 60 i powyżej WAŻNE: Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją wiekową; O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. NAGRODY Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagród i statuetek jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy. Nie ma możliwości odbioru nagród i statuetek wcześniej ani później. Można upoważnić osobę trzecią do odbioru nagród i statuetek podczas oficjalnego zakończenia imprezy. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE GWIAZDA PÓŁNOCY 160 km Wszystkie żele, batony itp., które UCZESTNIK zabiera na trasę muszą być podpisane numerem startowym UCZESTNIKA. Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) obowiązkowo wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji; Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; Czapka lub buff; Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora; Kurtka wiatrówka; Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami); Folia NRC; Numer startowy wraz z chipem; Dowód tożsamości; Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków). ZALECANE: Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora), organizator nie zapewnia map papierowych. W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km Wszystkie żele, batony itp., które UCZESTNIK zabiera na trasę muszą być podpisane numerem startowym UCZESTNIKA. Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) obowiązkowo wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji; Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; Czapka lub buff; Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami); Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora; Kurtka wiatrówka; Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami); Folia NRC; Numer startowy wraz z chipem; Dowód tożsamości; Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków); ZALECANE: Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora), organizator nie zapewnia map papierowych. KLIFY O PORANKU 50 km Wszystkie żele, batony itp., które UCZESTNIK zabiera na trasę muszą być podpisane numerem startowym UCZESTNIKA. Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora; Folia NRC; Numer startowy wraz z chipem; Dowód tożsamości; Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków); ZALECANE: Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji; Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora), organizator nie zapewnia map papierowych; Czapka lub buff. SŁONECZNE POPOŁUDNIE 27 km Wszystkie żele, batony itp., które UCZESTNIK zabiera na trasę muszą być podpisane numerem startowym UCZESTNIKA. Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora; Folia NRC; Numer startowy wraz z chipem; Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków); ZALECANE: Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji; Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora), organizator nie zapewnia map papierowych; Czapka lub buff. NADMORSKI MENDEL 14 km Wszystkie żele, batony itp., które UCZESTNIK zabiera na trasę muszą być podpisane numerem startowym UCZESTNIKA. Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; Numer startowy wraz z chipem; Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora; ZALECANE: Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 0,5 litr płynów – brak punktu nawadniającego na trasie; Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji; Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora), organizator nie zapewnia map papierowych. Uwaga!! Wyposażenie obowiązkowe należy posiadać przy sobie przez cały czas biegu. ORGANIZATOR ZAPEWNIA Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę; Profesjonalny pomiar czasu; Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu); Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu; Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU; Punkty odżywcze na trasie (napoje zimne i ciepłe, lekkie przekąski, ciepłe posiłki na wybranych punktach); Posiłek regeneracyjny na mecie dla wszystkich uczestników; Nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym z dystansów; Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu; Depozyt; Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej. Możliwość przenocowania na hali sportowej GCS według cennika; Transport (płatny) na start dystansów GWIAZDA PÓŁNOCY 160 km i W BLASKU KSIĘZYCA 100 km . NOCLEG NA HALI SPORTOWEJ GCS. ORGANIZATOR umożliwia nocleg na hali sportowej GCS w warunkach polowych. Na nocleg należy się zapisać oraz uiścić opłatę według cennika: Nocleg w terminie od 27.06.2024 do 28.06.2024 cena 30 PLN; Nocleg w terminie od 27.06.2024 do 29.06.2024 cena 60 PLN; Nocleg w terminie od 27.06.2024 do 30.06.2024 cena 90 PLN; Nocleg w terminie od 28.06.2024 do 29.06.2024 cena 30 PLN; Nocleg w terminie od 28.06.2024 do 30.06.2024 cena 60 PLN; Nocleg w terminie od 29.06.2024 do 30.06.2024 cena 30 PLN; Z noclegu mogą korzystać tylko osoby wcześniej zapisane i które uiściły opłatę za nocleg. ORGANIZATOR umożliwia nocleg na hali sportowej GCS w warunkach polowych. Na nocleg mogą się zapisywać tylko uczestnicy Festiwalu Biegowego ULTRA WAY. W wyjątkowych sytuacjach i po uzgodnieniu z organizatorem dopuszczamy możliwość noclegu osób towarzyszących. Osoby zapisane na nocleg muszą wcześniej zgłosić się do biura zawodów w celu uzyskania karty wstępu na obiekt. Osoby pozostające na hali do 30.06.2024 r. muszą opuścić obiekt do godziny 9:00. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, czy na hali ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności. Osoby korzystające z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone straty. ORGANIZATOR w razie stwierdzenia uchybień lub niestosownego zachowania może zakazać korzystania z hali. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad przedstawionych w komunikatach oraz zasad wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. UCZESTNIK, który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb ORGANIZATORA może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsca organizacji imprezy. ORGANIZATOR w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe, są w złym stanie fizycznym lub są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNIKÓW nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym; UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność; Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym ORGANIZATORA; Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania / wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY; Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją; Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest, który należy składać mailowo w terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników do sędziego głównego zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona; ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu; ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki; Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW; Ostateczna interpretacja REGULAMINU należy do ORGANIZATORA; KIJE można używać na całej trasie; Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w REGULAMINIE w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW i obsługi ORGANIZATORA; UCZESTNIKÓW wszystkich biegów w czasie pokonywania trasy obowiązują nakazy i zakazy nałożone przez obowiązujące akty prawne. CZYNNOŚCI ZAKAZANE UCZESTNICY mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo w każdym momencie zawodów za następujące działania: Skracanie wyznaczonej trasy; Korzystania z pomocy osób trzecich (support, pacemaker) poza miejscami do tego wyznaczonymi pod rygorem dyskwalifikacji. O zastosowaniu rygoru decyduje ORGANIZATOR; Zakazane jest korzystanie z rowerów lub innych pojazdów mechanicznych – UCZESTNICY pokonują trasę pieszo; Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego; Brak obowiązkowego wyposażenia; Wyrzucanie śmieci na trasach zawodów; Korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami odżywczymi; Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami ( wyjątek stanowi możliwość supportu od ostatniego punktu Zwierzyniec – na trasach KLIFY O PORANKU 50 km , W BLASKU KSIĘZYCA 100 km oraz GWIAZDA PÓŁNOCY 160 km ) Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne); Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu; Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu; Doping lub używanie zakazanych środków, w tym zakresie będą przestrzegane przepisy WADA; Niesportowe zachowanie; Określenie wysokości kar czasowych ustala Sędzia Główny zawodów; Za brak jakiegokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia określa się karę czasową w wysokości – minimum 15 min/każdy element; Kary czasowe zostają doliczone do wyniku przebycia trasy lub UCZESTNIK może być wstrzymany przez sędziego przed metą celem odbycia kary czasowej; Na trasach KLIFY O PORANKU 50 km , W BLASKU KSIĘZYCA 100 km oraz GWIAZDA PÓŁNOCY 160 km ORGANIZATOR dopuszcza towarzyszenie UCZESTNIKOWI supportu na trasie biegu od ostatniego punktu (Zwierzyniec) do METY. SZACUNEK DLA INNYCH UCZESTNIKÓW prosimy o wyrozumiałość dla wolontariuszy i obsługi zawodów. Oni nie śpią tak samo jak UCZESTNICY; UCZESTNIKÓW prosimy o szacunek dla innych użytkowników szlaków na których odbywają się zawody, a także o szacunek dla lasu i jego mieszkańców.

Ilość uczestników na mecie