Bieg przełajowy

X Bieg nad Tanwią

X Bieg nad Tanwią28.4.2024Susiec

Data

28.04.24 (niedziela) 11:30am

Szczegóły biegu

X Bieg nad Tanwią odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2024 r. Biuro zawodów oraz start wraz z metą zlokalizowane będą na ulicy Leśnej, przy parkingu, nieopodal stacji PKP. Start nastąpi o godzinie 11.30. Zawody obejmą: bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. Trasa poprowadzi w większości okolicznymi lasami z metą w miejscu startu.

Dystanse

Bieg na dystansie 10 kilometrów Marsz Nordic Walking na dystansie 10 km

Regulamin

REGULAMIN X BIEGU NAD TANWIĄ 2024 I. ORGANIZATOR 1. Wójt Gminy Susiec 2. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu Współorganizatorzy: 1. Zespół Szkół Publicznych w Suścu 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim 3. Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu 4. Jednostki OSP Gminy Susiec II. CELE ORAZ ZAŁOŻENIA 1. upowszechnianie biegania i marszu Nordic Walking jako formy ruchu, 2. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Susiec, 3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o ideę wolontariatu, 4. promocja gminy Susiec i Roztocza w Polsce i na świecie. III. TERMIN I MIEJSCE 1. „X Bieg nad Tanwią 2024” odbędzie się 28 kwietnia 2024 r. 2. Zawody sportowe pod nazwą „X Bieg nad Tanwią 2024” obejmowały będą: 1) bieg na dystansie 10 km, 2) marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. 3. Bieg i marsz Nordic Walking odbędą się ze wspólnego startu, na ulicy Leśnej, k. parku w Suścu o godzinie 11:30. 4. Trasa ze startem na ul. Leśnej k. Parku w Suścu biegnie lasami, z metą w miejscu startu. Jej ślad został przedstawiony w postaci elektronicznej na portalu www.traseo.pl pod linkiem https://www.traseo.pl/trasa/x-bieg- nad-tanwia-2-24 5. „X Bieg nad Tanwią 2024” odbędzie się bez względu na pogodę. 6. Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi wstążkami umieszczonymi po prawej stronie trasy, a każdy kilometr będzie oznakowany znakiem pionowym. 7. Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy. 8. Zawodników obowiązuje limit czasu – 2 godziny. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu lub marszu Nordic Walking i zejścia z trasy. IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 1. Zgłoszenia do „X Biegu nad Tanwią 2024” obejmującego bieg na dystansie 10 km i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km, można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie http://www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. 2. Ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona jest do 150. 3. Zawodnik, który dokonał zgłoszenia winien najpóźniej do 10 kwietnia 2024 r. dokonać opłaty startowej. 4. Jeżeli ilość zgłoszeń z opłatą startową do 10 kwietnia przekroczy 150, wówczas liczba zawodników mogących wziąć udział w zawodach zostanie zwiększona do 200, a termin dokonania opłaty zostanie przesunięty do 18 kwietnia 2024 r., albo do osiągnięcia 200 zgłoszonych zawodników z opłatą startową. 5. W przypadku gdy do 10 kwietnia liczba zgłoszeń z opłatą będzie mniejsza niż 150 wówczas termin opłaty startowej zostanie przedłużony do 18 kwietnia, albo do czasu, w którym liczba zgłoszonych zawodników z opłata startową przekroczy liczbę 150. 6. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do zawodów z powodów przedstawionych w pkt 3,4,5 nie będą mogli zostać do zawodów zarejestrowani bądź zostaną z tej listy wykreśleni. 7. Lista zawodników zapisanych elektronicznie zostanie wywieszona przed startem zawodów. 8. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do biegu lub marszu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 9. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia do „X Biegu nad Tanwią 2024” jest dokonanie opłaty startowej w kwocie: 1) 70 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji do dnia 25 marca, 2) 80 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji od 26 marca do 10 kwietnia, 3) 80 zł/os.- przy opłacie dokonanej w formie przelewu w terminie do 25 marca 2024 r., a 90 zł/os. w terminie od 26 marca do 10 kwietnia (liczy się data wpływu) na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr 04 9639 1051 2004 5100 0198 0001. (z informacją w tytule: imię i nazwisko, X Bieg nad Tanwią 2024-BIEG lub X Bieg nad Tanwią 2024-NORDIC WALKING. Przy dokonaniu wpłaty w formie przelewu, w celu uniknięcia błędów podczas procesu weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu bankowego. 10.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika. 11.W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 1) pakiet startowy: materiały promocyjne, baton energetyczny i opaska, 2) medal, 3) numer startowy(bezzwrotny), 4) napoje na trasie i mecie biegu, 5) posiłek regeneracyjny po biegu, 6) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, 7) opiekę medyczną, 8) nagrody (losowane wśród zawodników). 9) dla zwycięzców (I-III miejsce każdej kategorii i kategorii open) dodatkowo puchary i dyplomy. V. ZASADY UCZESTNICTWA 1. W „X Biegu Nad Tanwią 2024” w kategorii biegu i Nordic Walking prawo startu ma każda osoba pełnoletnia, bez przeciwwskazań zdrowotnych. 2. Każdy startujący zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów w dniu 28 kwietnia 2024 r. w godz. 9:30-11:00 z dokumentem tożsamości, po odbiór pakietu startowego oraz numeru startowego z chipem do pomiaru czasu. 3. Poprzez podpis zawodnika na liście biegu/marszu uczestnik zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań do biegu bądź marszu na 10 km, oraz że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. 4. Biuro Zawodów będzie mieścić się w oznakowanym namiocie przy ulicy Leśnej i będzie czynne w dniu 28 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00 –14:00. 5. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, oraz obsługi z ramienia Organizatora. 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 8. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. VI. KLASYFIKACJA W zawodach sportowych pod nazwą „X Bieg nad Tanwią 2024” będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach: 1. w biegu na dystansie 10 km: 1) kategoria żeńska 18 lat -29 lat 2) kategoria żeńska 30 lat -39 lat 3) kategoria żeńska 40 lat -49 lat 4) kategoria żeńska 50 lat -59 lat 5) kategoria żeńska 60 lat i więcej 6) kategoria żeńska open 7) kategoria męska 18 lat -29 lat 8) kategoria męska 30 lat -39 lat 9) kategoria męska 40 lat -49 lat 10) kategoria męska 50 lat -59 lat 11) kategoria męska 60 lat i więcej 12) kategoria męska open 2. w marszu Nordic Walking na dystansie 10 km: 1) kategoria żeńska open 2) kategoria męska open O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. VII. NAGRODY 1. Zwycięzcy „X Biegu nad Tanwią 2024” (miejsca I-III), zarówno w biegu jak marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary, medale i dyplomy. 2. Wszyscy uczestnicy „X Biegu nad Tanwią 2024”, którzy ukończą bieg lub marsz Nordic Walking otrzymają pamiątkowy medal. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród. W takim przypadku wręczenie nagród odbędzie się drogą losowania wśród zawodników biorących udział w biegu. 4. Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów zwycięzcom i losowanie nagród wśród zawodników odbędzie się w Parku w Suścu, obok stacji PKP, przy ul. Kolejowej w dniu 28 kwietnia 2024 r., o godz. 14:00, w trakcie imprezy o nazwie „Jarmark Susiecki”. VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Gminny Ośrodek Kultury w Suścu jako Organizator „X Biegu nad Tanwią 2024” informuje: 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, e-mail: gok_susiec@wp.pl (zwany dalej „Administratorem”), który Procesorem ustanowił firmę Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna; e-mail: biuro@pomiaryczasu.pl. 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika, odbywa się poprzez podanie ich w formularzu zgłoszeniowym na stronie http://www.pomiaryczasu.pl. Podanie wymaganych przez formularz danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w „X Biegu nad Tanwią 2024”. 3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu organizacji, przeprowadzania i rozliczenia „X Biegu Nad Tanwią 2024”. 4. Warunkiem uczestnictwa w „X Biegu nad Tanwią 2024” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, NIP 9212035752, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku zawodnika utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, w formie fotografii lub zapisu video, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec. 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wymienionych w pkt 4 odbywa się poprzez zaakceptowanie Regulaminu „X Biegu nad Tanwią 2024”, w trakcie dokonywania procesu zgłoszenia w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poprzez odznaczenie kratki z akceptacją regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi pobranie danych osobowych przez formularz, tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w zawodach. 6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, płeć oraz przynależność do danej grupy wiekowej (kategorii) zostaną opublikowane na liście startowej, a po zawodach na liście z wynikami na stronie internetowej www.pomiarczasu.pl, oraz zostaną przekazane do innych mediów. 7. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień: prawa żądania dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia. 8. Zawodnik ma prawo do złożenia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 9. Zgoda na przetwarzania danych osobowych może zostać wycofana przez uczestnika w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. 10.Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem „X Biegu nad Tanwią 2024”, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. Ponadto odbiorcą danych mogą być również mass media, towarzyszące zawodom. 11.Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 12.Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników. 13.Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy i jej rozliczenia. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkich uczestników „X Biegu nad Tanwią 2024” obowiązuje niniejszy regulamin. 2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod rygorem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie ich trwania. 3. Każdy uczestnik biegu i marszu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. 4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 5. Organizator nie zapewnia przechowalni bagażu, ani nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji „X Biegu nad Tanwią 2024” bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu otrzymanych opłat startowych. 8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.