Półmaraton Pruszcz Gdański i Piątka nad Radunią

Półmaraton Pruszcz Gdański i Piątka nad Radunią24.3.2024Pruszcz Gdański

Data

24.03.24 (niedziela) 10:00am

Miejsce

Pruszcz Gdański

Other Events

Szczegóły biegu

Bieg na dystansie 21 km i 95 m rozpocznie kolejny sezon zawodów, które odbędą się w ramach przyszłorocznego cyklu domety.pl  Półmaraton Pruszcz Gdański odbędzie się 24 marca 2024. Liczymy na powrót na trasę zawodników, którzy wystartowali w pierwszej edycji. Mamy nadzieję również, na start nowych biegaczy w tej grupie.

Trasa bez zmian, ale są pewne korekty.

Trasa biegu poprowadzi ulicami w centrum miasta, ale także pruszczańską obwodnicą, czyli ulicą NSZZ Solidarność. Start o godzinie 10.00 w niedzielę 24 marca 2024 roku. Zmiany dotyczą umiejscowienia startu i mety. Start znajdzie się na terenie starej Cukrowni ( vis a vis Centrum Kultury ), meta na Stadionie Sportowym CKiS w Pruszczu Gd. przy ulicy Chopina. Zawodnicy finiszować będą na bieżni Stadionu. Więcej informacji na domety.pl

Dystanse

półmaraton i bieg na 5 km

Regulamin

REGULAMIN BIEGU „PÓŁMARATON PRUSZCZ GDAŃSKI 2024” I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i uczestnictwa w BIEGU „PÓŁMARATON PRUSZCZ GDAŃSKI 2024” (zwanym dalej również̇: „Impreza”). II. CEL IMPREZY Celem Imprezy jest: 1. Upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek. 2. Promocja biegów masowych. 3. Promocja Pruszcza Gdańskiego oraz regionu Pomorza. III. ORGANIZATOR Organizatorem Imprezy jest Tomasz Galiński, prowadzący działalność́ gospodarczą jako „Host of Events Tomasz Galiński” z siedzibą w Rotmance (83-010 Rotmanka), przy ul. Św. Siostry Faustyny 8, posiadającym numer NIP 8771140447 oraz numer REGON 381254308. Partnerem Organizatora, jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, mieszczącym się przy ul Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański. IV. TERMIN IMPREZY 1. Impreza odbędzie się 24.03.2024 r. Planowana godzina rozpoczęcia rywalizacji: 10.00 – Start BIEGU „PÓŁMARATON PRUSZCZ GDAŃSKI 2024” 10.00 – Start Biegu „Piątka nad Radunią” W ramach imprezy będzie przeprowadzony a. bieg na dystansie 21,0975 km b. bieg sztafetowy c. bieg towarzyszący – na 5 km 2. Limit czasu na dystansie 21,0975 km wynosi 180 minut (czas netto) dla zawodników startujących indywidualnie oraz dla sztafet. 3. Limit czasu dla biegu na 5 km – wynosi 40 min 4. Wstępny program Imprezy: a.23.03.2024 – sobota - Biuro Zawodów dostępne w godz. 17.00 – 19.00 b.24.03.2024 - niedziela - Biuro Zawodów - 7.00 – 09.45 - Depozyt - 8.30 – 13.00 - Start BIEGU „PÓŁMARATON PRUSZCZ GDAŃSKI 2024” - 10.00 - Start Biegu „Piątka nad Radunią” - 10.00 - Dekoracja „Piątka nad Radunią” - 10.50 - Dekoracja BIEGU „PÓŁMARATON PRUSZCZ GDAŃSKI 2024” - 12.30 - Ostatni zawodnik na mecie - 13.00 - Losowania nagród - 13.00 5. Dokładny program Imprezy, zostanie udostępniony najpóźniej na dwa tygodnie przed zawodami na stronie www.domety.pl V. TRASA i MIEJSCE IMPREZY 1. Trasa zostanie wyznaczona zostanie na ulicach Pruszcza. Informacje na temat trasy i jej plan zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej www.domety.pl do końca stycznia. 2. Trasa biegowa 5 km – będzie fragmentem trasy półmaratońskiej. 3. Start – teren byłej Cukrowni ( vis a vis CKiS ), Meta – bieżnia Stadionu przy ul. Chopina w Pruszczu, Biuro Zawodów – na terenie Starej Cukrowni ( vis a vis CKiS ) 4.Zawodnicy będą w rywalizacji na dystansie półmaratońskim klasyfikowani w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn, wiekowych kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji sztafet – 3 najlepsze sztafety. 5. ODDZIELNĄ KLASYFIKACJĘ stanowić będzie kategoria Open Kobiet i Mężczyzn w biegu na 5 km 6. W sztafecie biorą udział trzy osoby, z których każda przebiegnie na swojej zmianie od pierwszej do trzeciej, odpowiednio dystans około pięciu, siedmiu i dziewięciu kilometrów. Skład sztafety bez względu na płeć – jedna klasyfikacja. 7. Uczestnicy biegną̨ po nawierzchni z kostki brukowej oraz asfaltowej i fragmentów szutru - trasy wskazanej przez Organizatora. Zabronione jest wybieganie poza wyznaczoną trasę̨. VI. UCZESTNICTWO 1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest: • zapisanie się̨ do udziału w biegach na stronie www.elektrornicznezapisy.pl • wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu; • deklaracja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność́; • wniesienie opłaty startowej w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji. 2. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę̨ internetową uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w szczególności na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń́, śmierci lub szkód, jakie mogą̨ wystąpić́ w związku z obecnością̨ lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. 3. Aby wziąć́ udział w Imprezie konieczne jest ukończenie 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie lub posiadającą ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych mogą̨ wziąć́ udział w biegu pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu biegu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. 4. Wszyscy uczestnicy muszą dostosować się do przepisów bezpieczeństwa przekazywanych przez Organizatora 5. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje, że znajdują̨ się̨ w stanie upojenia alkoholowego lub są̨ pod wpływem podobnie działającego smrodka oraz osoby mogące spowodować́ zagrożenie innego rodzaju nie zostaną̨ dopuszczone do udziału w zawodach. 6. Każdy z uczestników zobowiązany jest okazać́ ważny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację (dowód osobisty lub paszport, na podstawie którego dokonał rejestracji). 7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są̨ do przestrzegania niniejszego regulaminu. 8.Numer startowy należy przypiąć w widocznym miejscu na przedzie koszulki. 9. Wszyscy uczestnicy przebywający na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim i terenu Starej Cukrowni zobowiązani są do: • bezwzględnego wykonywania poleceń́ organizatora oraz służb ochrony; • przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych VII. PAKIETY STARTOWE I OPŁATY 1. W zawodach może wziąć́ udział do 999 osób indywidualnie oraz 50 sztafet dwuosobowych lub trzyosobowych. 2. Pakiet obejmuje: - pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu), - numer startowy, - chip do pomiaru czasu, - niespodzianki od Sponsorów biegu (w przypadku ich pozyskania) 3. Organizator pozostawia 50 pakietów do dyspozycji własnej i Sponsorów 4. Zapisy i opłaty: • zapisy i opłata: BIEG „PÓŁMARATON PRUSZCZ GDAŃSKI 2024” do 21.01.2024 - 119 zł indywidualnie / sztafety 199 zł do 21.02.2024 - 129 zł indywidualnie / sztafety 239 zł do 21.03.2024 - 139 zł indywidualnie / sztafety 279 zł w dniu zawodów - 159 zł indywidualnie / sztafety 329 zł 5. Zapisy i opłaty BIEG „Piątka nad Radunią”: do 21.01.2024 - 69 zł do 21.02.2023 - 79 zł do 21.03.2024 - 89 zł w dniu zawodów - 99 zł Opłata startowa powinna zostać́ zapłacona w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji do biegu. 6. Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 22.03.2024 r. 7. Możliwe jest uzyskanie Faktury Vat za udział w biegu, faktury są̨ wystawiane do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli zawodnik nie wziął udziału w biegu lub marszu z przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora. VIII.PRZEPISANIE PAKIETU STARTOWEGO Organizator dopuszcza możliwość́ przepisania pakietu na inną osobę̨ do 21.03.2024. Koszt przepisania pakietu startowego na inną osobę̨ wynosi 50 złotych. IX. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW 1. Numer startowy musi być przypięty z przodu koszulki. 2. Każdy zawodnik biorący udział w biegu zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz słuchanie poleceń organizatora związanych z przebiegiem rywalizacji sportowej. X. NAGRODY 1. Nagrody w formie rzeczowej otrzymają̨ osoby, które zajęły miejsca od I do III w klasyfikacji Open oraz w Klasyfikacji Wiekowej, miejsca I-III, K/M 20, K/M 30, K/M 40, K/M 50, K/M 60, K/M 70 2. Nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze sztafety. 3. Możliwe są̨ dodatkowe nagrody od pozyskanych sponsorów – NAGRODY FINASOWE w kategoriach Open M i K – I miejsce – 700 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 500 zł w półmaratonie 4. Dla zwycięzców przewidziane są̨ dodatkowo wyróżnienia w formie statuetek. 5. Nagrody w klasyfikacjach open oraz wiekowych nie dublują̨ się̨. 6. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po czasie netto. 7. w BIEGu „Piątka nad Radunią” - nagrody rzeczowe w kategoriach K/OPEN i M/OPEN – trzy pierwsze miejsca bez klasyfikacji grup wiekowych XI. BIURO ZAWODÓW a. znajdować́ się̨ będzie na terenie Starej Cukrowni ( ew. w budynku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim) CUKROWNIA przy ul Chopina 17 – decyzja ostateczna na dwa tygodnie przed imprezą b. czynne dniu 23.03.2024 – 17.00-19.00 c. w dniu zawodów 24.03.2024 - 7.00 – 9.45 XII – Impreza towarzysząca - BIEG „Piątka nad Radunią”: a. START - 10.00 b. zawodnicy pobiegną po wyznaczonej trasie, która będzie fragmentem dużej pętli Biegu półmaratońskiego c. dekoracja – 10.50 XIII DANE OSOBOWE Dane osobowe Uczestników biegu są̨ przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO). Numer telefonu (uczestnik może podać́ numer telefonu, otrzyma wtedy osiągnięty wynik w wiadomości sms.); Wizerunek (utrwalony na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg wydarzenia). Imię̨ i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność́ klubowa zostaną̨ udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji. Wyniki Bedą opublikowane na stronie www.domety.pl oraz na stronie www.elektronicznezapisy.pl Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora. Informujemy, że z uwagi na publiczny charakter imprezy jej przebieg będzie udokumentowany w postaci zdjęć́ i filmów, które bedą mogły być́ później umieszczone na stronie internetowej wydarzenia www.domety.pl, oraz na stronie internetowej i profilach sponsorów/partnerów wydarzenia w mediach społecznościowych. Na zdjęciach i nagraniach może znajdować́ się̨ wizerunek poszczególnych uczestników biegu. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231 z póżn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza). XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zapewnia opiekę̨ medyczną na czas trwania biegu. 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów. 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika. Organizator nie ponosi za nieodpowiedzialności. 4. Biegi odbędą się̨ bez względu na warunki atmosferyczne. 5. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania przyczyny. 6. Organizator zapewnia depozyty na drobne rzeczy, depozyt znajdować się będzie w budynku CKiS – obok Biura Zawodów. Organizator nie zapewnia worków do depozytu. Swoje rzeczy należy umieścić́ w plecaku lub torbie, na których Organizator umieści nr zawodnika 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 8. Organizator nie zapewnia parkingu, jednak możliwe jest parkowanie na udostępnionym na czas imprezy terenie byłej Cukrowni – przy ul Chopina vis a vis Centrum Kultury i Sportu. 9. Organizator nie wysyła po zawodach nieodebranych przez uczestników pakietów startowych. 10. Organizator zastrzega sobie możliwość́ wprowadzenia zmian w regulaminie. 11. Uczestnik rażąco i umyślnie naruszający warunki bezpieczeństwa lub nie stosujący się̨ do poleceń́ służb porządkowych lub obsługi portu może zostać́ nie dopuszczony do udziału w wydarzeniu lub z niego wykluczony, także w trakcie jego trwania. 12. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu Stadionu lub budynku CKiS poprzez postawianie jakichkolwiek przedmiotów, substancji, które mogą̨ uszkodzić́ sprzęt lub mienie w okolicy. 13. Zabronione jest palenie tytoniu na terenie zawodów. 14. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników zawodów określone są̨ w niniejszym Regulaminie, oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.